پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SAN5-کاربرد فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی در انتخاب پیمانکار مطالعه موردی: اداره پشتیبانی دانشگاه .....

کد مخصول :SAN5

84 صفحه فایل وورد

35000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

مدیریت ارزیابی وانتخاب پیمانکار،یک قسمت اصلی ازفرآیندساخت وسازاست.زیرا پیمانکاران ازارکان اساسی پروژه های عمرانی وعامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی به حساب می ایند.با توجه به اینکه قسمت عمده بودجه پروژ های عمرانی به عملیات اجرایی اختصاص می یابد،لذا اجرای هرپروژه نیازمند وجود یک پیمانکار مناسب است.پیمانکاری که توانایی های لازم جهت انجام پروژه درمحدوده زمان ومنابع پیش بینی شده وبا کیفیت موردنظر داشته باشد.

روش جاری انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی براساس پایین ترین قیمت پیشنهادی می باشد اماواضح است که شاخص های کمی وکیفی متعدد بادرجات اهمیت متفاوت درتعیین صلاحیت پیمانکارمطرح هستند وباید درتعیین پیمانکار مورد توجه قرارگیرند.دراین مطالعه علاوه برشناسایی شاخص های موثربرانتخاب پیمانکار،میزان اهمیت واولویت بندی شاخص های مذبوربا استفاده ازمدل تحلیلی سلسله مراتبی(AHP)درتصمیم گیری چند معیاره تعیین شده است.همچنین درادامه اولویت بندی پیمانکاران با استفاده از این مدل به دست آمده است.

لغات کلیدی:تصمیم گیری چندمعیاره،فرآیندتحلیلی سلسله مرآتبی،مقایسات زوجی،تکنیک بردارویژه

 

فصل اول کلیات تحقیق........................................................................................................1..............................

1-1-        مقدمه................................2...................................................................................

1-2-        تشریح وبیان موضوع تحقیق........................................................................................3

1-3-        مسئله اصلی تحقیق..........3..................................................................................

1-4-        ضرورت انجام تحقیق....................3.........................................................................

1-5-        اهداف اساسی تحقیق....................4.........................................................................

1-6-         سازمان هایی که می توانند از این تحقیق استفاده کنند……............4..............................

1-7-        روش انجام تحقیق.......................4...........................................................................

1-8-        نمونه و جامعه آماری...............4.............................................................................

1-9-        واژگان تحقیق......................5.................................................................................

فصل دوم - مبانی نظری وادبیات تحقیق........................6.....................................................

2-1- مقدمه.........................7..........................................................................................

2-2- طبقه بندی فنون تصمیم گیری...........7..................................................................

2-2-1- طبقه بندی نوع اول..............8..............................................................................

2-2-2- طبقه بندی نوع دوم..............8..............................................................................

2-2-3- طبقه بندی نوع سوم..........11..............................................................................

2-3- تصمیم گیری با معیارهای چندگانه.......11.............................................................

2-4- طبقه بندی روش های MADM...........................14....................................................

2-5- فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی...........15................................................................

2-5-1- سازمان دهی دانش برای تصمیم گیری..........16.........................................................

2-5-2- اصول اساسی تفکر تحلیلی.......17.........................................................................

2-5-3- اندازه گیری(سنجش)..........18.............................................................................

2-5-4- AHP مدل انعطاف پذیر تصمیم گیری.......19...........................................................

2-5-5- ایجاد سلسله مراتب.............20..............................................................................

2-5-6- طبقه بندی سلسله مراتب.....20...........................................................................

2-5-7- ایجاد وساخت سلسله مراتب........21.......................................................................

2-5-8- کاربرد های سلسله مراتب.....22...........................................................................

2-5-9- نیاز به اولویت بندی........22................................................................................

2-5-10- تدوین اولویت ها..23......................................................................................

2-5-11- مفهوم سازگاری.........24...................................................................................

2-5-12- وابستگی متقابل......25....................................................................................

2-5-13- وابستگی متقابل تضایفی.....25...........................................................................

2-5-14- عملیات ریاضیAHP به منظور رسیدن به تصمیم بهینه.........26....................................

فصل سوم روش تحقیق...............31............................................................................

3-1- مقدمه.............32................................................................................................

3-2- مطالعه موردی...................32...................................................................................

3-3- روش تحقیق...........32..........................................................................................

3-4- هدف تحقیق.............32.........................................................................................

3-5- نحوه جمع آوری اطلاعات.......33..............................................................................

3-6- نحوه تهیه پرسشنامه..........33.................................................................................

3-7- روش تجزیه و تحلیل........35..................................................................................

3-8- معرفی نرم افزار........35.........................................................................................

فصل چهارم انجام مطالعه موردی وتحلیل یافته های موضوع تحقیق....37..........................

4-1- مقدمه..........38..................................................................................................

4-2- معرفی محل اجرای پروژه......38...............................................................................

4-3- وضعیت موجود.......40..........................................................................................

4-4- تحلیل وضعیت موجود.....46...................................................................................

4-5- معرفی پروژه و پیمانکاران...........46...........................................................................

4-6- شاخص ها(معیارها).....47......................................................................................

4-7- شاخص های موثر درانتخاب پیمانکاران موثر....49..........................................................

4-8- تشکیل درخت سلسله مراتبی...........53......................................................................

4-9- حل مسئله.........54..............................................................................................

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات.........71...............................................................

5-1- مقدمه.......72....................................................................................................

5-2- نتیجه گیری...72................................................................................................

5-3- پیشنهادات...72.................................................................................................

منابع.............................74...............................................................................................

 

فهرست جداول

جدول 1: مقایسه MADM و MODM...............................................................................................................13

جدول 2: نمونه ماتریس مقایسات زوجی...............................................................................................................23

جدول 3: مقیاس مقایسات زوجی............................................................................................................................24

جدول4: مقیاس دو به دو در AHP .......................................................................................................................26

جدول 5: شاخص سازگاری تصادفی (R.I).............................................................................................................30

جدول 6:نمونه پرسشنامه..........................................................................................................................................42

جدول 7: برگه تاییدیه شرکت ها برای شرکت در مناقصه.................................................................................43

جدول 8: شاخص ها از منظر Dickson..............................................................................................................44

جدول 9: کلیه شاخص های موثر در انتخاب پیمانکار........................................................................................50

جدول 10: ماتریس مقایسات زوجی شاخص ها برای انتخاب مناسب ترین پیمانکار...................................51

جدول 11: اوزان شاخص های اصلی......................................................................................................................52

جدول 12: ماتریس مقایسات زوجی زیر شاخص های مهارتی..........................................................................52

جدول 13: اوزان زیر شاخص های مهارتی............................................................................................................53

جدول 14: ماتریس مقایسات زوجی زیر شاخص های مدیریتی.....................................................................53

جدول 15: اوزان زیر شاخص های مدیریتی........................................................................................................54

جدول 16: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص فنی.............................................................54

جدول 17: اوزان شرکت ها براساس شاخص فنی................................................................................................55

جدول 18: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص سابقه اجرایی...........................................56

جدول 19: اوزان شرکت ها براساس شاخص سابقه اجرایی..............................................................................56

جدول20: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص بومی بودن..................................................57

جدول 21: اوزان شرکت ها براساس شاخص بومی بودن.....................................................................................58

جدول 22: اوزان شرکت ها براساس شاخص مهارتی..........................................................................................58

جدول 23: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص اقتصادی و مالی.......................................59

جدول24: اوزان شرکت ها براساس شاخص اقتصادی و مالی..........................................................................60

جدول 25: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص مدیریت کارآمد........................................60

جدول26: اوزان شرکت ها براساس شاخص مدیریت کارآمد............................................................................61

جدول 27: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص میزان تحصیلات.......................................62

جدول 28: اوزان شرکت ها براساس شاخص  میزان تحصیلات.......................................................................63

جدول 29: اوزان شرکت ها براساس شاخص مدیریتی.........................................................................................64

جدول 30: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص تجهیزات....................................................64

جدول 31: اوزان شرکت ها براساس شاخص تجهیزات......................................................................................65

جدول 32: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص حسن سابقه..............................................66

جدول 33: اوزان شرکت ها براساس شاخص حسن سابقه................................................................................66

جدول 34: ماتریس اوزن پیمانکاران نسبت به شاخص ها................................................................................67

جدول35 : اوزان شرکت ها......................................................................................................................................68

 

فهرست اشکال

شکل 1: طبقه بندی روش های MADM............................................................................................................12

شکل2 : درخت سلسله مراتبی کلیه شاخص ها................................................................................................49

شکل 3: درخت سلسله مراتبی پروژه موردنظر..............................................................................................50

شکل 4: نمودار ستونی شاخص های اصلی........................................................................................................52

شکل 5: نمودار ستونی زیر شاخص های مهارتی.............................................................................................53

شکل 6: نمودار ستونی زیر شاخص های مدیریتی..........................................................................................54

شکل 7: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص فنی..................................................................................55

شکل 8: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص سابقه اجرایی...................................................................57

شکل 9: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص بومی بودن....................................................................58

شکل10: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص مهارتی..............................................................................59

شکل11: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص اقتصادی و مالی......................................................60

شکل12: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص مدیریت کارآمد............................................................61

شکل13: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص میزان تحصیلات............................................................63

شکل14: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص مدیریتی......................................................................64

شکل15: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص تجهیزات.......................................................................65

شکل16: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص تجهیزات.........................................................................67

شکل17 نمودار ستونی اوزان پیمانکاران............................................................................................................69

 

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید