کاربرد فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی در انتخاب پیمانکار مطالعه موردی: اداره پشتیبانی دانشگاه

کد محصول :SAN5

تعداد صفحات: ۸۴ صفحه فایل وورد

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

مدیریت ارزیابی وانتخاب پیمانکار،یک قسمت اصلی ازفرآیندساخت وسازاست.زیرا پیمانکاران ازارکان اساسی پروژه های عمرانی وعامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی به حساب می ایند.با توجه به اینکه قسمت عمده بودجه پروژ های عمرانی به عملیات اجرایی اختصاص می یابد،لذا اجرای هرپروژه نیازمند وجود یک پیمانکار مناسب است.پیمانکاری که توانایی های لازم جهت انجام پروژه درمحدوده زمان ومنابع پیش بینی شده وبا کیفیت موردنظر داشته باشد.

روش جاری انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی براساس پایین ترین قیمت پیشنهادی می باشد اماواضح است که شاخص های کمی وکیفی متعدد بادرجات اهمیت متفاوت درتعیین صلاحیت پیمانکارمطرح هستند وباید درتعیین پیمانکار مورد توجه قرارگیرند.دراین مطالعه علاوه برشناسایی شاخص های موثربرانتخاب پیمانکار،میزان اهمیت واولویت بندی شاخص های مذبوربا استفاده ازمدل تحلیلی سلسله مراتبی(AHP)درتصمیم گیری چند معیاره تعیین شده است.همچنین درادامه اولویت بندی پیمانکاران با استفاده از این مدل به دست آمده است.

لغات کلیدی:تصمیم گیری چندمعیاره،فرآیندتحلیلی سلسله مرآتبی،مقایسات زوجی،تکنیک بردارویژه

 

فصل اول – کلیات تحقیق..۱

۱-۱-        مقدمه..۲..

۱-۲-        تشریح وبیان موضوع تحقیق.۳

۱-۳-        مسئله اصلی تحقیق.۳.

۱-۴-        ضرورت انجام تحقیق..۳.

۱-۵-        اهداف اساسی تحقیق..۴.

۱-۶-         سازمان هایی که می توانند از این تحقیق استفاده کنند……۴

۱-۷-        روش انجام تحقیق..۴

۱-۸-        نمونه و جامعه آماری۴..

۱-۹-        واژگان تحقیق.۵

فصل دوم – مبانی نظری وادبیات تحقیق۶..

۲-۱- مقدمه.۷

۲-۲- طبقه بندی فنون تصمیم گیری..۷

۲-۲-۱- طبقه بندی نوع اول..۸

۲-۲-۲- طبقه بندی نوع دوم..۸

۲-۲-۳- طبقه بندی نوع سوم.۱۱

۲-۳- تصمیم گیری با معیارهای چندگانه.۱۱.

۲-۴- طبقه بندی روش های MADM14.

۲-۵- فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی..۱۵.

۲-۵-۱- سازمان دهی دانش برای تصمیم گیری.۱۶

۲-۵-۲- اصول اساسی تفکر تحلیلی.۱۷.

۲-۵-۳- اندازه گیری(سنجش).۱۸..

۲-۵-۴- AHP مدل انعطاف پذیر تصمیم گیری.۱۹..

۲-۵-۵- ایجاد سلسله مراتب.۲۰

۲-۵-۶- طبقه بندی سلسله مراتب..۲۰

۲-۵-۷- ایجاد وساخت سلسله مراتب..۲۱..

۲-۵-۸- کاربرد های سلسله مراتب..۲۲

۲-۵-۹- نیاز به اولویت بندی..۲۲..

۲-۵-۱۰- تدوین اولویت ها..۲۳..

۲-۵-۱۱- مفهوم سازگاری۲۴..

۲-۵-۱۲- وابستگی متقابل۲۵

۲-۵-۱۳- وابستگی متقابل تضایفی..۲۵

۲-۵-۱۴- عملیات ریاضیAHP به منظور رسیدن به تصمیم بهینه۲۶

فصل سوم – روش تحقیق۳۱.

۳-۱- مقدمه.۳۲

۳-۲- مطالعه موردی.۳۲..

۳-۳- روش تحقیق..۳۲

۳-۴- هدف تحقیق.۳۲..

۳-۵- نحوه جمع آوری اطلاعات.۳۳

۳-۶- نحوه تهیه پرسشنامه.۳۳

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل..۳۵.

۳-۸- معرفی نرم افزار..۳۵..

فصل چهارم – انجام مطالعه موردی وتحلیل یافته های موضوع تحقیق.۳۷..

۴-۱- مقدمه.۳۸..

۴-۲- معرفی محل اجرای پروژه۳۸.

۴-۳- وضعیت موجود.۴۰

۴-۴- تحلیل وضعیت موجود..۴۶..

۴-۵- معرفی پروژه و پیمانکاران..۴۶

۴-۶- شاخص ها(معیارها)..۴۷..

۴-۷- شاخص های موثر درانتخاب پیمانکاران موثر.۴۹.

۴-۸- تشکیل درخت سلسله مراتبی..۵۳.

۴-۹- حل مسئله۵۴.

فصل پنجم – نتیجه گیری وپیشنهادات۷۱

۵-۱- مقدمه.۷۲.

۵-۲- نتیجه گیری۷۲

۵-۳- پیشنهادات۷۲.

منابع..۷۴..

فهرست جداول

جدول ۱: مقایسه MADM و MODM۱۳

جدول ۲: نمونه ماتریس مقایسات زوجی۲۳

جدول ۳: مقیاس مقایسات زوجی.۲۴

جدول۴: مقیاس دو به دو در AHP ..26

جدول ۵: شاخص سازگاری تصادفی (R.I).30

جدول ۶:نمونه پرسشنامه۴۲

جدول ۷: برگه تاییدیه شرکت ها برای شرکت در مناقصه۴۳

جدول ۸: شاخص ها از منظر Dickson..۴۴

جدول ۹: کلیه شاخص های موثر در انتخاب پیمانکار.۵۰

جدول ۱۰: ماتریس مقایسات زوجی شاخص ها برای انتخاب مناسب ترین پیمانکار..۵۱

جدول ۱۱: اوزان شاخص های اصلی.۵۲

جدول ۱۲: ماتریس مقایسات زوجی زیر شاخص های مهارتی..۵۲

جدول ۱۳: اوزان زیر شاخص های مهارتی۵۳

جدول ۱۴: ماتریس مقایسات زوجی زیر شاخص های مدیریتی۵۳

جدول ۱۵: اوزان زیر شاخص های مدیریتی..۵۴

جدول ۱۶: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص فنی.۵۴

جدول ۱۷: اوزان شرکت ها براساس شاخص فنی۵۵

جدول ۱۸: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص سابقه اجرایی.۵۶

جدول ۱۹: اوزان شرکت ها براساس شاخص سابقه اجرایی۵۶

جدول۲۰: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص بومی بودن..۵۷

جدول ۲۱: اوزان شرکت ها براساس شاخص بومی بودن.۵۸

جدول ۲۲: اوزان شرکت ها براساس شاخص مهارتی۵۸

جدول ۲۳: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص اقتصادی و مالی۵۹

جدول۲۴: اوزان شرکت ها براساس شاخص اقتصادی و مالی..۶۰

جدول ۲۵: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص مدیریت کارآمد.۶۰

جدول۲۶: اوزان شرکت ها براساس شاخص مدیریت کارآمد.۶۱

جدول ۲۷: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص میزان تحصیلات۶۲

جدول ۲۸: اوزان شرکت ها براساس شاخص  میزان تحصیلات..۶۳

جدول ۲۹: اوزان شرکت ها براساس شاخص مدیریتی..۶۴

جدول ۳۰: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص تجهیزات.۶۴

جدول ۳۱: اوزان شرکت ها براساس شاخص تجهیزات..۶۵

جدول ۳۲: ماتریس مقایسات زوجی شرکت ها براساس شاخص حسن سابقه.۶۶

جدول ۳۳: اوزان شرکت ها براساس شاخص حسن سابقه..۶۶

جدول ۳۴: ماتریس اوزن پیمانکاران نسبت به شاخص ها..۶۷

جدول۳۵ : اوزان شرکت ها..۶۸

 

فهرست اشکال

شکل ۱: طبقه بندی روش های MADM۱۲

شکل۲ : درخت سلسله مراتبی کلیه شاخص ها۴۹

شکل ۳: درخت سلسله مراتبی پروژه موردنظر.۵۰

شکل ۴: نمودار ستونی شاخص های اصلی..۵۲

شکل ۵: نمودار ستونی زیر شاخص های مهارتی۵۳

شکل ۶: نمودار ستونی زیر شاخص های مدیریتی۵۴

شکل ۷: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص فنی.۵۵

شکل ۸: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص سابقه اجرایی.۵۷

شکل ۹: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص بومی بودن..۵۸

شکل۱۰: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص مهارتی۵۹

شکل۱۱: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص اقتصادی و مالی۶۰

شکل۱۲: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص مدیریت کارآمد۶۱

شکل۱۳: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص میزان تحصیلات۶۳

شکل۱۴: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص مدیریتی.۶۴

شکل۱۵: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص تجهیزات..۶۵

شکل۱۶: نمودار ستونی شرکت ها براساس شاخص تجهیزات.۶۷

شکل۱۷ نمودار ستونی اوزان پیمانکاران۶۹