بررسی وضعیت ارگونومی در شرکت آلومتک قزوین

کد محصول : SAN4

تعداد صفحات: ۶۶ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

عناوین موجود در پروژه :

پیشگفتار

فصل اول –  طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدفهای کلی تحقیق

فرضیه ها

فرضیه اول

فرضیه دوم

متغییر های تحقیق

متغییر مستقل

متغییر وابسطه

تعاریف عملیاتی متغییرها

تعاریف ارگونومی

کارایی :

شرکت آلومتک :

فصل دوم –  ادبیات  تحقیق

ادبیات  تحقیق

مقدمه :

تاریخچه ارگونومی

کاربرد ارگونومی :

اصول ارگونومی در صنعت عبارتند از :

فاکتورهای استرس در محیط های کار :

 نتایج بکارگیری ارگونومی

بیومکانیک

فیزیولوژی کار :

ارزیابی توانایی کاری

بیومکانیک حرفه ای

جنبه های بهداشتی ارگونومی

جنبه های اقتصادی ارگونومی

خستگی ناشی از کار

انواع خستگی

 عوارض خستگی

آرگونومی شرکت آلو متک :

سیستم مدیریت کیفیت , سلامت و ایمنی و محیط زیست (QHSE ) پیشنهادی در شرکت شرکت آلومتک

روش تحقیق

شکل گیری تفکر

تحقیق و بررسی

وضعیت موجود

ابتدا سیستم مدیریت QHSE :

ساختار پیشنهادی

الف – سیستم مدیریت کیفیت :

ب – سیستم مدیریت زیست محیطی :

ج – سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی :

۱- ایمنی :

۲- سلامت شغلی :

ارگونومی و QHSE  در شرکت آلومتک

تاثیر ابعاد ارگونومی بر فعالیت و افزایش بهره وری

اثر جنبه فیزیکی ارگونومی بر بهبود کار

۱- آثار ادراکی

۲- آثارروانی

۳- اثر گرما بر عملکرد

۴- اثر سرما بر عملکرد

۵- اثر رطوبت بر عمکرد

اثر رنگها

شرایط محیطی عامل موثر در کار کردن

الف : طبقه بندی مشاغل بر اساس فعالیت فکری و بدنی

ب: طبقه بندی مشاغل بر اساس ابزارهای مورد استفاده و مکان

آشنایی با مفهوم و فواید ارگونومی

آشنایی با مفاهیم رنگ ها

تضاد رنگ ها

مکمل
اثرات روانی رنگ ها در محیط کار

آبی
قرمز
زرد
نقش رنگ درآراستگی و ایمنی محیط کار و زندگی

صفات رنگ و استفاده گوناگون از آن

اثرات روانی پسیکولوژی رنگ

رنگ های ایمنی

اثر فضای محیط کار بر عملکرد

نتایج ویافته ها

جدول شماره دو – تاثیرعوامل ارگونومیک بر بهبود عملکرد

فصل سوم  روش انجام تحقیق

روش اجرا

مواد و روشها

جامعه آماری

نمونه ی آماری و چگونگی گزینش آن

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات

 فصل چهارم – یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

 یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه اول :

سئوالات پرسشنامه :

جدول شماره ۳ – میانگین توزیع فراوانی و درصد های جنبه مثبت و منفی در رابطه با فرضیه اول تحقیق .

نمودارهای تحلیلی فرضیه اول

 تجزیه و تحلیل فرضیه ۲ :

سئوالات پرسشنامه :

جدول شماره ۵ – میانگین توزیع فراوانی و درصد های جنبه مثبت و منفی در رابطه با فرضیه دوم تحقیق .

نمودارهای تحلیلی فرضیه دوم

 فصل پنجم –  نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات

خلاصه و نتایج تحقیق

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات تحقیق

پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

محدودیتهای تحقیق :

محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر :

محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر :

منابع وماخذ :