بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت پلار

کد محصول: SAN6

تعداد صفحات:  ۹۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده:

این نوشتار شامل ۴ فصل بوده که فصل مقدماتی به نگهداری و تعمیرات، اهمیت آن، تاریخچه و وضعیت آن در صنایع اختصاص داده شده است.

در فصل دوم کلیات و تعاریفی در مورد نگهداری و تعمیرات، چگونگی اجرای آن و همچنین انواع سیستم‌های موجود بیان شده است.

فصل سوم به بررسی وضعیت موجود شرکت اختصاص داده شده است که در این فصل سیستم نرم افزاری شرکت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم ۴ نرم افزار amms،cogz ، equipment – pm، pmxpert وبررسی شده و ویژگی‌های مهم نرم افزار که قابل پیاده سازی در سیستم نرم افزار پلار می‌باشد ارائه شده است.

 فهرست:

فصل۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………۱

تعریف نگهداری و تعمیرات……………………………………………………………………… ۲

نگهداری……………………………………………………………………………………… ۲

تعمیرات……………………………………………………………………………………… ۲

اهمیت نگهداری و تعمیرات در صنایع…………………………………………………………… ۲

تاریخچه نگهداری و تعمیرات……………………………………………………………………. ۴

سیر تحولات در دوره اول…………………………………………………………………….. ۴

سیر تحولات در دوره دوم…………………………………………………………………….. ۴

سیر تحولات در دوره سوم……………………………………………………………………. ۵

هدف از تعمیرات و تعریف آن…………………………………………………………………… ۶

استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات………………………………………………………………. ۸

فصل۲ کلیات و تعاریف…………………………………………………………………….. ۹

برنامه ریزی و کنترل در نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………………………………….. ۱۰

تعریف عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

بخش‌های اصلی تشکیل دهنده امور مدیریت فنی……………………………………………………………………………… ۱۱

مهندسی و نگهداری تعمیرات………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

فعالیت‌های بخش امور اجرائی نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………………………… ۱۱

جلوگیری از خرابی‌ها (تعمیرات پیشگیری یا نگهداری)…………………………………………………………………….. ۱۲

تعمیر خرابی‌های اضطراری…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

تصحیح طرح تجهیزات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

عوامل موثر در تعیین میزان اعمال تعمیرات پیشگیری…………………………………………………………………….. ۱۳

هزینه‌های مورد نظر و روند تغییرات آن‌ها…………………………………………………………………………………………… ۱۵

مدل پیشنهادی برای کنترل عملیات و آمار اطلاعات (بخش نگهداری و تعمیرات)………………………… ۱۶

نقش بخش مهندسی در امور مدیریت فنی…………………………………………………………………………………………. ۱۶

مراحل سازماندهی امور نگهداری و تعمیرات………………………………………………………………………………………. ۱۸

تقسیم بندی کارخانجات از نظر روش‌های تولید………………………………………………………………………………… ۱۸

شناسائی محیط کار………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

تهیه شناسنامه برای ماشین…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

شماره گذاری (کد گذاری) تجهیزات…………………………………………………………………………………………………… ۲۳

سطح تمرکز سرویس‌های فنی……………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

انواع سازمان‌های نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………………………………………………. ۲۷

مزایا و نارسایی‌های انواع سیستم‌های متمرکز و غیر متمرکز…………………………………………………………….. ۲۸

دیدگاه‌های کلی در مورد تمرکز یا عدم تمرکز سرویس‌های مدیریت فنی (نت)………………………………. ۲۹

ارزیابی مقایسه‌ای میزان تمرکز یا عدم تمرکز امور مدیریت فنی………………………………………………………. ۳۰

اصول یک سیستم نیمه متمرکز (مختلط) برای امور نگهداری و تعمیرات………………………………………. ۳۲

فصل۳ بررسی وضعیت موجود………………………………………………………۳۴

معرفی شرک………………………………………………………………………………….. ۳۵

چارت سازمانی شرکت………………………………………………………………………… ۳۶

فرایند نت در شرکت پلار……………………………………………………………………… ۳۶

تحلیل نرم افزار……………………………………………………………………………….. ۳۷

گزارش گیری…………………………………………………………………………………. ۴۳

فصل۴ پیشنهادات……………………………………………………………………………۴۶

نرم افزار  AMMS………………………………………………………………………….. 48

Security………………………………………………………………………………….. 48

Filters…………………………………………………………………………………….. 49

Labor…………………………………………………………………………………….. 50

نرم افزار COGZ……………………………………………………………………………. 51

ویژگی‌های مهم این نرم افزار شامل موارد زیر می‌باشد…………………………………………. ۵۱

Cost Center List………………………………………………………………………… 51

Vendor List……………………………………………………………………………… 52

نرم افزار PM EQUIPMENT –………………………………………………………… ۵۳

فرم General……………………………………………………………………………… 54

فرم کارهای تعمیر و نگهداری استاندارد و دوره‌ای…………………………………………….. ۵۵

افزودن یک فعالیت PM………………………………………………………………….. 56

فرم کارت قطعات……………………………………………………………………………. ۵۷

فرم تجهیزات نصب شده…………………………………………………………………….. ۵۷

فرم General……………………………………………………………………………… 58

فرم کارهای تعمیر و نگهداری استاندارد و دوره‌ای…………………………………………….. ۵۸

فرم امور متفرقه ……………………………………………………………………………. ۵۹

فرم تولید دستورات کار PM………………………………………………………………… 59

فرم ایجاد دستور کار………………………………………………………………………… ۶۰

کلید Auto Search…………………………………………………………………….. 61

منوی موجودی انبار…………………………………………………………………………. ۶۲

فرم قطعات یدکی…………………………………………………………………………… ۶۳

فرم قطعات یدکی جدید دریافتی…………………………………………………………….. ۶۵

منوی رده بندی قطعات……………………………………………………………………… ۶۵

فرم تعدیل موجودی )قطعات در دسترس)……………………………………………………. ۶۶

گزارشات……………………………………………………………………………………. ۶۶

فرم گزارش دستورات کار)کامل شده(……………………………………………………….. ۶۷

فرم گزارش کارهای PM (کامل شده)……………………………………………………….. ۶۸

منوی گزارش……………………………………………………………………………….. ۶۸

فرم بازیابی و نمایش تجهیزات نصب شده…………………………………………………….. ۶۹

نرم افراز PMXPERT…………………………………………………………………….. 70

منابع

فهرست اشکال:

شکل شماره ۳-۱…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

شکل شماره ۳-۲…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸

شکل شماره ۳-۳: در خواست سرویس، تعمیر و نوسازی………………………………………………………………….. ۴۰

شکل شماره ۳-۴: معرفی دستگاه/تأسیسات/قالب به سیستم…………………………………………………………… ۴۰

شکل شماره ۳-۵: شناسنامه دستگاه / تأسیسات / قالب…………………………………………………………………… ۴۱

شکل شماره ۳-۶: درخواست خدمات خارج از کارخانه……………………………………………………………………… ۴۲

شکل شماره ۳-۷: مدیریت بر قسمت‌ها………………………………………………………………………………………………. ۴۲

شکل شماره ۳-۸:گزارش بر اساس واحد…………………………………………………………………………………………….. ۴۳

شکل شماره ۳-۹: گزارش بر اساس تعمیرکار…………………………………………………………………………………….. ۴۴

شکل شماره ۳-۱۰: گزارش بر اساس دستگاه…………………………………………………………………………………….. ۴۴

شکل شماره ۳-۱۲: گزارش بر اساس دستگاه…………………………………………………………………………………….. ۴۵

شکل شماره ۳-۱۳: گزارش بر اساس دستگاه…………………………………………………………………………………….. ۴۵

شکل ۴-۱ نرم افزار AMMS…………………………………………………………………. 48

شکل ۴-۲: صفحه حکم کار تفصیلی…………………………………………………………… ۴۹

شکل ۴-۳: صفحه اصلاح شده………………………………………………………………… ۴۹

شکل ۴-۴ Labor……………………………………………………………………………. 50

شکل ۴-۵ Account List…………………………………………………………………… 51

شکل ۴-۶ Cost Center List………………………………………………………………. 51

شکل ۴-۷ Vendor List……………………………………………………………………. 52

شکل ۴-۸ نرم افزار PM EQUIPMENT –…………………………………………………. ۵۳

شکل ۴-۹ فرم General…………………………………………………………………….. 55

شکل ۴-۱۰ Schedule of PM Tasks…………………………………………………….. 56

شکل ۴-۱۱ Add New Task………………………………………………………………. 56

شکل ۴-۱۲ Card File………………………………………………………………………. 57

شکل ۴-۱۳ Installed Equipment……………………………………………………….. 58

شکل ۴-۱۴ Miscellaneous………………………………………………………………. 59

شکل ۴-۱۵ Generate Pm Work Orders…………………………………………….. 59

شکل ۴-۱۶ Cerate Work Order……………………………………………………….. 60

شکل ۴-۱۷ Auto Search…………………………………………………………………. 61

شکل ۴-۱۸ Copy Equipment Wizard…………………………………………………. 62

شکل ۴-۱۹ Inventory…………………………………………………………………….. 63

شکل ۴-۲۰ Part Inventory………………………………………………………………. 64

شکل ۴-۲۱ Part Inventory………………………………………………………………. 64

شکل ۴-۲۲ Reciving Part………………………………………………………………… 65

شکل ۴-۲۳ categories Part……………………………………………………………… 65

شکل ۴-۲۴ Part Adjustment……………………………………………………………. 66

شکل ۴-۲۵ Reports……………………………………………………………………….. 67

شکل ۴-۲۶ create workorder………………………………………………………….. 67

شکل ۴-۲۷  create workorder…………………………………………………………. 68

شکل ۴-۲۸ Report Menu………………………………………………………………… 68

شکل ۴-۲۹ Installed equipment Viwer………………………………………………. 69

شکل ۴-۳۰ نرم افراز PMXPERT……………………………………………………………. 70

شکل ۴-۳۱ PM Schedule………………………………………………………………… 70

شکل ۴-۳۲ Meter Update………………………………………………………………. 71

شکل ۴-۳۳ Filter Criterria……………………………………………………………….. 72