اطلاعیه

بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان کارخانجات ایران مرینوس قم

کد محصول : SAN41

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

در اینمقاله به بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان کارخانجات ایران مرینوس قم پرداختیم. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی می باشد و برای تجزیه تحلیل فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج تحلیل فرضیات نشان داد میزان پیاده سازی پنج اس و اثربخشی کارکنان را رابطه ی معنی داری ندارند همچنین وجود رابطه ی معنی دار در هر کدام از پارامترهای (ساماندهی ،پاکیزه سازی و انظباط ) با اثربخشی کارکنان کاملا رد شد در حالی که پارامترهای نظم و ترتیب ، استاندارد سازی با اثربخشی کارکنان رابطه ی معنی دار ضعیفی مشاهده شد .

فهرست مطالب

فصل اول. ۱

کلیات… ۱

۱-۱مقدمه. ۲

۱-۲  بیان مسئله. ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت  تحقیق.. ۵

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۵ فرضیات تحقیق.. ۷

۱-۶سوالات پژوهش…. ۸

۱-۶-۱سوال اصلی.. ۸

۱-۷ قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۸ : تعاریف… ۹

اثربخشی.. ۱۰

۱-۹ پیشینه ی تحقیق.. ۱۰

فصل دوم. ۱۳

نظریه ها و پشینه ی تحقیق.. ۱۳

بخش اول: پنج اس… ۱۴

۲-۱ پنج اس چیست؟. ۱۴

۲-۲ ساماندهی (سازماندهی، تفکیک و تعمیر) ۱۵

۲-۲-۱ ساماندهی در نظام پنج اس (۵s) 16

۲-۲-۱-۱ هدف از اجرای اصلS1. 16

۲-۲-۱-۲ مثال هایی از اجرای اصلS1. 17

۲-۲-۱-۳  S1 در دفتر کار یا محیط اداری.. ۱۷

۲-۳  نظم و ترتیب… ۱۸

۲-۳-۱ هدف از اجرای اصلS2. 20

۲-۳-۲  S2 در محیط کار یا محیط اداری.. ۲۱

۲-۴  پاکیزه سازی.. ۲۲

۲-۴-۱ هدف از اجرای اصلS3. 24

۲-۵  استانداردسازی.. ۲۵

۲-۵-۱ هدف از اجرای اصلS4. 26

۲-۵-۲  S4 در محیط کار یا محیط اداری.. ۲۷

۲-۶ انضباط.. ۲۷

۲-۶-۱ هدف از اجرای اصل ۵s. 28

۲-۷ نمودار سازمانی۵s. 29

۲-۸ وظایف بخشهای مختلف : ۲۹

۲-۹ پیاده سازی نظام آراستگی( ۵S ) 31

۲-۱۰ تاریخچه شکل گیری ۵S : 31

۲-۱۱ اجرای نظام آراستگی در صنایع ایران  : ۳۲

۲-۱۲  ۵S و هزینه اجرای آن. ۳۷

۲-۱۳ آنچه می تواند استقرار نظام ۵S را تضمین کند عبارتند از : ۳۷

بخش دوم: اثربخشی.. ۳۹

۲-۱۴تعریف اثربخشی.. ۳۹

۲-۱۵ معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی.. ۳۹

۱) مدل هدف… ۴۴

۲) مدل سیستمی.. ۴۵

۳) مدل ذی‌نفعان استراتژیک…. ۴۶

۴) مدل ارزش‌های رقابتی.. ۴۷

۵) مدل عدم اثربخشی ۴۷

۲-۱۷ ادغام معیارهای اثربخشی.. ۴۹

۲-۱۸ مفهوم اثربخشی در مدیریت… ۴۹

فصل سوم. ۵۱

روش تحقیق.. ۵۱

۳-۱ مقدمه. ۵۲

۳-۲ روش تحقیق.. ۵۲

۳-۳ جامعه ی آماری تحقیق.. ۵۳

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۳

۳-۵ ابزار جمع آوری داده ها ۵۴

۳-۵- ۱پایایی ابزار. ۵۴

۳-۵-۲ روایی  پرسشنامه. ۵۵

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۶

فصل چهارم. ۵۷

تجزیه و تحلیل داده ها ۵۷

۴-۱مقدمه. ۵۸

۴-۲آمار توصیفی.. ۵۹

۴-۲-۱بررسی وضعیت پاسخگویان از لحاظ جنسیت… ۵۹

۴-۲-۲بررسی وضعیت تحصیلات پاسخگویان. ۶۰

۴-۲-۳بررسی وضعیت پاسخگویان از لحاظ سمت سازمانی.. ۶۱

۴-۳آمار استنباطی.. ۶۲

۴-۳-۱بررسی فرضیه اهم.. ۶۲

۴-۳-۲بررسی فرضیات اخص…. ۶۳

۴-۳-۳الویت بندی عوامل پنج اس… ۶۸

فصل پنجم.. ۶۹

نتایج و پیشنهادات… ۶۹

۵-۱ مقدمه. ۷۰

۵-۲ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم.. ۷۱

۵-۳ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول. ۷۱

۵-۴ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم. ۷۲

۵-۵ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم. ۷۲

۵-۶ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه چهارم. ۷۳

۵-۷یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه پنجم.. ۷۳

۵-۸موانع و مشکلات اجرای نظام ۵S در کارخانجات ایران مرینوس قم.. ۷۴

۵-۹پیشنهادات… ۷۴

۵-۹-۱پیشنهادات کاربردی.. ۷۴

۵-۹-۲ پیشنهادات برای پژوهشگران آینده. ۷۵

منابع. ۷۶

منابع فارسی.. ۷۶

منابع انگلیسی: ۷۸

 پرسشنامه اثربخشی

پرسشنامه ۵ اس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.