بررسی سیستم اطلاعات (IS) نگهداری و تعمیرات نیروگاه

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اوّل ۴
۱- کلّیات ۴
۱-۱ – تعریف موضوع تحقیق ۴
۱-۲- اهمّیّت موضوع تحقیق ۵
۱-۳- طرح مسئله ۶
۱-۴- اهداف پژوهش ۸
۱-۵ – قلمرو تحقیق ۹
۱-۵-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۹
۱-۵-۲- قلمرو مکانی تحقیق ۹
۱-۶- پرسشها و فرضیه‌‌‌های پژوهش ۹
۱-۶- روش تحقیق ۹
۱-۶-۱- مطالعه ۱۰
۱-۶-۲- بررسی اسناد و مستندات ۱۲
۱-۶-۳- مصاحبه‌های تخصصی: ۱۳
۱-۶-۴- پرسشنامه: ۱۴
۱-۷- تعاریف ۱۵
داده ۱۵
انفورماتیک ۱۶
طرح کلی انفورماتیک ۱۶
سیستم اطلاعات مدیریت MIS 16
بانک اطلاعاتی DB 16
فلو‌چارت ۱۷
فرآیند ۱۷
گروه‌ داده ۱۷
ماتریس فرآیند-داده ۱۷
معماری اطلاعات ۱۸
نگهداری و تعمیرات” نت “ ۱۸
عوامل بحرانی موفقیّت ۱۸
موجودیت ۱۸
روش‌شناسی ۱۹
فصل دوّم ۲۲
۲- پیشینه تحقیق ۲۲
۲-۱- مبانی نظری طرح ۲۲
۲-۲- دیدگاه‌های کلی شناخت ۲۲
۲-۲-۱- دیدگاه وظایف ۲۲
۲-۲-۲- دیدگاه ساختار ۲۳
۲-۲-۳- دیدگاه رفتار ۲۳
۲-۲-۴- دیدگاه شیئ‌گرا ۲۴
۲-۳- فلسفه‌ طراحی سیستم ۲۹
۲-۴- تفکر سیستمی ۳۰
۲-۵- ضرورت طراحی جامع ۳۱
۲-۶- مفاهیم سیستم‌ها و کاربرد رویکرد سیستمی در بررسی و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی ۳۲
۲-۶-۱- تعریف سیستم ۳۳
۲-۷- مدلها ۳۳
۲-۷-۱- مدل منطقی سیستم ۳۴
۲-۷-۲- انواع مدلها ۳۶
۲-۷-۲-۱ – مدلهای فیزیکی ۳۷
۲-۷-۲-۲- مدل توصیفی ۳۸
۲-۷-۲-۳ – مدلهای تصویری ۳۸
۲-۷-۲-۴- مدلهای ریاضی ۳۹
۲-۸- ویژگیهای ابزارهای مدلسازی ۴۰
۲-۹- مفهوم مدلسازی TOP DOWN (بالا به پائین) ۴۱
۲-۱۰- مفاهیم و فنون مدلسازی از سازمان ۴۲
۲-۱۰—۱- نمودار ارتباط موجودیتهاERD 43
۲-۱۰-۲- نمودار جریان کار WFD 46
۲-۱۰-۳- نمودار جریان داده‌هاDFD 48
۲-۱۰-۴- ماتریس موجودیت کارکرد(وظایف) ۵۰
۲-۱۰-۵-تاریخچه زندگی موجودیتها ۵۱
فصل سوّم ۵۴
۳-روش طراحی ۵۴
۳-۱- جامعه آماری ۵۴
۳-۲- نمونه آماری ۵۴
۳-۳- روش جمع‌آوری اطلاعات ۵۵
۳-۴- روش طراحی به‌روش مهندسی اطلاعاتIE و برنامه‌ریزی سیستم‌های تجاریBSP 56
۳-۵- مراحل روش مهندسی اطلاعات : ۵۸
۳-۵-۱- برنامه‌ریزی استراتژیک اطلاعات ISP 58
۳-۵-۲- تحلیل واحدهای سازمانیBAA 59
۳-۵-۳- تولید سیستم ۶۰
۳-۶- چهارچوب (طرح) مهندسی اطلاعات ۶۰
۳-۷- محدویتهای روش کلاسیک یا ساخت یافتهTSD 64
۳-۸- روش کاردر این پژوهش ۶۶
فصل چهارم ۷۰
۴- تحلیل یافته‌ها ۷۰
۴-۱ سیاستهای کلان صنعت برق در ایران ۷۰
۴-۱-۱ – ارتقاءکیفیت تولید ۷۰
۴-۱-۲- افزایش اطمینان تولید برق ۷۰
۴-۱-۳- حفظ حقوق مصرف کنندگان ۷۰
۴-۱-۴- افزایش راندمان سیستم ۷۱
۴-۱-۵-نیل به خودکفایی مالی ۷۱
۴-۱-۶- افزایش استفاده از امکانات ساخت در داخل ۷۱
۴-۱-۷- رعایت استانداردهای زیست محیطی ۷۱
۴-۱-۸- استقرار سیستهای اصلاح ساختار در جهت خصوصی سازی ۷۱
۴-۲- روشهای دستیابی به استراتژی های صنعت برق ۷۱
۴-۲-۱- ارتقاءکیفیت تولید ۷۱
۴-۲-۲- افزایش اطمینان تولید برق ۷۲
۴-۲-۳- حفظ حقوق مصرف کنندگان ۷۲
۴-۲-۴- افزایش راندمان سیستم تولید ۷۲
۴-۲-۵- نیل به خودکفایی مالی ۷۳
۴-۲-۶- افزایش استفاده از امکانات ساخت در داخل ۷۳
۴-۲-۷- رعایت استانداردهای زیست محیطی ۷۳
۴-۲-۸- استقرار سیستمهای اصلاح ساختار در جهت خصوصی سازی ۷۴
۴-۳- استراتژی انفورماتیکی شرکت‌های تولید ۷۴
۴-۳-۱- ایجاد سیستمای اطلاعات(IS )یکپارچه ۷۴
۴-۳-۵- بیشترین بهره‌برداری از آخرین دست‌آوردهای تکنولوژی سیستم‌های اطلاعاتی. ۷۵
۴-۴- پروژها و اقدامات لازم جهت نحقق استراتژی‌های انفورماتیکی شرکت‌های تولید. ۷۵
۴-۴-۱- بهینه سازی روشها حسب اعلام طرح کلی انفورماتیک(از قبیل روش محاسیه قیمت تمام شده). ۷۶
۴-۴-۲- طراحی تفضیلی سیستم‌های اطلاعاتی در قالب طرح کلی انفورماتیک با شرح خدمات زیر: ۷۶
•تجزیه و تحلیل و طبقه بندی گروه‌های داده (DATA_CLASS) جهت تهیه‌(DATA DICTIONARY) 76
•طراحی بانکهای اطلاعاتی ۷۶
•طراحی شکل ورودی اطلاعات هر سیستم درحد رکورد و اقلام اطلاعاتی. ۷۶
•طراحی شکل خروجی اطلاعات هر سیستم درحد رکورد و اقلام اطلاعاتی. ۷۶
•تشریح PROCEDURE و روشهای انجام هر سیستم. ۷۶
•تدوین جدول زمانبندی ایجاد سیستمهای کاربردی مطابق جدول اولویت‌های طرح کلی انفورماتیک. ۷۶
•تدوین جدول زمانبندی تهیه و تدارکات سخت افزاری و نرم‌افزاری بنیادی. ۷۶
۴-۴-۳- تدارک و خرید سخت‌افزار ونرم‌افزارهای بنیادی مطابق جدول زمانبندی شده. ۷۶
۴-۴-۴- ایجاد سیستمهای کاربردی مطبق جدول زمانبندی شده. ۷۶
۴-۴-۵- پیاده سازی، آموزش، راهبری و پشتیبانی سیستم‌های ایجاد شده. ۷۶
۴-۶ اهداف شرکت مدیریت تولید برق ایرانشهر(نیروگاه ایرانشهر) ۷۷
۴-۷- نیازهای اطلاعاتی شرکت مدیریت تولید برق ایرانشهر(نیروگاه ایرانشهر) ۷۸
۴-۸- روش کنترل و تصمیم گیری: ۸۰
۴-۹ عوامل کلیدی و بحرانی موفقیت (نیروگاه ایرانشهر) ۸۱
۴-۱۰- وضعیت موجود انفورماتیک نیروگاه ایرانشهر ۸۲
۴-۱۱ ساختار سازمانی شرکت مدیریت تولید برق ایرانشهر ۸۳
۴-۱۲ بررسی تفضیلی اهداف و نیازهای نگهداری و تعمیرات جامع ۸۴
۴-۱۲-۱- اهداف توسعه سیستم نگهداری و تعمیرات ۸۶
۴-۱۲-۲ حدود و ثغور سیستم نگهداری و تعمیرات ۸۷
۴-۱۲-۳- مأموریت حوزه نگهداری و تعمیرات ۸۸
۴-۱۲-۴ اهداف حوزه نگهداری وتعمیرات ۸۸
۴-۱۲-۵- عوامل موفقیت حوزه نگهداری و تعمیرات ۸۸
۴-۱۲-۵-۱- وجود اطلاعات جامع نگهداری و تعمیرات ۸۹
۴-۱۲-۵-۲- برنامه ریزی جامع پروژه های نگهداری وتعمیرات ۹۰
۴-۱۲-۵-۳- برنامه ریزی جامع دستورکارهای نگهداری وتعمیرات ۹۱
۴-۱۲-۵-۴- اجرای صحیح و بموقع برنامه نگهداری وتعمیرات ۹۲
۴-۱۲-۵-۵- کنترل و نظارت دقیق و مداوم بر اجرای برنامه های نگهداری تعمیرات ۹۳
۴-۱۲-۵-۶- ارزشیابی صحیح و دقیق عملکرد فعالیت های نگهداری تعمیرات ۹۴
۴-۱۲-۶ نیازهای اطلاعاتی سیستم نگهداری وتعمیرات ۹۴
۴-۱۳- فرآیند‌ها و شناسایی آنها ۹۶
۴-۱۴- نمودارهای جریان کارِWFD نیروگاه ایرانشهر ۹۸
۴-۱۵- فهرست فرم‌های بکار رفته در نیروگاه ایرانشهر ۹۸
۴-۱۶- ایجاد فرآیندهای منتخب ۱۰۰
۴-۱۷- تعیین گروه‌‌های داده برای فرآیندهای منتخب ۱۰۰
۴-۱۸- شناسایی موجودیت‌ها ۱۰۱
۴-۱۸-۱- تعیین گروه داده ۱۰۲
۴-۱۸-۲- فایلها و بانکهای اطلاعاتی ۱۰۳
۴-۱۹- معماری اطلاعات ۱۰۳
۴-۱۹-۱- روش طراحی معماری اطلاعات (ساختار اطلاعات) ۱۰۵
۴-۱۹-۱-۱- ایجاد ماتریس ” فرآیند/ گروه‌های داده“ ۱۰۶
۴-۱۹-۱-۲- ایجاد نمودار جریان دادهFLOW DIAGRAM 107
۴-۱۹-۱-۳- گروه بندی فرآیندها ۱۰۷
۴-۱۹-۱-۴-تعیین جریان داده بین گروه های مختلف فرآیندها ۱۰۸
۴-۱۹-۲- طرح نهایی ساختار اطلاعاتی ( معماری اطلاعات ) ۱۰۹
۴-۲۰- گسترش سیستم اطلاعات ”نت“ درچهارچوب سیستم اطلاعات جامع نیروگاه ۱۱۰
فصل پنجم ۱۱۲
۵- خلاصه و نتیجه‌گیری از طرح ۱۱۲
۵-۱- خلاصه طرح ۱۱۲
۵-۲- نتیجه‌گیری ۱۱۴
۵-۲ پیشنهادات ۱۱۵
منابع ۱۲۰
متن مصاحبه ها با کارشناسان قسمت تعمیرات( مکانیک ، الکتریک، ابزاردقیق) و پرسشنامه ارائه شده در هنگام مصاحبه ۱۲۳
مصاحبه با مدیریت قسمت تعمیرات ۱۲۳
متن مصاحبه و پرسشنامه‌ها با مدیر ان شرکت مدیریت تولید برق ایرانشهر ۱۲۸

چکیده

نیاز به توسعه صنعت برق که توسعه اقتصادی و متعاقب آن توسعه اجتماعی و سیاسی یک کشور را به دنبال خواهد داشت یک ضرورت است: وبدین منظور سرمایه گذاری کلان انجام گرفته در این قسمت قابل توجیه است.حجم بزرگی از این سرمایه گذاری در تأسیسات و تجهیزات تولید و یا به عبارتی نیروگاه‌ها است. این سرمایه گذاری بزرگ در بخش تولید به دو روش امکان پذیر است؛ ایجاد بیشتر مراکز تولید انرژی (افزایش مابع) و یا استفاده بهینه از منابع موجود (بهره‌وری). این تحقیق  در جهت روش دوّم گام برمی‌دارد یعنی حفظ و نگهداری تأسیسات و تجهیزات بخش تولید انرژی، و این موضوع را از جنبه نیازهای اطلاعاتی و سیستم‌های یکپارچه جمع‌آوری اطلاعات به گونه‌ای که در تمامی شرایط اطلاعات به‌موقع،  به‌روز و قابل اعتماد برای مدیران در تمامی سطوح تصمیم‌گیری  فراهم کند؛ می‌نگرد. در این پژوهش محور مطالعه بررسی و شناسایی سیستم اطلاعات مدیریتِ  نیروگاه‌ها با تمرکز بر نگهداری و تعمیرات ”نت“ می‌باشد. ضمن اینکه تلاش شده است برای مدیران بستر مناسبی جهت برنامه‌ریزی، ایجاد و توسعه سیستم‌هایی اطلاعات یکپارچه با استفاده از روشها و فنون مناسب مدلسازی سیستم، به روش‌های ساخت یافته فراهم کند.

 پایه و اساس این تحقیق برروش‌های BS و IEقرار دارد به‌گونه‌ای که در نهایت استراتژی و اهداف شرکتهای مدیریت تولید بصورت استراتژی و اهداف سیستم اطلاعاتی تعریف می‌شود. از نتایج کلیدی این روش رسیدن به یک مدل منطقی از ساختار اطلاعات و سازماندهی منابع اطلاعاتی و مدیریت داده می‌باشد مدیران با تصمیم به اجرا و پیاده سازی معماری یکپارچه اطلاعاتِ  پیشنهاد شده در این تحقیق که با استفاده مطلوب از فن‌آوری پیشرفته حمایت شود؛ قادر به  بهینه‌سازی فرآیندها و انجام وظایفِ نیروگاه‌ها خواهند بود. ویژگی معماری یکپارچه اطلاعات در این است که مدیریت با توجه به الویت‌بندی و اهداف شرکت، قادر است بدون خدشه به یکپارچگی طرح بصورت مرحله‌ای اقدام به پیاده‌سازی آن کند. از آنجائیکه قلمرو این پژوهش محدود به طراحی منطقی سیستم اطلاعات یکپارچه نیروگاه با محوریت نگهداری و تعمیرات می‌باشد به کمک CSF ها اقدام به شناسایی نیازهای اطلاعاتی مدیران و گروه‌های تعمیراتی شده است. تلاش شده است گروههای داده به گونه‌ای سامان داده شوندکه نیازمندیها برآورده شوند.

از آنجائیکه تمرکز این پژوهش برروی نگهداری و تعمیرات ” نت “ از تجهیزات نیروگاه می‌باشد: تلاش شده است  در شناسایی نیازمندیهای اطلاعاتی این بخش جزئیات نیز مورد توجه قرار گیرد.

۱-۱ – تعریف موضوع تحقیق

در راستای اهداف کلان صنعت برق که تأمین مطمئن و پایدار انرژی برای مصارف گوناگون کشور می‌باشد. نیروگا‌ه‌ها به عنوان مراکز تولید مرکز ثقل این استراتژی در برآورده‌ساختن اهداف فوق محسوب می شوند. از طرفی به دلیل نوع تکنولوژی که در نیروگاه‌‌ها استفاده می‌شودمنابع ارزشمندی از تأسیسات و تجهیزات در آنها مستقر شده است که این تأسیسات وتجهیزات در طول حیات خود به آسانی قابل جایگزین کردن نمی‌باشند. برای استفاده بهینه از تأسیسات و تجهیزات فوق نیازبه سرمایه‌گذاری در امر نگهداری و تعمیرات “ نت ” یک ضرورت محسوب می‌شود. مسئله‌ای که به عنوان یک راه‌کار مورد توجه مدیران ارشد این صنعت قرار گرفته است.

برای دسترسی به این اهداف نیازهای اطلاعاتی ویژه‌ای لازم است، که به‌موقع مطمئن و به‌روز، در سطوح مختلف، برای تصمیم‌گیری در اختیار مدیران قرار گیرد. در این پژوهش تلاش شده است این نیازها در کل نیروگاه‌ها بصورت عام و در نیروگاه ایرانشهر بصورت خاص و با تمرکز بر محوریّت  “سیستم جامع نگهداری و تعمیرات ” بررسی و شناسایی شوند. سپس در چهارچوب یک نگرش سیستمی و با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و روشهای ساخت‌یافته در قالب مدلهای بالا به پایین Top_Down)) ارائه شوند. این تکنیکهای مدلسازی باید امان دست‌یابی به یک دیدگاه کلان کلّی نسبت به سیستم و همچنین شناخت هریک از اجزاء آن بصورت تفصیلی را فراهم کند. در این تحقیق تلاش شده است مدلی منطقی که تمامی وظایف سیستم اطلاعات و مدیریت نگهداری و تعمیرات را به شکلی روشن و شفاف تعریف کند، ارائه شود.پایه و اساس جع‌آوری داده‌ها در مورد فرآیندهای تعریف شده در این مدل بر مبنای وضع موجود در نیروگاه ایرانشهر قرار گرفته است.

۱-۲-  اهمّیّت موضوع تحقیق

ازآنجائیکه زیربنای توسعه هرکشوری تأمین انرژی برای کلیه صنایع است پس منطقی بنظر می‌رسد حجم بزرگی از سرمایه گذاری دراین بخش انجام گرفته باشد. باچشم‌پوشی از منابع انسانی، بیشتر این سرمایه گذاری شامل شبکه گسترده‌ائی از نیروگاه‌ها، خطوط انتقال وتوزیع متبلور شده است. تجهیزات بکار رفته در این شبکه چه ازمنابع خارجی و چه  داخلی تأمین شده باشند، برای رسیدن به اهداف این صنعت نیاز به نگهداری و تعمیر دارند پس اهّمّیت مسئله نگهداری وتعمیرات (نت)انکار ناپذیر است. ضمن اینکه مسئله “نت” تنها منحصر به صنعت برق نمی‌شودو طیف وسیعی از صنایع را در بر می‌گیردولی از آنجائیکه تمرکز این پژوهش بصورت عام در صنعت برق و بصورت خاص نیروگاه‌ها ودر محدوده نیروگاه بخار ایرانشهر  می‌باشد سعی شده است برای جلوگیری از پیچیدگی مسئله، طرح جامع سیستم اطلاعات مدیریت نیروگاه با تمرکز بر “ سیستم اطلاعات مدیریت نگهداری و تعمیرات ”بررسی شود.

 مترجمین، مؤلفین و پژوهشگران فراوانی در گسترش  و ترویج ایده‌ها و مبانی نظری  “نت” و انواع آن تلاش کرده‌اند. نتیجه کلیه این آثار، توصیه‌ها پیشنهادات، و درنهایت مدلهایی است که بکارگیری آنها،  منجربه یک سری اقدامات پیشگیرانه برای تعویض و جایگزینی به‌ موقع قطعات وتجهیزات،   در فاصله‌های زمانی خاص،به صورتی می‌گردد که کمترین توقف را در  آنها بدنبال خواهدداشت. ولی جدای از نوع روشها و شیوه‌های دست‌یابی به آنها،  در کلیه این آثار یک عامل مشترک مشاهده می‌شود وآن تأکید بر ضرورت وجود یک سیستم یکپارچه جمع‌آوری داده‌ است. که در این پژوهش تلاش شده است این عامل مشترک مورد بررسی قرار گیرد.