اطلاعیه

بررسی رابطه بین تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش

 کد محصول :SA28

فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات :۹۰ صفحه

قیمت :۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب

فصل اول:

۱-۱مقدمه

۱-۲بیان مسئله

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴ مدل تحقیق

۱-۵ اهداف تحقیق

۱-۵-۱ اهداف کلی

۱-۵-۲ اهداف جزئی

۱-۶ فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

۱-۶-۲ فرضیه های فرعی

فصل دوم:

تعریف نظری و عملیاتی واژه ها

پاداش:

انگیزش:

بخش اول: پاداش

۲-۱مقدمه

۲-۲مفهوم شناسی و اهمیت پاداش

۲-۳ انواع پاداش

۲-۴ سیستم های پاداش

۲-۵ مدیریت پاداش

۲-۶ طراحی استراتژی های مدیریت پاداش

۲-۷ معیارهای پاداش

بخش دوم: انگیزش

۲-۸ مقدمه

۲-۹ نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل

۲-۱۰ نقش تعهد سازمانی در تمایل به ترک شغل

۲-۱۱ نقش خشنودی شغلی در تمایل به ترک شغل

۲-۱۲ نقش فشارهای روانی ناشی از محیط کار در تمایل به ترک شغل

۲-۱۳ نقش تناسب بین ارزشهای فردی و سازمانی در تمایل به ترک شغل

۲-۱۴ نقش عدالت سازمانی در تمایل به ترک شغل

۲-۱۵ سه هدف کلیدی افراد در کار

۲-۱۶ آنچه مدیران به تنهایی می توانند انجام دهند

۲-۱۶-۱موفقیت

۲-۱۶-۲ برابری

۲-۱۶-۳همراهی و رفاقت

۲-۱۷ چگونه مدیریت بی انگیزه می کند

بخش سوم: پیشینه تحقیقات

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

فصل سوم:

۳-۱ مقدمه

۳-۲ روش تحقیق

۳-۲-۱ در اجرای تحقیق، مراحل زیر پیگری شده است :

۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق

۳-۳-۱ قلمرو موضوعی

۳-۳-۲ قلمرو زمانی

۳-۳-۳ قلمرو مکانی

۳-۳ نمونه و نمونه گیری:

۳-۴ بر آورد حجم نمونه

۳-۵ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

۳-۵-۱ مصاحبه

۳-۵-۲ پرسشنامه

۳-۵-۲-۱ معرفی پرسشنامه

۲-۲-۶-۳ چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه

۳-۶ روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )

۳-۶-۱ روایی / اعتبار

۳-۶-۲ پایایی

۳-۷ خلاصه فصل

فصل چهارم:

۴-۱ مقدمه

۴-۲ پردازش داه ها

۴-۳ تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۴ روش های جمع آوری اطلاعات

۴-۵  پردازش و تفسیر داده ها

۴-۵-۱ کنترل کیفیت داده ها

۴-۵-۲ تفکیک داده ها

۴-۵-۳ پردازش داده ها

۴-۶  مشاهده

۴-۷  مصاحبه

۴-۸ پرسشنامه

۴-۹ طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه

۴-۹-۱ پرسشنامه باز

 ۴-۹-۲ پرسشنامه بسته

۴-۱۰ تجزیه و تحلیل داده ها

جدول مورگان

۴-۱۱ تجزیه و تحلیل آماری

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

فرضیه ششم

فصل پنجم:

۵-۱ مقدمه

۵-۲ گردآوری داده ها

۵-۳نتیجه گیری

۵-۴ پیشنهادات

۵-۴-۱ پیشنهادات برای تحقیقات بعدی

۵-۵ محدودیتها

۵-۵-۱محدودیت تحقیق

منابع

پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارافرینانه

پرسشنامه انگیزش شغلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.