بررسی رابطه بین توانمندی های(فنی- انسانی- ادراکی) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش

کد محصول :SA17  

فرمت فایل: WORD

تعداد صفحات :۱۰۰ صفحه

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق  

۱-۱مقدمه      ۱

۱-۲  بیان مسئله         ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت  تحقیق    ۴

۱-۴ اهداف تحقیق۵

۱-۴-۱ هدف کلی ۵

۱-۴-۲ هدف جزئی      ۵

۱-۵ فرضیات تحقیق     ۶

۱-۵-۱ فرضیه اهم ۶

۱-۵-۲ فرضیات اخص  ۶

۱- ۶ مدل مفهومی تحقیق     ۷

۱-۷ قلمرو تحقیق۱۰

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی     ۱۰

۱-۷-۲ قلمرو زمانی    ۱۰

۱-۷-۳ قلمرو مکانی   ۱۰

۱-۸  تعریف نظری و عملیاتی واژه ها      ۱۱

۱-۸-۱ مهارت فنی     ۱۱

۱-۸-۲ مهارت انسانی ۱۲

۱-۸-۳ مهارت ادراکی      ۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: مهارت های (فنی، انسانی، ادراکی)مدیران

۲-۱ مدیریت۱۵

۲-۲ فراگرد مدیریت  ۱۶

۲-۳ مهارت‌های سه‌گانه مدیریت      ۱۷

۲-۳-۱ مهارت فنی     ۱۷

۲-۳-۲  مهارت انسانی۲۰

۲-۳-۲-۱ مهارتهای انسانی مدیران   ۲۱

۲-۳-۲-۲مهارتهای انسانی چه هستند؟     ۲۲

۲-۳-۲-۳چرا بر رفتار تاکید می‏شود؟      ۲۳

۲-۳-۲-۳ آیا می‏توان مهارتهای انسانی را توسعه داد؟    ۲۴

۲-۳-۲-۴ مبانی مهارتهای انسانی کدامند؟      ۲۶

۲-۳-۲-۵ برای واکنشهای رودررو چگونه تعیین‏ هدف کنیم؟     ۲۹

۲-۳-۲-۶ رفتار مناسب چگونه انتخاب می‏شود؟    ۳۰

۲-۳-۳  مهارت ادراکی     ۳۰

بخش دوم: اثربخشی

۲-۴ تعریف اثربخشی ۳۳

۲-۵ معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی   ۳۳

۲-۶ مدل‌های اثربخشی سازمانی۳۷

۲-۷ ادغام معیارهای اثربخشی   ۴۲

۲-۸ مفهوم اثربخشی در مدیریت      ۴۲

۲-۹ ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی ۴۳

۲-۱۰ ارزشیابی    ۴۴

۲-۱۱ اثربخشی منابع انسانی۴۵

۲-۱۲ هدف و ضرورت اثربخشی     ۴۶

بخش سوم: پیشینه تحقیقات در داخل و خارج

الف) تحقیقات انجام شده در داخل  ۴۹

ب)تحقیقات انجام شده در خارج     ۵۴

۲-۱۳ توانایی های مدیریتی۵۶

۲-۱۴ تاریخچه آموزش و پرورش  دهگلان    ۵۸

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه   ۵۹

۳-۲ روش تحقیق۶۰

۳-۳ جامعه ی آماری تحقیق      ۶۱

۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری  ۶۱

۳-۵ ابزار جمع آوری داده ها    ۶۱

۳-۶ روایی و پایایی    ۶۲

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه   ۶۳

۴-۲ ویژگی های شخصیتی کارکنان ۶۴

۴-۳ آزمون فرضیات   ۶۷

۳-۴-۱ فرضیه اهم      ۶۷

۳-۴-۲ فرضیه های اخص  ۶۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه   ۷۵

۵-۲ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم   ۷۶

۵-۳ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول   ۷۷

۵-۴ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم  ۷۸

۵-۵ یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم  ۷۹

۵-۶ پیشنهادها     ۸۰

۵-۷-۳ پیشنهادها برای تحقیقات بعدی    ۸۱

منابع فارسی ۸۲

منابع انگلیسی      ۸۵

پرسشنامه      ۸۶

چکیده:

امروزه اثربخشی و توانمندی های(فنی، انسانی و ادراکی) عوامل مؤثری در افزایش کارایی سازمان ها محسوب می شوند و در سازمان ها  هرگونه کاهش عملکرد و بازده نتایج را می توان با توجه به عوامل درونی سازمان ها بررسی نمود و نگاه آینده به طور گسترده ای به وسیله ی هنجارهای فرهنگی ، ارزش ها   و اعتقادها تعیین می شود.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمندی های(فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان دهگلان می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش شامل تعداد ۷۸ نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان دهگلان بودند در این تحقیق برای استخراج حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسبی  استفاده شده است، برای گردآوری داده ها در این پژوهش از دو پرسشنامه توانمندی های(فنی، انسانی و ادراکی) و اثربخشی کارکنان استفاده شد و آلفای کرونباخ پرسشنامه توانمندی های(فنی، انسانی و ادراکی) دارای پایایی ۸۵ % و اثربخشی کارکنان با پایایی ۸۰ % است . با توجه به نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که توانمندی های(فنی، انسانی و ادراکی) در اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان دهگلان کاملاً تأثیر دارد و یکی از عوامل تأثیرگذار در راهبردهای این سازمان است.

واژگان کلیدی : توانمندی های(فنی، انسانی و ادراکی) ، اثربخشی