اطلاعیه

مقاله انگلیسی اثربخشی یک برنامه آموزشی مبتنی بر مدیریت استرس بر کارکنان NEDSA و کارکنان خط

این مقاله علمی پژوهشی  (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1327

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Safety and Health at Work

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research paper)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ : اثربخشی یک برنامه آموزشی مبتنی بر مدیریت استرس بر کارکنان NEDSA و کارکنان خط

عنوان کامل انگلیسی:

Effectiveness of a Training Program Based on Stress Management on NEDSA Staff and Line Staff

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1327)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

پیش زمینه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مدیریت استرس شغلی در کارکنان NEDSA و کارکنان خط بود.

روش‌ها: روش مطالعه این پژوهش کمی و نیمه تجربی بود. روش‌ها: از جامعه آماری (کلیه کارکنان NEDSA و کارکنان خط در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱)، ۳۰ نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری قضاوتی(غیر آماری) و با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. شرکت کنندگان ابتدا بر اساس سن و تحصیلات تطبیق داده شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون استرس شغلی از هر دو گروه انجام شد. به گروه آزمایش بسته آموزشی مدیریت استرس شغلی ارائه شد و در گروه کنترل هیچ دستورالعملی ارائه نشد. پس از پایان جلسات، پس آزمون برای  هر دو گروه (آزمایش و کنترل) انجام شد. پس از دو ماه، آزمایش تعقیبی انجام شد.

یافته ها: نتایج وارد نرم افزار SPSS-24  شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج اندازه گیری مکرر نشان دهنده اثربخشی بالای بسته مدیریت استرس شغلی (محقق ساخته) بود. نتایج نشان داد بسته آموزشی مدیریت استرس شغلی ۶۷.۵ درصد اثربخشی را نشان می دهد و همچنین اثر آموزشی آموزش مدیریت استرس شغلی به مدت دو ماه پایدار بود (آزمون تعقیبی).

جمع بندی: بر اساس این نتایج، برنامه آموزشی مبتنی بر مدیریت استرس می تواند در کارکنان نظامی موثر باشد.

کلیدواژگان: استرس شغلی، کارکنان خط، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیریت استرس، بسته آموزشی

Abstract

Background: The purpose of present study was to determine the effectiveness of training program based on job stress management in NEDSA and line staff.

Methods: The study method of this study was quantitative and quasi-experimental research Methods: From the statistical population (all employees of the NEDSA and line staff in 2020e2021), 30 of these people were selected by judgmental sampling method and considering the inclusion and exclusion criteria. The participants were first matched based on age and education and were randomly divided into experimental and control groups. First, pre-test was taken from both groups (Job Stress Questionnaire). The experimental group was presented with a job stress management training package and no protocol was presented in the control group. After the sessions, post-test was received from both groups (experimental and control). After two months, a follow-up test was performed.

Results: The results were entered into SPSS-24 software and analyzed. The results of repeated measure showed high effectiveness of the job stress management package (researcher-made). The results showed that the job stress management training package showed 67.5% effectiveness and also the training effect of job stress management training was stable for two months (follow-up).

Conclusion: Based on these results, Training program based on stress management can be effective in military staff.

Keywords: Job stress, Line staff, Navy of the Islamic revolutionary Guard Corps Staff, Stress management, Training package

۱.Introduction

Job stress has become amajor issue in the 21st century, affecting family, work and quality of life [1,2]. In fact, job-related stress is the response of people to job demands and pressures that do not match their knowledge and abilities and challenge their ability to cope at work. This stress may vary from mild to severe depending on the type of job, physiological, psychological and social status of the person [3e6]. Job stress reduces a person’s level of performance, and when a person is expected to play several conflicting roles, the person experiences conflict, which is more common in military setting [7]. In the face of stress, stress management is a topic that refers to a wide range of psychotherapy techniques and methods that are designed to control the level of individual stress and improve a person’s daily functioning [8,9]. Stress management increases people’s ability to reduce stress and adapt appropriately to stressful situations. Stress management training reduces the negative effects of stress on the body and mind [10e14]..

۵.Conclusion

Stress management protocols can be effective in reducing military job stress. The material in this protocol emphasizes the individual’s cognitive and coping mechanisms and increases the resilience of the military to deal with stressful situations. Military resilience is also affected over time by stress management training programs and in the long run is institutionalized as part of the learned behavior in the military.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات مدیریت

مقاله در مورد رفتار سازمانی

مقاله در مورد استرس شغلی

مقاله در مورد روانشناسی شغلی

مقاله در مورد مدیریت آموزشی

مقاله در مورد آموزش کارکنان

دانلود رایگان مقاله ISI