اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر ویژگی های مبادله بر موفقیت برون سپاری لجستیک

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M883

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۲۰ :  تأثیر ویژگی های مبادله بر موفقیت برون سپاری لجستیک: یک مدل میانجی تعدیلگر

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of transaction attributes on logistics outsourcing success: A moderated mediation model

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M883)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در حالی که تعداد زیادی از شرکت ها ،فعالیت های لجستیک(تدارکات) خود را برون سپاری می کنند، نرخ شکست برون سپاری فعالیت های لجستیک هنوز زیاد است. برای بررسی این مسئله، این مطالعه بر مبنای نظریه هزینه مبادله (TCT) و دیدگاه مبتنی بر منابع تعمیم یافته (ERBV) به  بررسی ساز و کارهایی  که از طریق ویژگی های مبادلاتی (به عنوان مثال، خصوصیات دارایی های تامین کنندگان شخص ثالث و عدم قطعیت تکنولوژیکی لجستیک) بر موفقیت برون سپاری لجستیک تأثیر می گذارد، می پردازد. ما استدلال می کنیم که مدیریت ارشد نقش مهمی را به عنوان یک متغیر میانجی در اثرگذاری ویژگی های مبادله ای بر موفقیت برون سپاری لجستیک ایفا می کند. با این حال، چنین ساز و کارهای میانجیگری تنها زمانی مفید است که جایگزین قابل اعتمادی برای  تامین کنندگان شخص ثالث  (۳PL providers ) در بازار موجود باشد. برای بررسی مدل پژوهش، داده ها از ۲۵۰ شرکت تولیدی در چین جمع آوری گردید. در انتها مفاهیم و اقدامات مهم برای پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژگان: برونسپاری لجستیک، موفقیت برون سپاری، مدیریت ارشد، باورهای حضور تامین کننده، تئوری هزینه مبادله (TCT)، دیدگاه مبتنی بر منابع تعمیم یافته (ERBV)، میانجی تعدیلگر

۱.مقدمه

با جهانی شدن، تولیدکنندگان بیشتری فعالیت های لجستیک خود را به تامین کنندگان شخص ثالث  (۳ PL) برون سپاری می کنند تا عملکرد لجستیک خود را بهبود بخشند (Lai et al.، ۲۰۰۸). با انجام این کار، شرکت های استفاده کننده از ۳PL انتظار دارند که بر توانمندی های اصلی خود تمرکز کنند، در هزینه های لجستیک صرفه جویی کنند، خدمات مشتری بهبود یابد و در نتیجه موجب افزایش رقابت پذیری شود (Chu and Wang، ۲۰۱۲؛ Lai et al.، ۲۰۰۸؛ Zhu et al.، ۲۰۱۷). با این حال، همراه با چنین مزایایی، ریسک هایی برای برون سپاری ها مانند از دست دادن کنترل فعالیت های لجستیک، نشت و افشا اطلاعات و تلاش ها و هزینه های اضافی برای مدیریت برون سپاری ،وجود دارد (Gadde and Hulthén، ۲۰۰۹؛ Lau and Zhang 2006؛ Yang et al.، ۲۰۱۶) . برون سپاری لجستیک همیشه موفق نمی شود؛ حتی، نرخ شکست برون سپاری لجستیک نسبتا زیاد است (Yang et al., 2016). با توجه به ریسک بالای شکست، برخی از شرکت های بزرگ چینی (مانند JD.com و Alibaba) برون سپاری لجستیک را متوقف کردند و فعالیت های لجستیک را با ایجاد سیستم های لجستیک خودشان ، داخلی سازی کرده اند (Zhu et al.، ۲۰۱۷)….

۶.بحث و نتیجه گیری

۶.۱ یافته های اصلی

بر اساس تئوری هزینه مبادله و دیدگاه مبتنی بر منابع تعمیم یافته، این مطالعه به بررسی نحوه تاثیر ویژگی های مبادله بر عملکرد برون سپاری می پردازد. نتایج ، چندین یافته با ارزش، به شرح ذیل ارائه می دهد. ابتدا، ویژگی های مبادله، خصوصیات دارایی های تامین کنندگان شخص ثالث و عدم قطعیت تکنولوژیکی لجستیک، تاثیرات مثبتی بر موفقیت برون سپاری دارند…..

Abstract

While an increasing number of firms outsource their logistics activities, the failure rate of logistics outsourcing is still high. To address such issue, this study draws upon transaction cost theory (TCT) and extended resourcebased view (ERBV) to examine the mechanism through which transaction attributes (i.e., 3 PL providers’ asset specificity and logistics technological uncertainty) affect logistics outsourcing success. We argue that top management plays an essential role in mediating transaction attributes to exercise their influences on logistics outsourcing success. However, such a mediating mechanism is effective only when trustworthy alternative 3 PL providers are available in the market. The data from 250 manufacturing subsidiaries in China are used to test our model. Important implications for research and practices are discussed.

Keywords: Logistics outsourcing, Outsourcing success ,Top management ,beliefs Supplier presence ,Transaction cost theory (TCT), Extended resource-based view (ERBV) ,Moderated mediation

۱.Introduction

With the globalization, more manufacturers outsource their logistics activities to third-party logistics (3 PL) providers, so that improve their logistics performance (Lai et al., 2008). By doing so, 3 Pl user firms expect to focus on core competencies, save logistics costs, improve customer services, and thus enhance competitiveness (Chu and Wang, 2012; Lai et al., 2008; Zhu et al., 2017). However, along with such advantages, such outsourcing risks as losing control of logistics activities, information leakage, and additional efforts and costs on outsourcing management also exist (Gadde and Hulthén, 2009; Lau and Zhang, 2006; Yang et al., 2016). Logistics outsourcing does not always succeed; rather, the failure rate of logistics outsourcing is relatively high (Yang et al., 2016). Due to the high risk of failure, some large firms in China (e.g., JD.com and Alibaba) even abandoned logistics outsourcing but internalized logistics activities by building their own logistics systems (Zhu et al., 2017). Therefore, how to achieve logistics outsourcing success is an important issue for both 3 PL users and providers.

  1. Discussion and conclusions

۶.۱. Major findings

Drawing upon transaction cost theory and extended resource-based view, this study examines how transaction attributes affect outsourcing performance. The results reveal several valuable findings, as elaborated as follows.

First, transaction attributes, both 3 PL providers’ asset specificity and logistics technological uncertainty, have positive impacts on outsourcing success. On the one hand, asset specificity is suggested to play a critical role in safeguarding cooperative relations and reducing opportunistic behaviors. On the other hand, the positive relationship between technological uncertainty and outsourcing success suggests the great importance of technologies in the logistics industry as well as collaborative relationships in the logistics outsourcing process. Although high technological uncertainty is a disadvantage for firms to conduct logistics activities in-house, it can drive coordination in the outsourcing process and thus promotes logistics outsourcing success.

Second, the results show that top management beliefs significantly mediate the influences of transaction attributes on logistics outsourcing success. This finding indicates that top managers, as decision makers, play an essential role in the success of logistics outsourcing. This is consistent with the findings of several previous studies (Dai et al., 2014; Liang et al., 2007) that top management mediates the influences of external factors on firms decisions or strategic outcomes.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی مدیریت

مقالات جدید سال ۲۰۲۰

مقالات برون سپاری

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات رفتار سازمانی