اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش میانجی کاربرد دانش در رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری شرکت

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۲۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۹ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1007

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Innovation & Knowledge

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۲۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  نقش میانجی کاربرد دانش در رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

The mediating role of knowledge application in the relationship between knowledge management practices and firm innovation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به طور تجربی رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری شرکت های خدماتی در کشورهای در حال توسعه را بررسی می کند. این پژوهش همچنین نقش میانجی کاربرد دانش را در رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری شرکت بررسی می کند.  این تحقیق با بررسی ادبیات ، یک مدل مفهومی  را ارائه کرده است که فرضیه آن وجود رابطه مثبت و معنادار بین تولید دانش ، ذخیره دانش ، انتشار دانش ، کاربرد دانش و نوآوری شرکت است. این تحقیق با استفاده از توزیع پرسشنامه بین نمونه ای از ۲۹۳ شرکت خدماتی در نیجریه پاسخ ها را جمع آوری کرده است. برای جمع آوری داده ها از تکنیک DOPU استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که اقدامات مدیریت دانش بطور مستقیم و غیرمستقیم به نوآوری شرکت کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که تولید ، ذخیره و کاربرد دانش تأثیر معنادار و مثبتی بر نوآوری شرکت دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که کاربرد دانش نقش میانجی در رابطه بین تولید ، انتشار و ذخیره سازی دانش و نوآوری شرکت دارد. این یافته ها حاکی از آن است که اقدامات مدیریت دانش به عنوان یک سلسله مراتب به نوآوری کمک می کنند ، و این رابطه از طریق کاربرد دانش بیشترین تأثیر را در نوآوری شرکت دارد.

واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش ، ذخیره دانش ، انتشار دانش ، تولید دانش ، نوآوری شرکت ، خدمات

مقدمه

دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) شرکت که به دنبال توضیح تمایز اساسی عملکرد بین شرکت ها است ، توضیح می دهد که در اختیار داشتن منابع منحصر به فرد سازمانی توسط برخی شرکت ها ، چرایی عملکرد بهتر آنها را نشان می دهد و بنابراین ، یک مزیت رقابتی پایدار را تجربه می کنند (الگره، سنگوپتا، و لاپیدرا، ۲۰۱۳؛ گارسیا آلوارز، ۲۰۱۵). مطالعات پیشین گزارش داده اند که نوآوری یک فرآیند پویا است که مزیت رقابتی پایدار و رشد اقتصادی را برای شرکت های فردی و ملت ها به ارمغان می آورد (چن ، یین ، و می ، ۲۰۱۸ ؛ داروچ و مک ناتون، ۲۰۰۲). با توجه به رقابت روزافزان ، ناشی از جهانی سازی و پیشرفت اقتصادهای منطقه ای و جهانی ، اگر شرکت ها مایل باشند در رقابت باقی بمانند ، نوآوری عنصر تعیین کننده ای می باشد (چنته و دیگران ، ۲۰۱۸). دیکل و مورا (۲۰۱۶) بیان می کنند که توانایی شرکت ها برای نوآوری یکی از ویژگی های اصلی سازمان های رقابتی ، پویا و پیشرو است. با توجه به اهمیت نوآوری در شرکت ها ، محققان به دنبال راه هایی برای درک چگونگی بهبود نوآوری در شرکت ها هستند (داروچ و مک ناتون، ۲۰۰۲؛ اهدا و گوادمیلاس، ۲۰۱۱؛ اهدا و پابلو، ۲۰۱۵؛ حمدون، چیاپتا جبور، و بن عثمان، ۲۰۱۸)…

محدودیت ها و فرصت ها

نخست، یافته های این پژوهش از داده های خوداظهاری به دست آمده اند. این موضوع می تواند منجر به واریانس روش مشترک احتمالی شود. دوم، رویکرد مورد استفاده در این مطالعه، بین بخشی است و نشان دهنده این نیست که این سازوکارهای ارزیابی شده در این پژوهش چگونه در بلندمدت کار می کنند. سوم، اقدامات مدیریت دانش، چندبعدی هستند. این مطالعه بر تنها چهار عملکرد مدیریت دانش تمرکز کرده است؛ تولید دانش، حفظ دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش. سایر ابعاد مدیریت دانش نیز وجود دارند که ارزیابی نشده اند و می توانند به میزان برابری در توضیح نوآوری شرکت در شرکت های خدماتی، مفید باشند…

Abstract

This study empirically examines the relationship between knowledge management practices and firm innovation in the context of service firms in developing countries. The research also examines the mediating role of knowledge application in the relationship between knowledge management practices and firm innovation. From the literature review, this research develops a conceptual model that hypothesises a positive and significant relationship between knowledge generation, knowledge storage, knowledge diffusion, knowledge application and firm innovation. This research elicited responses using a questionnaire from a sample of 293 service firms in Nigeria. A drop-off-pick-up (DOPU) technique was used to obtain the data. The data was analysed using Structural Equation Modeling (SEM). The findings show that knowledge management practices contribute to firm innovation, both directly and indirectly. The results show that knowledge generation, storage and application have significant and positive effect on firm innovation. The findings also show that knowledge application mediates the relationship between knowledge generation, diffusion, storage and firm innovation. The findings imply that knowledge management practices contribute to innovation as a hierarchy, with the link through knowledge application having the greatest impact on firm innovation.

Keywords: Knowledge management, Knowledge storage, Knowledge diffusion, Knowledge generation, Firm innovation, Services

Introduction

The resource-based view (RBV) of the firm which seeks to explain the underlying performance differential among firms explains that the possession of unique organisational resources by some firms explain why they outperform other firms and thus, experience a sustainable competitive advantage (Alegre, Sengupta, & Lapiedra, 2013; García-Álvarez, 2015). Previous studies have reported that innovation is a dynamic process that drives sustainable competitive advantage and economic growth for individual firms and nations (Chen, Yin, & Mei, 2018; Darroch & McNaughton, 2002). Due to increased competition, driven by globalisation and the advancement of regional and global economies, innovation is an important element if firms wish to remain competitive (Chen et al., 2018). Dickel and Moura (2016) notes that the ability of firms to innovate is one of the key features of competitive, dynamic and progressive organisations. Given the importance of innovation to firms, researchers have been seeking ways to understand how innovation can be improved in firms (Darroch & McNaughton, 2002; Donate & Guadamillas, 2011; Donate & Pablo, 2015; Hamdoun, Chiappetta Jabbour, & Ben Othman, 2018)…

Limitations and opportunities

First, the research findings are drawn from self-reported data. This could lead to potential common method variance. Secondly, the approach used in this study is cross-sectional and does not reflect how the mechanisms examined in this research perform in the long-term. Third, knowledge management practices are multidimensional. This study has focused on only four knowledge management practices; knowledge generation, knowledge storage, knowledge diffusion and knowledge application. There are other dimensions of knowledge management that have not been examined and can equally be useful in explaining firm innovation in service firms..

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات مدیریت با ترجمه

دانلود مقالات مدیریت دانش با ترجمه

دانلود مقالات نوآوری سازمانی با ترجمه

دانلود مقالات رفتار سازمانی با ترجمه