اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۷ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M849

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: Benchmarking: An International Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۷۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده  ۲۰۱۹ :  اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط: مطالعه تطبیقی بین هند و نامیبیا

عنوان انگلیسی:

Quality management practices in SMEs: a comparative study between India and Namibia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: شرکت های کوچک و متوسط (SME) در حال حاضر تبدیل به بخش مهمی از اقتصاد نه تنها برای کشورهای توسعه یافته بلکه برای اقتصادهای نوظهور نیز شده اند. صرف نظر از مزایایی که می توان دریافت کرد، SMEها در اقتصادهای نوظهور هنوز خواستار پیاده سازی مدیریت کیفیت (QM) نیستند. هدف این مقاله ،با استفاده از یک مطالعه تطبیقی، درک وضعیت اقدامات مدیریت کیفیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط در اقتصادهای نوظهور می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای درک اقدامات مدیریت کیفیت در SME ها، رویکرد پیمایشی به کار گرفته شد. ابزار پیمایش با بررسی ادبیات پیشگام مدیریت کیفیت در SMEs طراحی شده است. نمونه ای از ۲۷۰ SME در جنوب هندوستان و ۱۸۹ SME در نامیبیا به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.

یافته ها: نرخ پاسخ کلی برای هندوستان ۱۹.۵۲ درصد و برای نامیبیا ۲۶.۴۶ درصد بود. شباهت ها و تفاوت ها در پاسخ های SME ها در هر دو کشور وجود دارد. شباهت ها از نظر اجرای محدود اقدامات QM و نیز استفاده کمتر از ابزار و تکنیک ها است. دلیل عدم اجرای آن شامل موارد ناشناخته برای نویسندگان و هزینه های بالای آموزش است. تفاوت ها به دلیل نوع بازار (SME های هندی که به یک مشتری عمده عرضه می شوند)، CSF ها و شاخص های عملکرد کسب و کار می باشد. جالب بود که دریافتیم که تعهد و مشارکت مدیریت تاثیری به عنوان CSF برای SMEها در هر دو کشور ندارد.

اصالت / ارزش: این پژوهش اولین تلاش برای ارائه یک مطالعه تطبیقی در مورد اقدامات QM در SME های کشورهای در حال توسعه است.بینش ها به اقتصادهای نوظهور کمک خواهد کرد تا سیاست های آموزشی و پرورشی را توسعه دهند و در نتیجه اجرای اقدامات مدیریت کیفیت در SMEها را تسهیل می کنند.

کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، SME، بررسی پیمایشی، مطالعه تطبیقی، ابزارها و روش ها

مقدمه

  شرکتهای کوچک و متوسط (SMEها) نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادها در سراسر جهان دارند. به ویژه ، SME ها به بخش مهمی از اقتصاد در اغلب کشورهای در حال توسعه تبدیل شده اند و نقش قابل توجهی در رشد ، نوآوری و موفقیت جوامع ایفا می کنند. در سالهای اخیر ، جهانی سازی و آزادسازی،  فرصت های کسب و کار بسیاری را برای رشد و پیشرفت شرکتهای کوچک و متوسط ایجاد کرده است ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند هند (سینگ و همکاران ، ۲۰۰۶) ، نامیبیا (آوریل ۲۰۰۵) ، پاکستان (کورشی و همکاران ، ۲۰۰۹) ، سنگال (سوارز اورتگا و همکاران ، ۲۰۱۶) و نیجریه (اولوسانیا و آدگبولا ، ۲۰۱۴). از طرف دیگر ، جهانی سازی و آزاد سازی همچنین باعث ایجاد رقابت سخت در سطح جهانی شده است (Ihua ، ۲۰۰۹). برای باقی ماندن در رقابت روزافزون و چالش های موجود در بازار ، شرکت های کوچک و متوسط باید کیفیت را در جنبه های مختلف محصولات ، فرآیندها و خدمات خود لحاظ کنند (هرزالله و همکاران.، ۲۰۱۴)…

نتیجه

این مطالعه از مباحث موجود درباره اقدامات QM در اقتصادهای توسعه یافته ارائه شده است. با مقایسه اقدامات QM ، CSF ، استفاده از ابزارها و روش ها ، شاخص های عملکرد کسب و کار و دلایل عدم اجرای برنامه های کیفیت ، دیدگاه متفاوتی در مورد SME ها در اقتصادهای نوظهور ارائه می دهد. ما شباهت هایی در عملکردهای QM (کنترل کیفیت و TQM) ، ابزارها و روش ها (تحلیل علل ریشه ، میزان اثربخشی تجهیزات و PDCA) و دلایل دیگر (ناشناخته بودن برای ما و هزینه بالای آموزش) را مشاهده کردیم. از نظر CSFها و شاخص های عملکرد کسب و کار تفاوت هایی وجود داشت. فرضیه ما این است که این تفاوت ها به دلیل نوع بازار و نوع مشتریانی است که این شرکت ها،  محصولات یا خدمات خود را به آنها عرضه می کنند. در زمینه هند تفاوت عمده در بخش دولتی است ، در حالی که برای شرکت های نامیبیا بیشتر در مورد بقا در بازار می باشد. صرف نظر از زمینه ، ما احساس میکنیم پاسخ “ناشناخته برای ما” توسط اکثر شرکت ها، نشان از این دارد  که نیاز به آموزش و تعلیم SMEها در مورد اقدامات QM ، ابزارها و روش های مربوطه وجود دارد…

Abstract:

Purpose: Small- and medium-sized enterprises (SMEs) have now become an important part of economy for not only developed nations but also for emerging economies. Irrespective of the benefits that can be derived, SMEs in emerging economies still lack the will to implement quality management (QM) practices. Using a comparative study, the purpose of this paper is to understand the status of QM practices in SMEs of emerging economies.

Design/methodology/approach: A survey-based approach was adopted to understand the established QM practices in the SMEs. A survey instrument was designed by reviewing the literature on QM initiatives in SMEs. A sample of 270 SMEs across Southern India and 189 SMEs in Namibia was selected through stratified random sampling technique.

Findings: The overall response rate was 19.52 percent for India and 26.46 percent for Namibia, respectively. There were similarities and differences in responses from SMEs in both countries. Similarities are in terms of limited implementation of QM practices, and also less use of tools and techniques. Reasons for not implementing include unknown to the authors, and the high cost of training. Differences emerged in the type of market (Indian SMEs catering to one major customer), CSFs and business performance indicators. It was interesting to find that management commitment and involvement do not have a major influence as CSF for SMEs in both the countries.

Originality/value: The research is the first attempt in bringing a comparative study about QM practices in SMEs from developing countries. The insights will help emerging economies to develop policies for education and training, and thus facilitate implementation of QM practices in SMEs.

Keywords: Quality management, SMEs, Survey, Comparative study, Tools and techniques

Introduction

Small- and medium-sized enterprises (SMEs) play a critical role in the growth and well-being of the economies across the globe. In particular, SMEs have become a central part of economies in most developing countries, contributing significantly to growth, innovation and success of the societies. In recent years, globalization and liberalization has brought many business opportunities to the growth of SMEs, specifically in developing countries such as India (Singh et al., 2006), Namibia (April, 2005), Pakistan (Kureshi et al., 2009), Senegal (Suárez-Ortega et al., 2016) and Nigeria (Olusanya and Adegbola, 2014). On the other hand, globalization and liberalization has also brought about stiff competition at global level (Ihua, 2009). To survive the ever-growing competition and challenges in the market, SMEs have to emphasize on incorporating quality into various aspects of their products, processes and services (Herzallah et al., 2014).

Conclusion

The study comes out of the existing discussions about QM practices in developed economies. It provides a different perspective on SMEs in emerging economies by comparing QM practices, CSFs, tools and techniques usage, business performance indicators and reasons for not implementing quality initiatives. We observed similarities in QM practices (quality control and TQM), tools and techniques usage (root cause analysis, overall equipment effectiveness and PDCA) and reasons (unknown to us and high cost of training). Differences emerged in terms of CSFs and business performance indicators. We hypothesize the difference is because of the market and type of customers these enterprises are supplying their products or services to. In Indian context it is major PSU, whereas for Namibian enterprises it is more about survival in market with broad customer base. Irrespective of the context, we feel “unknown to us” response by majority of enterprises shows that there is a strong need to educate the SMEs about QM practices and related tools and techniques…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۲ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۲۲ مدیریت صنعتی

مقالات ۲۰۲۲ مهندسی صنایع

مقالات ۲۰۲۲ مدیریت کیفیت

مقالات ۲۰۲۲ درباره کسب و کارهای کوچک و متوسط