اطلاعیه

مقاله انگلیسی رهبری متعهد چگونه رفتار شهروندی سازمانی را در محیط کاری پیش بینی می کند

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M858

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: Leadership & Organization Development Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  رهبری متعهد چگونه رفتار شهروندی سازمانی را برای محیط کاری در چین پیش بینی می کند

عنوان انگلیسی:

How responsible leadership predicts organizational citizenship behavior for the environment in China

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M858)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله، بررسی تاثیر میانجی حس تعهد برای تغییر سازنده در رابطه بین رهبری متعهد و رفتار شهروندی سازمانی برای محیط کاری (OCBE) در یک محیط تجاری در چین است. این مقاله همچنین اثر میانجی متقابل رفتار صمیمانه  (guanxi )بین سرپرست و زیردستان بر رابطه ی غیرمستقیم رهبری متعهد و OCBE از طریق حس تعهد برای تغییر سازنده را، تجزیه و تحلیل می کند.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: در این مقاله از ۳۸۰ کارمند به عنوان نمونه برای تحلیل رابطه بین رهبری متعهد و OCBE استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که حس تعهد برای تغییر سازنده، به طور کامل نقش میانجی را بین رهبری متعهد و OCBE ایفا می کند. همچنین نتایج نشان از تعامل مثبت بین رهبری متعهد و رفتار صمیمانه بین سرپرست و زیردستان بر حس تعهد برای تغییر سازنده،دارد و سپس اثر غیر مستقیم رهبری متعهد بر OCBE از طریق حس تعهد برای تغییر سازنده ، زمانی که کارکنان سطح بالایی از رفتار صمیمانه بین سرپرست و زیردستان را درک کردند، قوی تر شد.

محدودیت های تحقیق / پیامدها: هنگامی که رهبری متعهد، کارکنان را تحریک می کند تا سطح بالایی از حس تغییر سازنده را ایجاد کنند، احتمال بیشتری دارد که کارکنان در OCBE مشارکت کنند. این مطالعه شواهدی از نظریه ارزیابی شناختی را فراهم می کند. این مطالعه اهمیت برقراری رفتار صمیمانه بین سرپرست و زیردستان برای رهبری متعهد و کارکنان را، نشان داد.

پیامدهای عملی: در فعالیت های مدیریتی سازمان، نقش رهبری متعهد باید از نظر توسعه ی رهبری و آموزش و پیشرفت  کارکنان ، تقویت شود و کیفیت بالای رفتار صمیمانه بین سرپرست و زیردستان کمک به ارتقای کارایی رهبری متعهد می کند.

اصالت / ارزش: در این مقاله چگونگی و زمان  تاثیرگذاری رهبری متعهد بر OCBE در محیط شرکت های چینی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژگان: رهبری متعهد، حس تعهد برای تغییر سازنده، رفتار شهروندی سازمانی برای محیط کاری، رفتار صمیمانه بین سرپرست و زیردستان

Abstract:

Purpose: The purpose of this paper is to investigate the mediating effect of felt obligation for constructive change on the relationship between responsible leadership and organizational citizenship behavior for the environment (OCBE) in a China corporate environment, and this paper also analyze the moderated mediating effect of supervisor-subordinate guanxi on indirect relationship between responsible leadership and OCBE via felt obligation for constructive change.

Design/methodology/approach: This paper used 380 employee samples to analyze the relationship between responsible leadership and OCBE. Hierarchical regression analyses and structural equation modeling was adopted to analyze the data.

Findings: The authors found that the felt obligation for constructive change plays a fully mediating role between responsible leadership and OCBE. The authors also found a positive interaction between responsible leadership and supervisor-subordinate guanxi on felt obligation for constructive change, and then the indirect effect of responsible leadership on OCBE via felt obligation for constructive change was stronger when employees perceived a high-level supervisor-subordinate guanxi.

Research limitations/implications: When responsible leadership stimulates employees to generate a high sense of constructive change, employees are more likely to engage in OCBE. This study provides evidence for cognitive evaluation theory. This study further demonstrated the importance of establishing high-quality supervisor-subordinate guanxi for responsible leaders and subordinates in China.

Practical implications: In the management practice of the organization, the role of responsible leadership should be strengthened in terms of leadership development and, employee training and promotion, and high-quality supervisor-subordinate guanxi help to promote the effectiveness of responsible leadership.

Originality/value: This paper discusses how and when responsible leadership influences OCBE in a China corporate environment.

Keywords:: Responsible leadership, Felt obligation for constructive change, Organizational citizenship behaviour for the environment, Supervisor-subordinate guanxi

Introduction

With global environmental deterioration, an increasing number of people are focusing on sustainable development management (Bansal and Song, 2017). In the sustainable management of enterprises, many scholars examine environmental behavior at the strategic level but neglect environmental behavior at the employee level (Galpin and Whittington, 2012).

Because employees implement enterprise strategies, their environmental behavior plays an important role in promoting sustainable management at the enterprise level (Felin et al., 2015). In this context, organizational citizenship behavior for the environment (OCBE) is here proposed. OCBE refers to environmental practices that employees perform in an organization that are not rewarded or required by the formal system of the organization; it supplements the environmental protection behavior of social citizens and the green development strategy of enterprises (Daily et al., 2009). Employees engage in OCBEs at work, concretely put environmental protection intentions and ideas into practice, and fulfill the requirements of the organization’s green strategy and policy (Ramus and Steger, 2000). Employees’ OCBEs can have a significant impact on environmental performance (Lamm et al., 2015; Paille et al., 2013; Paille and Mejia-Morelos, 2014; Temminck et al., 2015). Therefore, it is particularly important to explore the antecedents of employees engaging in OCBEs. In recent years, scholars have focused on employees’ perceived organizational support (Paille and Mejia-Morelos, 2014), environmental self-responsibility (Zhang et al., 2018), corporate environmental protection measures (Paille et al., 2013), corporate environmental concerns (Temminck et al., 2015) and corporate environmental attitudes (Lamm et al., 2015).

In terms of leadership behavior, research confirms that ethical leadership (Zhang et al., 2018) and leadership support for environmental protection (Priyankara et al., 2018) can enhance employees’ OCBEs. Although a number of studies have investigated the impact of leaders on OCBEs, few scholars explore the influence of responsible leadership on OCBE. The key difference between responsible leadership and other classic leadership concepts (e.g. transformational leadership, ethical leadership, service leadership, and authentic leadership) is that responsible leadership focuses on society, the environment, sustainable value creation and positive change (Pless et al., 2011) and coordinated development between people, nature and society. Responsible leadership takes the ecological environment as an important stakeholder, which coincides with the purpose of OCBE. In this study, we begin to address these gaps in the literature by investigating how responsible leadership encourages employees to engage in OCBEs at work in China.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رهبری در سازمان

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده رفتار شهروندی سازمانی

مقالات ترجمه شده تعهد سازمانی

مقالات ترجمه شده درباره پیش بینی

مقالات ترجمه شده درباره محیط های کاری