اطلاعیه

مقاله انگلیسی آیا مدیریت تنوع در یک فرهنگ سنتی همگن اهمیت دارد؟

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۲۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M948

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  آیا مدیریت تنوع در یک فرهنگ سنتی همگن اهمیت دارد؟

عنوان کامل انگلیسی:

Does diversity management matter in a traditionally homogeneous culture?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M948)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله بررسی مدیریت تنوع در یک کشور تحت بررسی با ادغام بینش های نظری توسعه یافته در ادبیات غربی با جنبه های فرهنگی یک کشور سنتی همگن در کره جنوبی می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – این مطالعه با ادغام تئوری و تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که چرا تنوع می تواند یا اثر مثبت (یعنی پارادایم اطلاعات / تصمیم گیری) یا اثر منفی (یعنی پارادایم طبقه بندی اجتماعی) بر عملکرد با دیدگاه های مختلف تنوع (یعنی ادغام-و-یادگیری ، دسترسی- و مشروعیت ، و تبعیض- و عدالت) داشته باشد. این مطالعه مدلی را بر مبنای این که تنوع جنسیتی چه موقع و چگونه بر عملکرد سازمان تأثیر می گذارد، ارائه می دهد و مدل را با نمونه ای از  ۱۷۷ سازمان کره ای مورد بررسی قرار می دهد.

یافته ها – این مطالعه نشان می دهد که تنوع جنسیتی با عملکرد سازمان در کره جنوبی رابطه منفی دارد. این مطالعه همچنین دریافت که تأثیر تنوع جنسیتی وابسته به دیدگاه های تنوع سازمانی می باشد. سازمان هایی که تنوع جنسیتی بالایی دارند ، به حدی بهتر عمل می کنند که دارای دیدگاه تبعیض و عدالت باشند ، اما دارای یک دیدگاه کسب و کار محور نیستند. از طرف دیگر ، دیدگاه تبعیض و عدالت در سازمان هایی که دارای تنوع جنسیتی کم هستند ، ارتباطی با عملکرد ندارد.

ابتکار / ارزش – اگرچه تنوع جنسیتی در محیط های کاری کره جنوبی به صورت مداوم رو به افزایش است ، اما رابطه بین تنوع جنسیتی و عملکرد سازمان به ندرت از لحاظ فرهنگ سنتی همگن در کره مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه اهمیت فرهنگی-اقتضایی در شناخت پیامدهای تنوع را برجسته می کند.

واژه‌های کلیدی: جنسیت ، کره ، مدیریت تنوع ، چشم اندازهای تنوع ، فرهنگ های شرقی ، عملکرد سازمان

مقدمه

سازمان های کره جنوبی (از این پس کره) به طور سنتی همگن و مردسالار بوده اند ، اما به سرعت از لحاظ جنسیتی متنوع تر می شوند. دولت کره سیاست هایی را برای رشد برابری جنسیتی و حمایت از حقوق زنان ، که باعث افزایش تعداد زنان در نیروی کار شده است، اعمال کرده است (وزارت برابری جنسیتی و خانواده ، ۲۰۱۷). به طور ویژه ، در مقایسه با نرخ اشتغال ۴۷ درصدی برای زنان در سال ۲۰۰۰ ، این درصد در سال ۲۰۱۶ به ۵۰.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین ، ۶۹.۵ درصد از زنان در اواخر دهه سوم زندگی خود (۲۵-۲۹ سالگی) شاغل هستند ، که مشابه نرخ اشتغال مردان در اواخر دهه سوم زندگی (۶۹.۷ درصد) می باشد (آمار کره ، ۲۰۱۷)…

نتیجه گیری

برای پاسخ به اینکه آیا مدیریت تنوع در فرهنگ های سنتی همگن اهمیت دارد ، ما نمونه ای از سازمان ها در یک جامعه آسیای شرقی ، یعنی کره را مورد بررسی قرار دادیم. به طور خاص ، ما بر تنوع جنسیتی در محیط کار متمرکز شدیم و روابط بین درصد کارمندان زن ، دیدگاه های تنوع سازمانی و عملکرد سازمانی را بررسی کردیم. ما دریافتیم که تنوع جنسیتی برای سازمان های کره ای اهمیت دارد. اگرچه به طور کلی سطح تنوع جنسیتی بر عملکرد سازمان تأثیر منفی می گذارد ، اما دیدگاه تبعیض و عدالت با عملکرد سازمان های کره ای که درصد بالایی از کارکنان آنها زن هستند رابطه مثبت دارد. اگرچه فرهنگ مردسالاری کره ای به احتمال زیاد مانع از این می شود که سازمان های کره ای از دیدگاه های تنوع مرتبط با کسب و کار بهره مند شوند ، با این حال این که تا چه اندازه کارمندان لزوم عدالت و برابری در سازمانهای مختلف را تأیید می کنند ،رابطه ی مثبتی با عملکرد سازمان دارد.

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to investigate diversity management in an under-researched country by merging theoretical insights developed in the Western literature with cultural aspects of a traditionally homogeneous country, South Korea.

Design/methodology/approach – This study integrates theory and research on why diversity can have either a positive (i.e. the information/decision-making paradigm) or a negative (i.e. the social categorization paradigm) effect on performance with different diversity perspectives (i.e. integration-and-learning, access-andlegitimacy, and discrimination-and-fairness). This study develops a model of when and how gender diversity affects organization performance and test the model with a sample of 177 South Korean organizations.

Findings – This study finds that gender diversity is negatively related to organization performance in South Korea. This study also finds that the effect of gender diversity is contingent on organizational diversity perspectives. Organizations with high gender diversity perform better to the extent that they have a discrimination-fairness perspective, but not a business-oriented perspective. On the other hand, a discrimination-fairness perspective is unrelated to performance for organizations that are low in gender diversity.

Originality/value – Although gender diversity in the South Korean workplace continues to increase, the relationship between gender diversity and organization performance has rarely been studied in the aspect of Korea’s traditionally homogeneous culture. This study highlights the importance of cultural-contingencies in understanding the consequences of diversity.

Keywords: Gender, Korea, Diversity management, Diversity perspectives, Eastern cultures, Organization performance

Introduction

Organizations in South Korea (hereafter, Korea) have traditionally been homogeneous and male-dominated, but are rapidly becoming more diverse with regard to gender. The Korean Government has implemented policies for promoting gender equality and protecting women’s rights, which have increased the number of women in the workforce (Ministry of Gender Equality and Family, 2017). Specifically, compared to a 47 percent employment rate for women in 2000, the percentage increased to 50.2 percent in 2016. Also, 69.5 percent of women in their late twenties (ages 25–۲۹) are employed, which is similar to the employment rate for men in their late twenties (69.7 percent) (Statistics Korea, 2017)…

Conclusion

To answer whether diversity management matters in traditionally homogeneous cultures, we studied a sample of organizations in an East Asian society, namely, Korea. Specifically, we focused on gender diversity in the workplace and examined the relationships among the percentage of female employees, organizational diversity perspectives, and organizational performance. We found that gender diversity matters for organizations in Korea. Although the level of gender diversity negatively affects organizational performance overall, a discrimination-fairness perspective is positively related to performance in Korean organizations with a high percentage of female employees. Although Korea’s male-dominated culture likely prevents Korean organizations from benefitting from business-related diversity perspectives, the extent to which employees acknowledge the need for fairness and equality in diverse organizations is positively associated with organizational performance.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید رشته مدیریت

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید مدیریت منابع انسانی

مقالات جدید مدیریت دولتی

مقالات جدید فرهنگ سازمانی

مقالات جدید مدیریت عملکرد

مقالات جدید درباره تبعیض جنسیتی