اطلاعیه

مقاله انگلیسی یک مدل یادگیری سازمانی جمعی برای توسعه سازمانی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M853

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده):امرالد

نام مجله: Leadership & Organization Development Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  یک مدل یادگیری سازمانی جمعی برای توسعه سازمانی

عنوان انگلیسی:

A collective organizational learning model for organizational development

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M853)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف: یادگیری سازمانی به طور معمول با الگوهای متعارف یادگیری درون سازمانی طراحی شده است که هدف آن تجهیز کارکنان به مهارت های عملی برای نیازهای عملیاتی است. در مقابل، اهداف معاصر بر یادگیری سازمانی بدون ساختار که با محیط های یادگیری ارائه شده، تاکید می کنند تا خلق دانش های رسمی و غیر رسمی کارکنان را تسهیل کنند. بنابراین، مدل های یادگیری سازمانی متعارف با چالش های بزرگی مواجه می شوند و تغییر اقدامات متعارف به یک رویکرد جدید یادگیری جمعی و انتقال دانش ضروری است. همچنین ایجاد محیط تجاری نوآورانه و جامعه مبتنی بر دانش ضمنی، فرم جدیدی از مدل یادگیری سازمانی را برای رو به رو شدن با یادگیری کارکنان، انتقال دانش و حتی مدیریت دانش فرا می خواند. هدف مقاله، بحث در مورد این مسائل است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: در این تحقیق، تیم نویسندگان یک بررسی گونه شناسی را برای تجزیه و تحلیل نظام مندِ مدل های یادگیری سازمانی فعلی با هدف اصلاح و ایجاد یک مدل جمعی جدید، انجام داد.

یافته ها: مدل جدید، نقاط قوت رویکرد های موجود را که از مفهوم ۳PS  بنیادی (یعنی اصول، اهداف و فرایندهای یادگیری سازمانی) که از ترکیب دیدگاه توسعه مسیرهای سازمانی و نوآوری های تکنولوژیکی، حاصل می شود، پوشش می دهد.

اصالت / ارزش: نویسندگان انتظار دارند که مدل جدید بتواند سازمان ها را برای تعیین و تطبیق نیازها و جهت گیری های یادگیری سازمانی خود با استفاده از این مدل ارگانیک و پویا که بر ارزیابی در ارتباط با محیط رقابتی، تمایلات تکنولوژیکی و رشد سازمانی تأکید دارد، تسهیل کند.

کلمات کلیدی: انتقال دانش، توسعه حرفه ای، سازمان یادگیرنده، مدل سازمانی، آموزش حرفه ای

Abstract:

Purpose: Organizational learning is traditionally structured with conventional in-house learning models aiming to equip employees with practical skills for operational needs. In contrast, contemporary goals emphasize unstructured organizational learning provided with learning environments to facilitate employees’ formal and informal knowledge creation. Therefore, the conventional organizational learning models are facing tremendous challenges, and it is crucial to change the traditional modes of practice into a new approach of collective learning and knowledge transfer. As well, the emergence of innovative business environments and tacit knowledge-based society urges a new form of organizational learning model to cope with employees’ learning, knowledge transfer and even knowledge management. The paper aims to discuss these issues.

Design/methodology/approach: In this study, the authors’ team applied a typological review for systematically analyzing current organizational learning models aiming to modify and create a new collective model.

Findings: The new model covers the strengths of existing approaches from which the fundamental 3Ps (i.e. principles, purposes and processes of organizational learning) concept is derived from incorporating a development perspective of organizational trajectories and technological innovations.

Originality/value: The authors envisage that the new model can facilitate organizations to assess and adapt their organizational learning needs and orientations by applying this organic and dynamic model which emphasizes assessment in relation to the competitive environment, technological trends and organizational growth.

Keywords: Knowledge transfer, Professional development, Learning organization, Organizational model, Professional education

Introduction

 Organizational learning is facing tremendous challenges with the rapid development of the knowledge society. There is, therefore, a need to review the traditional models of instructional learning (e.g. apprenticeships) in order to enhance the less conventional practices of collective learning. Current research (e.g. Sorakraikitikul and Siengthai, 2014; Cerne et al., 2012; Usman et al., 2011; Škerlavaj et al., 2010) has highlighted the importance of developing organizational learning cultures for employees and organizations. Such a culture needs to be able to facilitate knowledge transfer processes. Indeed, the ultimate goal of organizational study is to facilitate the development of an effective learning organization (LO) (e.g. Vaill, 2007; Carmeron, 2005) and thus the research and enhancement of organizational learning practices is always a key to achieving this goal (e.g. McShane and Von Glinow, 2013; Argote and Miron-Spektor, 2011; Selden and Sowa, 2004).

Likewise, current studies suggest that the long-term success of business practices is associated mostly with effective LOs (e.g. Kareem, 2016; Amitabh and Sinha, 2012; Senge, 1990); this is essential to sustainable and innovative culture development. These studies also argue that the development of employees’ tacit knowledge sharing is essential, and preferable to just providing them with skill training.

With regard to the establishment of an effective LO, organizational studies have emphasized some elements of learning approaches and instructional design that are key to coping with the rapid changes in organizations. For example, Farago and Skyrme (1995) suggested a proactive and flexible learning approach to cope with change. Likewise, Bunderson and Reagans (2011) described a growing trend toward the application of collective learning practices, which include risk taking, goal sharing and knowledge matching, instead of simply applying the traditional learning models through apprenticeships. Furthermore, Anderson and Lewis (2014) emphasized the importance of providing employees with an approach of “learning through practices” (e.g. learning-by-doing). Moreover, it is important to note that there has been a fundamental change in business practices in the areas of strategic thinking, marketing planning, management processes and employees’ training and learning with the tremendous development of virtual technologies (e.g. Nevo et al., 2011; Castronova, 2007). A paradigm shift fromtraditional in-house training courses to online training models is one typical example.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده یادگیری سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت دانش

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی