اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر قابلیت های محیطی بر استراتژی های محیطی و عملکرد محیطی صادرکنندگان کره ای برای مدیریت زنجیره تامین سبز

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده درباره محیط های کاری

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M765

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  The Asian Journal of Shipping and Logistics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۲ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۷۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۷ : تأثیر قابلیت های محیطی بر استراتژی های محیطی و عملکرد محیطی صادرکنندگان کره ای برای مدیریت زنجیره تامین سبز

عنوان انگلیسی:

The Effect of Environmental Capabilities on Environmental Strategy and Environmental Performance of Korean Exporters for Green Supply Chain Management

چکیده فارسی:

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین قابلیت های محیطی ، استراتژی محیطی و عملکرد محیطی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، این تحقیق به جمع آوری و تجزیه و تحلیل ۲۱۹ داده پاسخ داده شده توسط اعضای انجمن تجارت بین المللی کره ای می پردازد. قابلیت اطمینان و اعتبارسنجی داده ها توسط یک تحلیل عاملی اکتشافی و یک تحلیل عاملی تاییدی مورد آزمون قرار گرفت. روابط بین متغیرها با تجزیه و تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بصورت زیر می باشد. اول، قابلیت های محیطی صادرکنندگان کره ای تاثیر مثبتی بر استراتژی محیطی دارند.

قابلیت های این شرکت ها به عنوان یک منبع داخلی بر اساس استراتژی عملکرد هستند. شرکت هایی که قابلیت های محیطی بالاتری دارند می توانند برای بهبود محیط همکاری در میان ادارات تلاش کنند و این براساس همکاری محیطی با مشتریان و تامین کنندگان است. دوم، استراتژی محیطی خارجی صادرکنندگان کره ای تاثیر مثبتی بر عملکرد محیطی دارد. همکاری محیطی با مشتریان و تامین کنندگان بر اساس دستاوردهای برتر عملکرد محیطی می باشد. سوم، قابلیت های محیطی صادرکنندگان کره ای، تاثیر مثبتی بر عملکرد محیطی دارند. قابلیت های محیطی به عنوان یک منبع استراتژیک شرکت ها بر پایه دستیابی به سطح بالایی از عملکرد محیطی هستند و شرکت ها می توانند مزیت رقابتی پایدار در بازار را به دست آورند. بنابراین، قابلیت های محیطی صادرکنندگان کره ای دارای تاثیر مستقیم بر استراتژی محیطی و عملکرد محیطی هستند.

کلید واژه ها: قابلیت های محیطی، استراتژی محیطی، عملکرد محیطی، صادرکنندگان کره ای

۱- مقدمه

تحقیق در مورد محیط به دیدگاه های مختلفی دستیابی نموده است. دو دیدگاه مربوط به محیط وجود دارد: یکی محیط شرکت ها (شریواستاوا، ۱۹۹۱؛ شریواستاوا و هارت، ۱۹۹۲؛ استید و استید، ۱۹۹۲) و دیگری محیط رقابتی می باشد (کورئا آرگون و شارما، ۲۰۰۳؛ کلینتون، ۱۹۹۷؛ مک گنیس و کان، ۱۹۹۳). تحقیقات مرتبط با محیط شرکت ها، محیط طبیعی را نادیده گرفته اند و در نتیجه، فعالیت های شرکت ها بر اساس آلودگی جدی محیط طبیعی می باشند (برائون و همکاران، ۱۹۹۴؛ چان، ۲۰۰۵؛ کلاسن و ویبارک، ۱۹۹۹؛ میئادوس و همکاران، ۱۹۹۲؛ مون، ۲۰۰۷). از این دیدگاه، تحقیقات مرتبط با مدیریت محیطی، رقابت پذیری شرکت ها را افزایش داده است و بر مبنای دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار هستند. بنابراین، تحقیقات مرتبط با مدیریت محیطی لازم است تا از نقطه نظر قابلیت پایداری انجام شوند. تحقیقات پیشین از دیدگاه مقررات در مورد محیطی که شرکت ها با آن مواجه هستند، انجام شده اند (دیان و براون، ۱۹۹۵) اما می توانند به عنوان یک دیدگاه استراتژیک توضیح داده شوند (هارت، ۱۹۹۵).

شرکت ها یک تهدید محیطی را به یک فرصت از دیدگاه استراتژیک تغییر می دهند که بر اساس افزایش قابلیت های داخلی می باشد. از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین سبز، شرکت ها دیدگاه های نظارتی محیطی را به دیدگاه های استراتژیک تغییر می دهند و قابلیت های محیطی را به عنوان یک منبع داخلی با شرکت کنندگان در زنجیره تامین پس از مزایای رقابتی پایدار به اشتراک گذاری می کنند (ریاد و دیفیلپپی، ۱۹۹۰؛ تیسی، ۱۹۸۷؛ بائی و لی، ۲۰۱۴). آنها قابلیت های داخلی مرتبط با محیط را با شرکت کنندگان در زنجیره تامین به اشتراک گذاری می کنند و در نتیجه، شرکت ها از مزایای رقابتی پایدار در بازار بهره مند می شوند. از دیدگاه استراتژیک، مدیریت زنجیره تامین سبز می تواند شرکت ها را بر پایه دستیابی به مزایای رقابت پایدار در بازار از طریق ایجاد قابلیت های داخلی، توسعه پایدار و موانع ورودی ارائه دهد. شرکت ها می توانند از نظر داخلی قابلیت های خود را در مدیریت زنجیره تامین سبز از طریق قابلیت های محیطی ایجاد کنند و از نظر خارجی به مزایای رقابتی از طریق همکاری با شرکت کنندگان در زنجیره تامین دستیابی نمایند

ABSTRACT

The objective of this research is to verify the relationships between environmental capabilities, environmental strategy and environmental performance. To achieve the objective, this research collects and analyzes 219 data responded by the members of the Korea International Trade Association. Reliability and validity of the data are tested by an exploratory factor analysis and a confirmatory factor analysis. The relationships between the variables are tested by an analysis of structural equation modeling. The results are as follows.First, environmental capabilities of Korean exporters have a positive effect on environmental strategy. Capabilities of the firms as an internal resource are based on performing strategy.

Firms which have superior environmental capabilities can be possible to make an effort on cooperative environmental improvement among departments and this is based on environmental collaboration with customers and suppliers. Second, external environmental strategy of Korean exporters has a positive effect on environmental performance. Environmental collaboration with customers and suppliers is based on attaining superior environmental performance. Third, environmental capabilities of Korean exporters have a positive effect on environmental performance. Environmental capabilities as a strategic resource of the firms are based on achieving a high level of environmental performance, and the firms can attain a sustainable competitive advantage in the market. Therefore, environmental capabilities of Korean exporters have a direct effect of environmental strategy and environmental performance.

Keywords Environmental Capabilities ,Environmental Strategy, Environmental Performance ,Korean Exporters

۱. Introduction

The research on environment is approached to various viewpoints. There are two viewpoints concerned with environment: one is general environment of firms (Shrivastava, 1991; Shrivastava & Hart, 1992; Stead & Stead, 1992) and the other is competitive environment (Aragon-Correa & Sharma, 2003; Clinton, 1997; McGinnis and Kohn, 1993). The research concerned with environment of firms overlooked natural environment and as a result, the activities of firms are based on serious pollution of natural environment (Brown, Kane, & Roodman, 1994; Chan, 2005; Klassen & Whybark, 1999; Meadows, Meadows, & Randers, 1992; Moon, 2007). From the viewpoint, the research concerned with environmental management enhances competitiveness of firms and is based on achieving a sustainable competitive advantage. Therefore, the research concerned with environmental management is needed to perform from the viewpoint of sustainability.

Prior research performed from the viewpoint of regulation on environment which firms face (Dean and Brown, 1995) but it can be explained as a strategic viewpoint (Hart, 1995). Firms would change a threat of environment into an opportunity from the strategic viewpoint on the basis of enhancing internal capabilities. From the viewpoint of green supply chain management, firms change regulatory viewpoints of environment into strategic viewpoints and share environmental capabilities as an internal resource with supply chain participants, followed by sustainable competitive advantages (Reed and DeFillippi, 1990; Teece, 1987; Bae & Lee, 2014). They share the internal capabilities concerned with environment with supply chain participants and as a result, firms enjoy sustainable competitive advantages in the market.

From the strategic viewpoint, green supply chain management can provide firms with the basis of achieving sustainable competitive advantages in the market through making internal capabilities, sustainable development and entry barriers. Firms can internally make capabilities on green supply chain management through environmental capabilities and externally achieve competitive advantages through environmental collaboration with supply chain participants. As a result, they can improve environmental performance and firm performance. These capabilities of green supply chain management can be possible to do sustain green development and they can make entry barriers in the market. Therefore, firms can enjoy a monopolistic position in the market through green supply chain management (Hart, 1995).

Second, prior research approached an environmental strategy as the internal viewpoint of firms. However, an environmental strategy is classified into internal viewpoints and external viewpoints of firms from the viewpoint of green supply chain management. In particular, there is no research concerned with an environmental strategy to include suppliers and customers which have an influence on environmental performance. In this regard, this research has need of classifying an environmental strategy into internal and external and need to prove whether they have an influence on environmental performance. Therefore, there are three objectives of this research: one is to verify the effect of environmental capabilities on an environmental strategy, another is to investigate whether an environmental strategy has a positive effect on environmental performance, and the third is to identify the direct relationship between environmental capabilities and environmental performance.