مقاله انگلیسی ادراکات از فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۰صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M753

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Currents in Pharmacy Teaching and Learning

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : ادراکات از فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی توسط اعضای هیئت علمی دانشکده های دارو سازی ایالات متحده

عنوان انگلیسی:

Perceptions of organizational culture and organizational citizenship by faculty in U.S. colleges and schools of pharmacy

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M753)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

اهداف: (۱) شرح مفاهیم فرهنگ سازمانی و ترویج رفتارهای شهروندی سازمانی در میان اساتید دانشگاه ها/مدارس داروسازی ایالات متحده؛ (۲) تعیین جنبه های پدیده هایی که از دیگر جنبه ها قوی تر هستند و نیز جنبه هایی که مشکل زا می باشند؛ (۳) ارزیابی ویژگی های روان سنجی معیارهای فرهنگ سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی در کالج های داروسازی و (۴) تعیین روابط میان فرهنگ سازمانی و ارتباطات شهروند سازمانی در میان اساتید داروسازی.

روش ها: یک نمونه ی تصادفی از ۶۰۰ داروساز که به وسیله ی موسسه ی داروسازی ایالات متحده جمع آوری شده بودند. این فرآیندها،روش طراحی کلی مختص به حداکثر رساندن پاسخ بررسی ها را شبیه سازی کردند، از جمله استفاده از نامه های پیش از اخطار، یادآوری ها و انگیزه های مالی. علاوه بر سوالات مربوط به جمعیت شناسی، این بررسی از معیارهای چند گانه ی فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی که پیش از این شرح داده شد و از فرآیندهای اجماع سازی دلفی بدست آمده بود، استفاده کرد. این برنامه ی تحلیلی به استفاده از تحلیل های عوامل برای ارزیابی مشخصات روان سنجی معیارها کمک کرد و زمینه های اصلی شامل این پدیده ها و نیز آمار های توصیفی برای شرح جنبه های فرهنگ و رفتارهای شهروندی سازمانی که رایج تر بودند را نشان داد.

نتایج: در مجموع ۱۷۷ پاسخ نامه جمع آوری شد. تحلیل عامل فرهنگ سازمانی یک راه حل ۵ عاملی را نشان داد که بر تمایل به دستیبابی، حرفه ای گری، تداوم، پشتیبانی و تاثیرگذاری تاکید داشتند. زمینه های رفتار شهروندی سازمانی در امتداد عواملی همچون مهربان بودن اساتید، بی احترامی، ورزشکار بودن و رفتار خشونت آمیز، قرار داشتند. حتی با وجود اجتناب از توصیفگر های نوع شناسی ساده، فرهنگ های پزشکی بر اساس گزارشات درست بودند. رفتار ورزشگرانه نسبت به دیگر عوامل کمتر مشاهده شد. معیارها، ساختارهای عامل منطقی و محتاطانه و قابلیت اطمینان سازگاری داخلی را نشان می دادند.

نتایج: از معیارهایی که از لحاظ روان سنجی به خوبی اجرا شده بودند، به منظور ارزیابی فرهنگ سازمانی چند جنبه ای برنامه های داروسازی و رفتارهای شهروندی سازمانی اساتید مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج می توانند برای ارزیابی این پدیده ها در سازمانهای مستقل برای محک زدن و آگاهی از مسائل آینده مورد استفاده قرار گیرند که می تواند به توسعه ی استراتژی هایی که خروجی و زندگی کاری و تحصیلی را تحت تاثیر قرار می دهند، کمک کند.

Abstract

Objectives: (۱)Describe perceptions of organizational culture and prevalence of organizational citizenship behaviors (OCBs) among faculty at United States (U.S.) colleges/schools of pharmacy; (2) determine which aspects of those phenomena are strongest and which are most problematic; (3) evaluate the psychometric properties of measures for organizational culture and OCBs in academic pharmacy; and (4) identify any relationships between organizational culture and organizational citizenship among academic pharmacy faculty.

Methods: A random sample of 600 U.S. academic pharmacists acquired from the American Association of Colleges of Pharmacy were distributed an email survey through the use of Qualtrics technology. The procedures closely resembled the Total Design Method advocated to maximize survey response, including use of a pre-notification letter, reminders, and a nominal financial inducement. In addition to demographic questions, the survey employed multiple-item measures of organizational culture and OCBs described previously in the literature and derived from Delphi consensus-building procedures. The analysis plan incorporated use of factor and item analyses to evaluate psychometric properties of the measure and elicit the inherent domains comprising these phenomena, along with descriptive statistics to describe facets of organizational culture and OCBs that were most prevalent.

Results: A total of 177 responses were delivered. Factor analysis of organizational culture revealed a five-factor solution emphasizing achievement orientation, professionalism, stability, supportiveness, and reflectiveness. OCB domains were along the possibility of faculty being virtuous, disrespectful, sportsmanlike, and benevolent/malevolent. Even while multi-faceted and avoiding a simple typological descriptor, academic pharmacy cultures were reportedly healthy. Sportsmanship, while still somewhat commonly observed, was seen less frequently than other behaviors. The measures demonstrated logical, cogent factor structures and excellent internal consistency reliability.

Conclusions :Psychometrically well-performing measures were used to assess the multi-faceted organizational culture of academic pharmacy programs and the organizational citizenship behaviors of its constituent faculty. The results can be used to measure these phenomena at individual organizations for benchmarking and to inform future inquiries that can assist with development of strategies that impact academic worklife and outcomes.

Keywords Organizational culture,Organizational citizenship behaviors,Academic pharmacy,Institutional effectiveness,Quality of worklife

Introduction

Higher education continues a long history of evolution. Initial changes were brought about through the proliferation of academic disciplines into specialized fields where quantity of research output became the expectation.1 With this continued expectation also arises more recently greater accountability for teaching outcomes.2 Currently, academic pharmacists are beset with internal and external pressures to be consummate teacher-scholars, with the possibility of role conflict even among more seasoned and adept academicians.3 This is further exacerbated by the expectation (and need) for advocacy not only by institutions but by individual faculty so as to promote the profession and leverage those actions into provider status for practitioners,4 along with an increasing emphasis on assessment of myriad types of outcomes.5

As such, the concept of organizational culture has received considerable attention in the academic milieu in general, and in academic pharmacy, specifically.6 Academic pharmacy has described the need to promote a culture of scholarship,7 assessment,8 diversity and inclusion,9 academic integrity,10 cultural competence,11 professionalism,12 and many more such “sub-cultures”. Promoting these subcultures is indeed admirable, if not always easy to achieve. One aspect of these subcultures is that they approach organizational culture as a typological versus a dimensional concept. A typological approach regards organizational culture as having the presence or absence of a certain quality.

A dimensional approach takes into account the various underlying components of culture, with an appreciation for their interrelatedness.13 This is underscored within a more recent definition by Schein,13 regarded by many as one of the greater authorities on organizational culture, and whose definition serves as the basis for this research. Schein indicates organizational culture to be a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solves problems of external adaptation and internal integration, that work well enough to be considered valid.13

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده فرهنگ سازمانی

مقالات ترجمه شده رفتارهای شهروندی سازمانی