اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدل طرح ریزی فازی نامطمئن متغیرهای کلامی برای تصمیم گیری چند معیاره برای سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستان

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رویکرد فازی

مقالات ترجمه شده تصمیم گیری سازمانی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقاله ترجمه شده تصمیم گیری چند معیاره

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت بیمارستان با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M730

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Computers & Industrial Engineering

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه ی فارسی: ۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده:۳۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : مدل طرح ریزی فازی نامطمئن متغیرهای کلامی برای تصمیم گیری چند معیاره برای سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستان

عنوان انگلیسی:

Hesitant fuzzy linguistic projection model to multi-criteria decision making for hospital decision support systems

چکیده فارسی

بمنظور بهبودِ توانایی و راندمانِ مدیریت بیمارستانی، بررسی مشکلاتِ تصمیم گیری با هدفِ کمک به سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در بیمارستان ها برای ما دارای اهمیت و لازم می باشد. با توجه به پیچیدگی و فوری بودن امور مدیریت بیمارستان، این مقاله یک مدل پیش بینی با مجموعه های طرح ریزی فازی نامطمئن تصمیم گیری برای حل مشکلات تصمیم گیری را پیشنهاد می کند. مدل پیشنهادی نه تنها می تواند عدم قطعیت مشکلات و تردید تصمیم گیرندگان را توصیف کند، بلکه همچنین می تواند خصوصیات ذهنی نتایجِ تصمیم گیری را کاهش و ویژگی های عینی را افرایش دهد. از اینرو، برای بدست آوردنِ وزن معیارها با اطلاعات طرح ریزی فازی نامطمئن ، روش تجزیه و تحلیل خطا ارائه می شود. علاوه بر این، ما مقایسه هایی را بین مدل پیشنهادی و دیگر روش های تصمیم گیری انجام داده، و مزایا و معایب آن را ارائه می دهیم. در نهایت، یک مطالعه موردی در سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستانی برای آشکارسازی درستی و قابلیتِ کاربردِ مدل پیشنهادی مطرح می شود.

۱. مقدمه

با توسعه سریع فناوری اطلاعات، رقابت در بازار خدمات پزشکی سخت تر می شود، که باعث می شود بیمارستان ها، کارایی و کیفیت کار خود را بهبود بخشند. سیستم اطلاعات بیمارستان ( HIS) (سوزوکی، اوموری، آکیاما، و فوکوهارا، ۲۰۰۵) که از تدابیر و سیاست های مدیریت پزشکی به کمک تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کند، برای حمایت از مدیریت بیمارستان معرفی گردید، در یک سیستم اطلاعات بیمارستانی، داده ها بصورت منسجم در پایگاه داده‌ها ذخیره می شوند. با فراهم سازی برخی نمونه های موفق و تجربیاتِ کاربردهای کامپیوتری، کوپرمن و گاردنر (۱۹۹۱) دستورالعملِ چگونگی طراحی یک HIS با چند اشتباه را ارائه دادند. پس از آن، از جنبه های بستری بیمارستانی و هزینه دوره بستری شدن در بیمارستان را ارائه نمودند، ایوانز، کالسن، استیونس، پاستوتنیک و گاردنر (۱۹۹۳) از HIS برای ارزیابی اثراتِ موضوعاتِ مربوط به مواد مخدر استفاده کردند.

با این وجود، محدودیت های HIS بتدریج در عمل با انباشت داده های بالینی و اداری آشکار می شود. در چنین مواردی، سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بیمارستان (HDSS) (ژانگ، شو- تائو، ژانگ، و جیان-بو، ۲۰۰۵)، که دارای تجزیه و تحلیل داده های مختلف و تکنیک های داده کاوی است، برای مقابله با داده های گسترده مدیریت پزشکی ارائه گردید. توسط HDSS، برخی یافته ها و قوانینِ جدیدِ پزشکی بالینی و مدیریت بیمارستان را می توان حاصل نمود. از آنجا که HDSS برای کمک به استراتژی های مدیریت بیمارستان موثر است، بسیاری از محققان تلاش کرده اند تا مشکلات مربوط به HDSS را بررسی نمایند. ژانگ و همکاران (۲۰۰۵)، پردازش تحلیلی آنلاین (OLAP) را در HDSS برای حل مشکلات تصمیم گیری پزشکی بکار بردند.

Abstract

To improve the ability and efficiency of the hospital management, it is needed for us to handle the decision making problems so as to assist the hospital decision support systems. Considering the complexity and urgency of the hospital management affairs, this paper proposes a projection model with hesitant fuzzy linguistic term sets to solve the decision making problems under consideration. The proposed model not only can describe the uncertainties of the problems and the hesitancy of the decision makers, but also can decrease subjective and increase objectives of the decision making results. Then, the error analysis method is provided to obtain the weights of the criteria with hesitant fuzzy linguistic information. Furthermore, we make comparisons between the proposed model and other decision making methods, and present its advantages and drawbacks. Finally, a case study on hospital decision support systems is made to illustrate the validity and applicability of the proposed model.

Keywords Hospital decision support system,Multi-criteria decision making,Hesitant fuzzy linguistic term set,Projection model,Error analysis method

Introduction

With the rapid development of information technology, the competition becomes rigorous in medical service market, which prompts the hospitals to improve their working efficiency and quality. Hospital information system (HIS) (Suzuki, Omori, Akiyama, & Fukuhara, 2005), which obtains the medical management policies and measurements by data analysis, was introduced to support the hospital management by inputting/outputting the medical activities data on a mobile terminal. By providing some successful examples and the experiences of computer applications, Kuperman and Gardner (1991) presented the guidance on how to design a HIS with few mistakes. Afterwards, from the aspects of hospital stays and hospitalization cost, Evans, Classen, Stevens, Pestotnik, and Gardner (1993) used the HIS to assess the effects of adverse drug affairs.

Nevertheless, the limitations of the HISs gradually emerge in practice with the accumulation of the clinical and administrative data. In such a case, the hospital decision support system (HDSS) (Zhang, Shu-Tao, Zhang, & Jian-Bo, 2005), which possesses various data analysis and data mining techniques, was provided to deal with the extensive data of medical management. By the HDSS, some new findings and laws of the clinical medicine and hospital management can be obtained. Since the HDSS is effective to assist the hospital management strategies, many researchers have made efforts to investigate the problems related to the HDSS. Zhang et al. (2005) applied the online analytical processing (OLAP) into the HDSS to solve the medical decision-making problems. With data summary and visual tools, Barrett, Mondick, Narayan, Vijayakumar, and Vijayakumar (2008) established the nonlinear models to design the decision support systems for pediatric pharmacotherapy. In addition, Shklovskiy-Kordi, Shakin, Ptashko, and Surin (2005) proposed a method to process the clinical data.

To enhance the practicability of the HDSS, Kawamoto, Houlihan, Balas, and Lobach (2005) collected and analyzed the relevant literature to identify the features of clinical decision support systems. Nanni, Brahnam, Lumini, and Barrier (2010) studied the artificial intelligence techniques, which can be utilized in the decision support systems in healthcare. To address the clinical decision support process, Aleksovska-Stojkovska and Loskovska (2013) used the data mining methods to extract and collect the individual asthma patients’ information.