اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تلاش برای ایجاد وفاداری به مقصد با شناسایی ویژگی های مسافران وفادار

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده وفاداری مشتری

مقالات ترجمه شده رفتار مشتری

مقالات ترجمه شده مدیریت گردشگری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M685

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Destination Marketing & Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۹ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۷ : تلاش برای ایجاد وفاداری به مقصد با شناسایی ویژگی های مسافران وفادار

عنوان انگلیسی:

A quest for destination loyalty by profiling loyal travelers

چکیده فارسی:

وفاداری مصرف کنندگان یکی از مهم ترین ساختارهای بازاریابی است و توجه زیادی را به خود جلب کرده است . با این حال ، علیرغم مطالعات زیادی که درزمینه های مختلف وفاداری مصرف کنندگان ، ازجمله گردشگری و مهمان نوازی، انجام گرفته است ، نتایج مد نظر درباره مشوق های وفاداری مصرف کنندگان به شکلی کلی تعیین نشده است.مقاصد ، به عنوان یکی از فراورده های گردشگری ،در درک آنچه بر وفاداری یا عدم وفاداری تأثیر می گذارد ، چالشهایی را پیش روی قرار داده است.دراین تحقیق ، به منظور درک بهتر وفاداری به مقصد، از دو دسته اطلاعات وسیع جهت بررسی سطوح مختلف وفاداری مصرف کنندگان استفاده می کند.نتایج نشان می دهند که وفاداری نگرشی ، نسبت به احتمال بازدید درآینده و شمار بازدیدهای گذشته (ازمقصد) ، می تواند شاخص بهتری برای وفاداری باشد.

کلمات کلیدی: وفاداری به مقصد، وفاداری مصرف کننده ، وفاداری مشتری ، وفاداری رفتاری ، وفاداری نگرشی ، بازدید مکرر

۱.مقدمه

اعتقاد براین است که وفاداری مصرف کننده ، ازطریق هزینه های پایین تر ارائه خدمت به مشتریان آشنا ، که مشهور به خرید بیشترند،قیمت های بالاتری را می پردازند واز روی میل واشتیاق، محصول یا برند را به دیگران توصیه می کنند، به سوددهی بالاتری منجر می شود. انواع مختلف برنامه های مربوط به وفاداری در صنعت گردشگری و مهمان نوازی ، هتل ها و رستوران ها حاصل توجه ویژه کارشناسان است .همچنین ، محققان مطالعات زیادی را در بررسی مفهوم وفاداری در گردشگری ومهمان نوازی انجام داده اند و درنهایت به مفهومی رفتاری و نگرشی دست یافته اند که شامل چندین شاخص رفتاری و نگرشی است.گرچه برخی از تحقیقات به شکلی خاص بر وفاداری به مقصد تمرکزدارد، اما ازنظر درک ویژگیهای مسافران وفادار بی نتیجه و ناتمامند.

ازاین رو، هدف از این تحقیق ، بررسی مسافران وفادار به دو مقصد گردشگری درایالات متحده آمریکا ، یعنی شهر اورلاندو و ایالت فلوریدا ، به منظور شناسایی بیشتر وفاداری به مقصد است .این دو، مقاصد گردشگری محبوبی هستند که مسافران بین المللی و محلی بارها ازآنها دیدن می کنند. آنها بدین دلیل در این تحقیق انتخاب شده اند که پاسخگویان قابل مقایسه ای با تمایلات وفاداری مختلف می توانند مدنظرقرار گیرند. هدف ، تعیین عوامل توصیفی وبالقوه وفاداری ، ازجمله عوامل تعیین کننده بالقوه و پیامدهای آنها ، ازطریق مقایسه گروه های وفادار با ویژگی های اجتماعی دموگرافیک ، رفتاری و شخصیتی مختلف است .تفاوت های موجود دراین گروه ها به عوامل تأثیرگذار و معناداری دوشاخص موجود دراین تحقیق منجر می شود.به عبارت دیگر، تفاوت ها و شباهت های بین گروه هایی با تمایلات وفاداری مختلف ، درتوصیف چگونگی تعریف وفاداری به مقصد ، آنچه برآن تأثیر می گذارد ودرمقابل، آن چه تأثیراتی دارد.با انجام این کار در این دومقصد ، هدف ، ارائه اطلاعاتی درباره وفاداری است که می تواند اعتبار بیرونی را نیز داشته باشد.ازاین رو،فرضیه کلی تحقیق این است که مسافران وفادارنسبت به مسافران غیروفادار، دارای ویژگیهای اجتماعی دموگرافیکی ، روانشناختی و رفتاری متفاوتی هستند.

Abstract

Consumer loyalty is one of the most critical marketing constructs and has received ample academic attention. However, despite many studies on consumer loyalty in different fields, including tourism and hospitality, the results on drivers of consumer loyalty are not fully defined. As a complex tourism product, destinations, in particular, pose challenges for understanding what affects loyalty or disloyalty. The current study uses two large data sets to profile consumers of different loyalty levels in order to better understand destination loyalty. Results show that loyal consumers are different from others in sociodemographic, psychographic and behavioral characteristics. Results also show that attitudinal loyalty may be a better indication of loyalty than both future visit likelihood and the number of past visits.

Keywords Destination loyalty, Consumer loyalty, Customer loyalty ,Behavioral loyalty ,Attitudinal loyalty ,Repeat visit