اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت ریسک، کارآمدی هیئت مدیره و ارزش شرکت

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقالات ترجمه شده رهبری در سازمان

مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک

مقالات ترجمه شده ارزش شرکت

مقالات ترجمه شده درباره هیئت مدیره

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M682

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): SSRN

نام مجله: —

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : مدیریت ریسک، کارآمدی هیئت مدیره و ارزش شرکت: شواهدی از شرکتهای S&P/ASX200

عنوان انگلیسی:

Risk Management, Board Effectiveness And Firm Value: Evidence From S&P/Asx200 Companies

چکیده فارسی:

مدیریت ریسک پس از بحران اخیر مالی، به بخش مهمی از مدیریت شرکت تبدیل شده است. ما در این تحقیق مدیریت ریسک را در سطح شرکتی (مدیریت ریسک شرکت یا ERM)، کارآمدی کمیتۀ حسابرسی و ریسک و ارتباط اجرای ERM را با عملکرد و ارزش شرکت برای شرکتهای نمونه از S&P/ASX200 مورد بررسی قرار میدهیم. ERM نقطۀ تمرکز تمام تلاشهای مدیریت استراتژیک است، زیرا برتریِ رقابتیِ طولانی مدتی به کسب و کار میدهد. اگرچه کمیتههای مختلف (برای مثال COSO) و شوراهای ادارۀ شرکت (برای مثال شورای ASXCG) به شرکتها توصیه میکنند که ERM را به کار گیرند، اعمال و مزیتهای منتج آن کافی نیستند. تحقیقات قبلی دربارۀ ادارۀ شرکت این دیدگاه را حمایت میکند که مکانیزمهای قویتر مدیریت برای اجرای استراتژیهای مدیریتی مؤثر مورد نیاز هستند. ما با پیروی از این دیدگاه، کارآمدی هیئت مدیره را در مدیریت ریسک میسنجیم.

ما در اینجا کارآمدی کمیتۀ حسابرسی و ریسک شرکتهای نمونۀ خود را، با استفاده از استقلال، قدرت، تعداد، و مهارت مدیران در کمیته و سطح انطباق شرکتها بهعنوان فاکتورهای کلیدی انگیزش کارآمدی، و تأثیر کمیتههای کارآمد بر عملکرد و ارزش شرکت، مورد بررسی قرار میدهیم. اگرچه نتایج ما تأثیر منفی ERM را بر عملکرد و ارزش شرکت نشان میدهد، برای شرکتهایی که کمیتههای حسابرسی و ریسک کارآمدی دارند، اعمال ERM پیامدی مثبت و مهم بر عملکرد و ارزش شرکت دارد. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه شرکتها آگاهی خود را از مزایای مدیریت کارآمد ریسک پس از دورۀ بحران مالی در مقایسه با دورۀ پیش از بحران، افزایش دادهاند. نتایج ما شواهدی بیشتر ارائه میدهد، مبنی بر اینکه برای شرکتهایی با کمیتههای کارآمد، این تأثیر مثبت بر ارزش شرکت در دورۀ پس از بحران جهانی اخیر، چشمگیر است.

کلیدواژه ها: مدیریت ریسک شرکت (ERM)، کمیتۀ حسابرسی و ریسک، کارآمدی هیئت مدیره، عملکرد شرکت، و ارزش شرکت

۱. مقدمه

ما اجرای مدیریت ریسک را از طریق کارآمدی هیئت مدیره و ارتباط مدیریت ریسک با عملکرد شرکت و ارزش شرکت برای شرکتهای نمونۀ S&P/ASX200 میآزماییم. کسب و کار در معرض ریسکهایی است که شکست افراد یا فرایندهای کسب و کار را شامل میشود (اوانز و تاکورلال، ۲۰۰۴). عملکرد موفق یک شغل به کارکردهای مدیریت ریسک کارآمد آن بستگی دارد. اخیراً، مدیریت ریسک به مسئلهای جهانی تبدیل شده و از طرف بسیاری از سازمانها یک استراتژی بهشدت بحرانی تلقی میشود. مدیریت ریسک شرکت (ERM) بهعنوان الگویی جدید برای مدیریت نمایۀ پیچیدۀ ریسکهای شرکت ظهور کرده است (لیبنبرگ و هویت، ۲۰۰۳؛ بیسلی و همکارانش، ۲۰۰۵).

ERM فرایندی است برای مدیریت کلی ریسک و نقطۀ تمرکز تمام تلاشهای مدیریت استراتژیک (مودی، ۲۰۰۳)، و شرکتها را دارای مزیتِ رقابتی طولانی مدت نسبت به شرکتهایی میکند که بهطور مجزا با ریسکها سروکار دارند. این ابزاری جامع است که نمایۀ ریسکها، فرایندی که همتراز استراتژی شرکت است و شامل کارکنانی از تمام ردههای سازمان در فرایند اجرایی میشود، را به حساب میآورد. ERM یک فرایند بالا به پایین برای تشخیص، ارزیابی، تعیین، کنترل، و نظارت بر همۀ انواع ریسک را بهکار میگیرد که کسب و کار با آنها روبهروست (بیرد، ۲۰۰۷). اگرچه این فرایند بهعنوان رویکردی از بالا به پایین نگریسته میشود، تعهدی با گسترۀ شرکت است، تنها یک انگیزۀ مدیریتی و کاربرد ERM بهعنوان ابزار مدیریت استراتژیک سبب ارتقای عملکرد شرکتها نمیشود. کیفیت تصمیمات مدیریتی به قابلیتهای مدیریتی آنها، تجربۀ آنها در تعیین و کاهش ریسک بستگی دارد.

Abstract

Risk management has become a significant part of firm management after the recent financial crisis. In this study we examine risk management at enterprise level (Enterprise Risk Management or ERM), the effectiveness of audit & risk committee and the relation of ERM implementation to firm performance and firm value for a sample of S&P/ASX200 companies. ERM is the focus of all strategic management efforts as it gives a long run competitive advantage to businesses. Prior studies show mixed evidence on the performance effects of ERM for companies. Though various committees (e.g. COSO) and corporate governance councils (e.g. ASXCG Council) recommend firms to adopt ERM, its implementation and resulting benefits are inadequate. Prior literature on corporate governance supports the view that stronger governance mechanisms are needed for an effective implementation of management strategies.

Following this, we test the effectiveness of the board in risk management implementation. Here we test the audit and risk committee effectiveness of our sample firms, using independence, power, size, and expertise of directors in the committee and compliance level of firms as the core stimulating factors of effectiveness, and the influence of effective committees on firm performance and firm value. Though our results show negative impact of ERM on firm performance and firm value, for firms with effective audit and risk committees, ERM implementation has positive and significant outcome on firm performance and value. There is evidence that the firms have increased awareness of the benefits of effective risk management after the financial crisis period compared to the pre-crisis period. Our results present further evidence that for firms with effective committees, this positive impact on firm value is pronounced more in the period after the recent global financial crisis.

Keywords: Enterprise risk management (ERM), Audit & Risk committee, Board effectiveness, Firm performance, Firm value