اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تحقیق در بازار سهام انرژی مربوط به ساختار شبکه بر اساس شاخص های مالی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقاله انگلیسی درباره مدیریت انرژی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M675

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Physica A

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : تحقیق در بازار سهام انرژی مربوط به ساختار شبکه بر اساس شاخص های مالی

عنوان انگلیسی:

Research on energy stock market associated network structure based on financial indicators

چکیده فارسی:

یک بازار مالی یک سیستم پیچیده است که شامل بسیاری از واحدهای تعامل است. به طور کلی، با توجه به انواع مختلف تبادل اطلاعات در صنعت، رابطه بین سهام وجود دارد که می تواند ویژگی های ساختاری روشن خود را نشان دهد. روش شبکه های پیچیده ابزار قدرتمندی برای مطالعه ساختار داخلی و عملکرد بازار بورس است که به ما امکان می دهد تا بازار سهام را بهتر درک کنیم. با استفاده از روش های شبکه پیچیده، یک مدل شبکه وابسته به سهام با استفاده از شاخص های مالی ایجاد می شود.بر این اساس، مقدار آستانه و استفاده از مدلاسیون برای تشخیص شبکه ی جامعه تعیین می کنیم و ساختار شبکه و خوشه های محلی را در شرایط آستانه مختلف تحلیل می کنیم. مطالعه نشان می دهد که مقدار آستانه ۰.۷، نقطه تغییر ناگهانی شبکه است .هم زمان که مقدار آستانه افزایش می یابد، استقلال جامعه تقویت می شود.این مطالعه روش تحقیق بازار سهام را براساس شاخص های مالی ارائه می دهد و از نظر تشابه ساختاری، شاخص های مالی سهام می باشد. همچنین، راهنمای سرمایه گذاری و مدیریت مالی شرکت ها را فراهم می کند.

کلید واژه ها: شبکه های پیچیده،سهام،شباهت شاخص های مالی

Abstract

financial market is a complex system consisting of many interacting units. In general, due to the various types of information exchange within the industry, there is a relationship between the stocks that can reveal their clear structural characteristics. Complex network methods are powerful tools for studying the internal structure and function of the stock market, which allows us to better understand the stock market. Applying complex network methodology, a stock associated network model based on financial indicators is created. Accordingly, we set threshold value and use modularity to detect the community network, and we analyze the network structure and community cluster characteristics of different threshold situations. The study finds that the threshold value of 0.7 is the abrupt change point of the network. At the same time, as the threshold value increases, the independence of the community strengthens. This study provides a method of researching stock market based on the financial indicators, exploring the structural similarity of financial indicators of stocks. Also, it provides guidance for investment and corporate financial management.