اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تعمیم تجربی جدید در زمینه عوامل موثر بر کشش و تغییر پذیری قیمت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M652

سال نشر: ۲۰۰۵

نام ناشر (پایگاه داده):

نام مجله: Journal of Marketing Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۵   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۳۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تعمیم تجربی جدید در زمینه عوامل موثر بر کشش و تغییر پذیری قیمت

عنوان انگلیسی:

New Empirical Generalizations on the Determinants of Price Elasticity

چکیده فارسی:

اهمیت تصمیمات قیمت گذاری برای شرکت ها  در یک جریان گسترده ای از تحقیقات در کشش قیمت می باشد. طی یک مطالعه متا تحلیلی توسط Tellis 1988)) خلاصه ای از یافته های پژوهش کشش قیمت تا سال  ۱۹۸۶ یافت شد. با این حال، در تعمیم تجربی کشش قیمت نیاز به تغییراتی احساس می شدکه دلایل این احساس اعم بودند از:  (۱) تغییر در ویژگی های بازار (به عنوان مثال، ویژگی های مارک ها، دسته بندی محصولات، و شرایط اقتصادی) و (۲) تغییرات در روش تحقیق ارزیابی کشش قیمت. بنابراین، نویسندگان به فکر ارائه ی یک متاآنالیز از کشش قیمت با تعمیم تجربی جدید با توجه به عوامل مؤثر بر آن افتادند.

در طول دوره ای از کشش قیمت ۱۸۵۱ بر اساس ۸۱ مطالعه، به طور متوسط کشش قیمت -۲.۶۲ بوده است. نتایج بر این دلالت دارند که در بیش از چهار دهه گذشته، کشش فروش به طور قابل توجهی افزایش یافته است، این در حالیست که سهم و انتخاب کشش نسبتا ثابت مانده است. نویسندگان پیدا کرده اند که انطباق کشش قیمت با قیمت گذاری بر اساس سلایق روز مشتری امر بسیار مهمی است. نتیجه پوچ و قابل توجه این است که حسابداری بر کشش تاثیر نمی گذارد. نویسندگان همچنین تجزیه و تحلیلاتی ارائه دادند که تفاوت بین یافته های خود را و یافته های Tellisرا توضیح می دهد، نشان می دهد که مطالعات کشش قیمت جدید مطلوب تر است.

از آنجا که قیمت گذاری یکی از موضوعات مهم در بازاریابی است (Gijsbrechts 1993؛ مونرو ۲۰۰۳)، درک عوامل موثر بر جساسیت قیمت ضروری است. بنابراین، تحقیقات گسترده ای در زمینه کشش و تغییر پذیری قیمت صورت گرفته است. در متا تجزیه و تحلیل نافذ ، Tellis (1988) خلاصه از یافته های پژوهشی تا سال ۱۹۸۶ فراهم می کند و دانش دولت معاصر را در زمینه ی کشش وتغییر پذیری قیمت و عوامل مؤثر بر آن را ارتقا می دهد. با این حال، یک متاآنالیز تنها، بیانیه پایانی حقایق این مسئله را ثابت نمی کند  (Tellis 1988، ص. ۳۳۱). از آنجا که بیشتر متا آنالیز گری های اخیر در زمینه ی کشش قیمت ۱۷ سال پیش منتشر شد ه و مقالات تاثیر قیمت برای رشد ادامه شده است، ادامه بررسی ها در این زمینه امریست ضروری.

هدف این مقاله به روز رسانی و گسترش تعمیم تجربی بر حساسیت قیمت با ارائه نتایج یک متاآنالیز بر روی عوامل کشش و تغییرات قیمت می باشد. ما تعمیم Tellis را که در ۳۶۷ کشش قیمت بین ۱۹۶۱ و ۱۹۸۵ بود، به روز رسانی کردیم. متا تجزیه ی ما شامل کشش قیمت ۱۸۵۱ است، که از سال ۱۹۶۱ تا سال ۲۰۰۴ را پوشش می دهد. علاوه بر این ما دامنه مطالعات خود را با چند عامل مهم گسترش دادیم. ویژگی های بازار و روش تحقیق: در شکل ۱، ما بین دو کلاس گسترده ای از عوامل کشش قیمت تمایز قائل شدیم. کلاس اول مستلزم ویژگی های نام تجاری و محصول دسته و شرایط اقتصادی است. درک این که چگونه کشش وتغییرات قیمت با ویژگی های بازار تغییر می کند، برای توسعه یک استراتژی بازاریابی موفق مهم است. ما عوامل زیر که درمتا تجزیه ی  Tellisغایب بودند را مورد بررسی قرار دادیم

Abstract

The importance of pricing decisions for firms has fueled an extensive stream of research on price elasticities. In an influential meta-analytical study, Tellis (1988) summarized price elasticity research findings until 1986. However, empirical generalizations on price elasticity require modifications because of (1) changes in market characteristics (i.e., characteristics of brands, product categories, and economic conditions) and (2) changes in the research methodology used to assess price elasticities. Therefore, the authors present a meta-analysis of price elasticity with new empirical generalizations on its determinants.

Across a set of 1851 price elasticities based on 81 studies, the average price elasticity is -2.62. A salient finding is that over the past four decades, sales elasticities have significantly increased in magnitude, whereas share and choice elasticities have remained fairly constant. The authors find that accommodating price endogeneity has a strong (magnitude-increasing) impact on price elasticities. A striking null result is that accounting for heterogeneity does not affect elasticities significantly. The authors also present an analysis that explains the difference between their findings and Tellis’s findings, and they indicate which new price elasticity studies are most desirable.