اطلاعیه

مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M595

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): Online International Journal

نام مجله: Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب

عنوان انگلیسی:

The Influential Factors In Organizational Agility Of Employees Of South Oil Company

چکیده فارسی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین میزان و عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب ایران می باشد. برمبنای مبانی نظری، هفت عامل انتخاب شدند که بیشترین تاثیر را بر چابکی سازمای در واحد دولتی دارند و بر اساس اهمیت شان مرتب شدند. این عوامل عبارتند از: انعطاف پذیری کارکنان، پاسخگو بودن کارکنان، سرعت تغییر سازمانی، سرعت کارکنان در واکنش به تغییرات محیطی، انسجام و پیچیدگی کم ساختار سازمانی، همکاری متقابل کارکنان و کارکردهای مدیریتی آنها. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد.

جمعیت پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان شرکت ملی نفت جنوب ایران می باشد که ۲۵۰ نفرند. از جدول کریسی و مورگان برای نمونه گیری استفاده شد و ۱۵۰ نفر انتخاب شدند. دویست پرسشنامه در بین جمعیت نمونه توزیع شد . از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS 18 استفاده شد و نتایج تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمامی شش عامل تاثیر مثبت و معناداری بر چابکی سازمانی کارکنان دارند. و در بین عوامل بررسی شده، کارکردهای مدیریتی کارکنان بیشترین تاثیر را بر چابکی سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت جنوب در استان خوزستان دارد.

واژگان کلیدی: چابکی، چابکی سازمانی ، شرکت ملی نفت جنوب

ABSTRACT

The main objective of the present research was to determine the degree and the influential factors of organizational agility among the employees of South Oil Company of Iran. Based on the literature review, seven factors which had the most effects on organizational agility in the governmental unit had been chosen and lined up according to their significance. These factors include: employee flexibility, employee responding, organizational change speed, employee speed in reacting to environmental changes, little integrity and complexity of organizational structure, mutual employee cooperation and their managerial functions. This research was applying research.

The population of the present research was consisted of all the employees of National Oil Company of Southern Iran which includes 250 people. Using Crecy & Morgan Table the number of sample was determined as 150 participants. Two hundred questionnaires were distributed among the population sample and by using the structural equations model and the AMOS.18 software, the results were collected. The results of this research showed that all the six factors had a positive and significant effect on employees’ organizational agility. And among the studied factors, employees’ managerial functions had the most influence on organizational agility of employees of National South Oil Company of Khuzestan Province (Iran).

 Keywords: Agility, Organizational Agility, National South Oil Company

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.