مقاله ترجمه شده ایجاد جامعه اطلاعات: تکنولوژی اطلاعات، زنان و طراحی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M280

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰   تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

سال نشر: ۲۰۰۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۷   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  ایجاد جامعه اطلاعات: تکنولوژی اطلاعات، زنان و طراحی

عنوان انگلیسی:

Constructing the information society: women, information technology, and design

چکیده فارسی:

برای اولین بار در تاریخ، زنان فرصت ایفای نقشی اصلی و آشکار در تغییر شکل جامعه های باتناسب های بالقوه مجسمه ای و بزرگ را دارا شده اند. تحقیقات گسترده و نفوذ تکنولوژی اطلاعات در واقع درتمام محدوده های جامعه فرصت هایی را برای زنان فراهم آورده است. ولی کمبود حضور زنان در نقش های طراحی فناوری اطلاعات ممکن است آنها را از سرمایه گذری در این فرصت ها باز دارد. بیشتر مباحثات جاری و تحلیل ها روی تعداد روز افزون زنان به عنوان کاربران فناوری اطلاعات متمرکز می شود به طوری که تاکید بیشتری روی استفاده آنها از اینترنت و شبکه های گسترده جهانی وجود دارد به صورت مقایسه ای توجه ناچیزی به نقش بالقوه زنان به عنوان طراحان در جامعه بر پایه اطلاعات معطوف شده است. چون داده ها در این مقاله به وضوح نشان می دهند، زنان به صورت ضعیفی در بخشی حضور دارند که موتور رشد اقتصاد ایالات متحده را تشکیل میدهد که مسئولیت اصلی را برای توسعه فناوری و علمی جامعه اطلاعاتی دارد. نیازمندی های سرمایه ای انسان از جامعه اطلاعات نشانگر نیاز برای زنان در جهت تقویت مشارکت خود به عنوان کاربران، مالکین و طراحان فناوری های اطلاعاتی می باشد. این فناوری به این بحث می پردازد که حضور پر رنگ تر زنان در نقش های فنی نه تنها به جبران یک نقص سرمایه ای انسانی درد سر ساز کمک می کند، بلکه همچنین بسیار احتمال دارد که دامنه کاربرد های فناوری، محصولات و استانداردها و طرز عمل ها را گسترش داده تا به کل جامعه سود رسانده بشود. در مورد اهمیت زنان به عنوان کارشناسان فنی و علمی، به (۱، ۲) مراجعه شود. برای توسعه این بحث، این مقاله در تعدادی چند از محدوده های سیاست بررسی هایی را صورت می دهد تا چالش مرکزی را شناسایی کنند که به وضوح و به صورت کامل در طبقات سیاسی از پیش تعیین شده سازگاری ندارند. بخش اول این مقاله بین انواع کمک هایی تمایز ایجاد می کند که ممکن است به وسیله کاربران فناوری اطلاعات در تقابل با طراحان آن به وجود آورده باشد.

بخش دوم به بررسی اوزان کاربرد جاری زنان در حوضه های مربوط به فناوری اطلاعات در خلال آموزش و صنعت می پردازد تا منبع کوتاه دوره ی طراحان و کارشناسان زن را معیار گیری نماید. بخش سوم، به وسیله قیاس با حوضه های پزشکی وروانشناسی، به این بحث می پردازد که درجه مشارکت زنان احتمالا قابل توجه می باشد. اثربر عملکرد حرفه ای وتحولات فن آوری در زمینه های که فناوری اطلاعات را ایجاد می کند. اقتصاد فعلی فرصت درخشانی برای زنان برای به عهده گرفتن نقشهای رهبری درتحقیق وتوسعه فن آوری اطلاعات وبرنامه های کاربردی فراهم می کند. با توجه به وزارت بازر گانی امریکا استفاده از اینترنت، شبکه جهانی وب وسایر فن آوریهای دیجیتالی به طور پیوسته افزایش یافته است. اقتصاد ایالات متحده و نیاز آن به نیروی کاربه طور اساسی تغییر یافته است که حاصل کسری جدی نیروهای فناوری اطلاعات است وزارت بازرگانی [۳، ص ۴] پس از تعاریف وموضوعهای که برفناوری اطلاعات ومشاغل مرتبط دلا لت می کنند :دانشمندان کامپیوتر، مهندسین کامپیوتر، تحلیل گران سیسستم ها وبرنامه نویسان کامپیوتر را به کار می برد. طبقه بندیها براساس مقوله استفاده شده توسط اداره آمار کار است. تقاضا برای کارکنانی هست که قادر به توسعه هستند کاربرد واستفاده از این فناوریها فراتر از کامپیوتر و صنایع نرم افزار در صنعت خدمات است ازجمله مراقبتهای بهداشتی، ساخت، حمل و نقل، دولت و آموزش و پرورش را توسعه می دهد سودفن آوری اطلاعات بیش از یک سوم رشداقتصادی واقعی کشورها از ۱۹۹۵- ۱۹۹۷است. اگرخطاب نیست، بازار کار در مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات کمبود دارد تخمین زده می شودکه بهره ملی، توسعه کالای جدید وخدمات، رشد اقتصادی و رقابت ملی کاهش یابد. اداره آمار کار گزارش میدهد که در حدود ۱۳۷۸۰۰شغل جدید در مشاغل فناوری اطلاعات وجود داردکه هرساله از۱۹۹۶ – ۲۰۰۶تولید شده است. سیستم آموزشی ایالت متحده تنها ۲۴۰۹۸مدرک کارشناسی و۹۶۵۸درمقطع کاردانی در علوم کامپیوترواطلاعات درسال ۱۹۹۵و۱۹۹۶ اعطا کرده است (۵، جداول۲۴۸و۲۵۳، ص۲۸۰، ۲۸۶) . سیاست مهاجرت به تازگی اصلاح شده است. با تصویب رقابت پذیری امریکاوقانون سال۱۹۹۸نیروی کار بهبود یافت، تابا کمبودنیروی فناوری اطلاعات فعلی برخورد کند. (۶) شرکتهابه دنبال استخدام کارکنان ماهر از خارج، به ویژه از هند، روسیه، اروپای شرق، آسیای جنوبی و آفریقایی جنوبی بودند. امادرحالی که دولت ایالت متحده امریکا به طور موقت سهمیه ویزای نیروی غیر مهاجر ماهر را به جای افزایش تقاضا افزایش داد، قوانین شامل افول بند که کاهش قانونی بیشتردرسال ۲۰۰۲است. حتی اگر میزان مهاجرت کاهش پیدا نکند، شواهد جهانی کسری نیروهای تکنولوژی اطلاعات را نشان می دهد (به مثال ۷ نگاه کنید) به احتمال زیاد به توانایی شرکتها به استفاده ازسیاستهای مهاجرتی وبرون سپاری جهانی فعالیتهای فناوری اطلاعات محدود می شود.

سیاست اقتصادی ایالت متحده امریکا نیاز به نوسازی دارد که اشتغال داخلی وسیاستهای آموزش رشدجامعه اطلاعات را نگه دارد.

کلمات کلیدی : جامعه اطلاعاتی، خط مشی عمومی، زنان وجامعه اطلاعاتی، زنان و تکنولوژی

Abstract

For the first time in history, women have the opportunity to play a major and visible role in a social transformation of potentially monumental proportions. The extensive reach and penetration of information technology into virtually every area of society creates enormous opportunities for women. But women’s lack of representation in IT design roles may prevent them from capitalizing on these opportunities. Most current discussion and analysis focuses on the increasing numbers of women as users of information technology with great emphasis on their use of the Internet and World Wide Web. Comparatively little attention has been given to the potential role women might play as designers in an information-based society.

As the data in this paper clearly indicate, women are poorly represented in the sector that constitutes the growth engine of the U.S. economy and that bears primary responsibility for the scientific and technological development of an Information Society. The human capital requirements of the Information Society demonstrate the need for women to strengthen their participation as experts, owners and designers of information technologies. This paper argues that stronger representation by women in technical roles not only would help to redress a troubling human capital deficit, but is highly likely to modify and expand the range of technological applications, products, standards and practices to benefit all of society. On the importance of women as scientific and technical experts, see [1], [2].

To develop this argument, the paper surveys across several policy areas to identify a central challenge that does not neatly fit into established policy categories. The first section of this paper distinguishes between the types of contributions that may be made by users of information technology versus its designers. The second section surveys current participation rates of women in IT-related fields within education and industry in order to gauge the near-term supply of women designers and experts. The third section argues, by analogy to the fields of medicine and psychology, that the degree of participation by women is likely to have a notable effect on professional practice and technological developments within the fields that constitute information technology.

The current economy presents a stellar opportunity for women to assume leadership roles in research and development of information technologies and applications. According to the U.S. Department of Commerce, use of the Internet, World Wide Web and other digital technologies continues to proliferate. The U.S. economy and its labor needs have shifted radically producing a serious deficit of IT workers. The U.S. Department of Commerce [3, p. 4] uses the following definitions and categories to denote information technology and related occupations: computer scientists, computer engineers, systems analysts and computer programmers. The classification is based on categories used by the Bureau of Labor Statistics. Demand for workers able to develop, apply and use these technologies extends beyond the computer and software industries into service industries, including health care, manufacturing, transportation, government and education. Information technology accounted for more than a third of the nation’s real economic growth from 1995 to 1997 [3, p. 5]. If not addressed, labor market shortages in information technology related occupations are estimated to diminish national productivity, the development of new products and services, economic growth, and national competitiveness [4].

The Bureau of Labor Statistics reports that approximately 137 ۸۰۰ new jobs in information technology occupations have been and will be produced each year from 1996 to 2006.1 The U.S. educational system awarded only 24 ۰۹۸ bachelor’s degrees and 9658 associate’s degrees in computer and information sciences in 1995 and 1996 [5, Tables 248 and 253, pp. 280, 286]. Immigration policy has recently been modified, with passage of the American Competitiveness and Workforce Improvement Act of 1998, to meet the current shortfall of IT workers [6]. Firms seek to employ skilled workers from abroad, notably from India, Russia, Eastern Europe, Southeast Asia and South Africa. But while the U.S. government has temporarily raised the quota of skilled non-immigrant visas to accommodate increased demand, the legislation includes a sunset provision that mandates lowering the cap by 2002. Even if immigration levels are not reduced, evidence of a global deficit of information technology workers (see [7] for one example) is likely to constrain the ability of firms to use immigration policy and global outsourcing of IT activities [4, p. 2]. The U.S. political economy requires modernization of domestic employment and education policies to sustain growth in the information society.