اطلاعیه

مقاله ترجمه شده درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M184

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  درک و استنباط نقش همکاری بازاریابی خرید در بازارهای صنعتی :مطالعه موردی روسیه

عنوان انگلیسی:

Understanding the role of marketing–purchasing collaboration in industrial markets: The case of Russia

چکیده فارسی:

این تحقیق تلاش دارد تا نقش رابطه ی موجود میان بازاریابی و خرید را در شرکت های صنعتی بررسی کند.  این رابطه ی تداخلی بعنوان شاخصی از تقارن های داخلی میان بخشهای مختلف شرکت قلمداد شده که به نوبه خود موجب حصول مزیت های مهمی از طریق مشارکت های ارتقاءیافته ی خارجی و ترکیب زنجیره ی تقاضا می شود. ما تقارن جهت گیری مشتری مدار را همانند تعاملات میان بخشها ارزیابی کردیم و تاثیر مستقیم روابط بازاریابی-خرید را در عملکردهای تجاری تجزیه و تحلیل کردیم. این مدل با نمونه ای متشکل از ۱۴۸ شرکت صنعتی در روسیه با دو پاسخگر کلیدی در هر شرکت از دیدگاه بازاریابی و خرید، ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که بازاریابی و خرید، تاثیرات تقابلات تداخلی و جهت گیریهای مشتری در عملکردهای تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی مدل جایگزین نشان داد که تاثیرات مستقیم این ساختارها در عملکرد و اجرا در بافت شرکتهای صنعتی روسیه اهمیتی ندارد.

مقدمه:

در محیط تجاری موجود که توسط افزایش فشارهای رقابتی مشخص شده،  عملکردهای شرکتها با چالش های جدی مواجه شده بخصوص با پوشش قابل توجهی که از بالانس میان اهداف شرکت ها و شرکای تجاری شان صورت گرفته است. تقاضای مشتریان افزایش یافته و شرکت ها را ملزم کرده تا توانایی خود را برای انطباق افزایش دهند. این موضوع،  اهمیت عملکردها را در شرکت های داخلی و شرکای شبکه ای شان نشان می دهد. بنابراین،  اهداف تعیین شده،  به دنبال کسب بازدهی عملکردی در شرکت و بازدهی های بازار از طریق ترکیب بهینه ی منابع و دانش شرکت و شرکای شبکه ای شان هستند. چنین طرز تفکری با مباحثات نظریه وابسته به منابع و شبکه های تجاری منطبق است. کسب نتایج عملکردهای فوری در شرکت ممکن است منجر به کاهش چشمگیر توانمندیهای شرکت جهت انطباق با چالش های آتی شود و می تواند توانایی و قدرت شرکت را برای کسب مزیت های رقابتی از طریق تعامل با دیگر شرکای تجاری کاهش دهد. متعادل سازی اهداف داخلی شرکت و شرکت های خارجی در یک شبکه ی تجاری پیچیده با توسعه ی روابط عملی در داخل شرکت مرتبط شده و رویکردهای انطباقی و استراتژیکی را فراهم کرده است. این تحقیق، تقاضای موجود برای ارتقاء همکاری های داخل سازمانی را برجسته می سازد: روابط خارجی استراتژیکی باید در روابط داخلی منعکس شود. می توان مرکز توجهات را تغییر داد: بررسی رابطه ی میان عملکردهای جانبی مثل بازاریابی و فروش، یا خرید و غیره و مرز میان عملکردهای موجود. این موضوعات مسئول ایجاد انطباق بین روابط خارجی بخصوص روابط مشتری و تولیدکننده هستند. به هر حال، درحالیکه تحقیقات، اهمیت ترکیب عملکردهایی مثل خرید و بازاریابی را نشان می دهند، شواهد تجربی و شهودی کافی در رابطه با این موضوع و تاثیر آن بر عملکرد شرکت وجود ندارد. تحقیق ما، این چالش را بعنوان نقطه ی شروع قلمداد می کند و بر رابطه ی میان بازاریابی-خرید متمرکز می شود. رابطه ی میان بازاریابی و خرید، موردی خاص از تعاملات است که گفته می شود ترکیب مهمی از نظر جهت گیری بازار و ترکیب زنجیره ی تقاضاست

Abstract

This study aims to investigate the role of interfunctional collaboration between marketing and purchasing functions in industrial companies. Interfunctional collaboration is considered as a measure of the internal alignment and partnership between departments in the firm, which in turn contributes to the creation of sustainable advantages via improved external partnerships and facilitating demand chain integration. We test the impact of customer orientation as well as the interactions between departments (specifically marketing and purchasing) as collaboration antecedents, and analyze the direct impact of marketing–purchasing collaboration on business performance. The model is tested on a sample of 148 industrial companies in Russia with two key respondents in each firm, incorporating the purchasing as well as the marketing perspective. The results show that marketing–purchasing collaboration mediates the effects of interfunctional interaction as well as customer orientation on business performance. Alternative model testing shows that the direct effects of these antecedent constructs on performance are non-significant in the context of Russian industrial companies.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.