اطلاعیه

مقاله ترجمه شده چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:  M168

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۰۰۰۰   تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۵

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟

عنوان انگلیسی:

How export marketing research affects company export performance Evidence from Turkish companies

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله کمک به صادرات شرکتهابرای افزایش عملکرد فعالیتهای صادراتشان از طریق جمع آوری اطلاعات صادرات و استفاده موثر از آن است.خصوصا هدف تحقیق تعیین منابع اطلاعاتی صادراتی موثر، انواع اطلاعات ، روش های تحقیق صادرات و شیوه اطلاعات صادرات که در اندازه گیری عملکرد صادرات شرکت مخصوصا فروش صادرات، رشد صادرات و سودآوری صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.

طراحی/متدولوژی/رویکرد -این مطالعه روی اهداف بالا و اهداف روشن آنها از طریق آزمون بعضی از فرضیه ها تمرکز دارد.یک پرسشنامه دارای ساختار به ۳۵۰ نفر از شرکتهای صادراتی از طریق ایمیل فرستاده شد و ۱۰۲ پاسخنامه برگشت داده شد.

یافته ها- این تحقیق تعیین می کند که شرکتها اطلاعات صادرات را از طریق منابع مختلف جمع آوری می کنند و از آن به منظورهای مختلف در تصمیم گیری هایشان استفاده می کنند.این مطالعه همچنین به وضوح نشان می دهد که تفاوت در منابع اطلاعاتی صادرات و انواع اطلاعات به کار گرفته شده و اطلاعات مورد استفاده در تصمیم گیری تاثیرات متفاوتی در عملکرد صادراتشان دارد و به طور عمده دوره های فروش ، سهم بازار و سودآوری را مورد اندازه گیری قرار می دهند.

اصالت/ ارزش- اگرچه بعضی مطالعات در این ادبیات به طور ویژه تمرکز دارند و در یک سبک تقسیمی روی تعیین (تصمیم)، استفاده و سودمندی اطلاعات صادرات و سرمایه گذاری ، در سیستم اطلاعات بازاریابی صادرات شرکتها در عملکرد شرکت اثر می گذارد.این مقاله تلاش می کند همه عوامل سیستم اطلاعات بازاریابی صادرات را در مدل به دست آورد و تاثیرات عوامل اطلاعاتی صادرات را روی عملکرد صادرات آزمایش کند. امیدوار است که یافته ها به مدیران و خط مشی سازندگان کمک کند.

کلید واژه: صادرات ،تحقیق بازار، عملکرد شرکت، ترکیه.

مقدمه

بسیاری از محققان بیان کرده اند که سطوح بکارگیری صادرات ،درآمدهای ارزی خارجی، توسعه صنعتی و موفقیت ملی (لئونیدو و کاتزیکاس۱۹۹۵، مورگان و کاتزیکاس ۱۹۹۷)،افزایش می یابد و تقریبا عملکرد شرکتها و سودآوریشان ،حجم فروش و سهم بازار بهبود می یابد.در حالیکه بهبود صادرات در کشورهای توسعه یافته توجه ویژه ای دارد،تسهیلات آنها از طریق آژانس های مختلف و روشهایی ویژه و حیاتی برای توسعه کشورهایی مانند ترکیه است.ارتقاء صادرات به طور مثبتی می تواند در اقتصاد ترکیه سهیم باشد.از آنجاییکه بخشهای تولید زیادی دارد به طور بالقوه برای صادرات مناسب است.افزایش در صادرات به طور مثبتی می تواند به طور مداوم کمبود را مبادله کند و به اصلاح و بهبود آن از طریق ۲ بحران اقتصادی عمده رو به عقب در نوامبر ۲۰۰۰و فوریه۲۰۰۱ را تسهیل دهد.در سال ۲۰۰۶مجموع صادرات ترکیه ۵۲۵/۸۵ میلیون دلار بود در حالیکه حجم مهم آن ۵۸۰/۱۳۸ میلیون دلار بود.کسری داد وستد ۰۵۴/۵۳ میلیون دلار است.(سرشماری انستیتوی کشور ترکیه۲۰۰۷).اطلاعات یک عامل اساسی در تصمیمات بازاریابی دقیق است. آن به مدیران کمک می کند مسیرشان در بازار را تغییر دهند،استراتژی های بازار مناسب را به منظور پاسخ به تغییرات بازار طراحی کند،راه حل های دقیق و ویژه ای برای مشکلات و بازاریابی پیدا کند و عملکرد شرکت را در بازار ارزیابی کند.توسعه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری هنگام گسترش به بازارهای بین المللی بیشتر شد.(نایت ولیچ  ۲۰۰۲، سزنیکوتا۲۰۰۰).هنگامی که عملیات در خارج از کشور با ریسک بالایی به منظور محیط کسب وکار ناآشنا (ویاس و سوکون۲۰۰۳)پارامترهای جدید،افزایش در تعداد ابعاد شامل شد.امکانپذیری بیشتر و رقابت وسیع انجام می شود(سزنیکوتا۲۰۰۰).مجموع کیفیت بالا،به موقع بودن(بهنگام بودن)و اطلاعات مربوط به انتشار این اطلاعات در سازمان و استفاده آن برای مشارکت موفقیت شرکتهای صادراتی در بلند مدت.این اشاره دارد که شرکتهای صادراتی باید بازارمحور و سازمان یادگیرنده باشند.به دست آوردن و پاسخ به اطلاعات بازار و به طور ویژه ای در مفهوم بازاریابی صادرات اهمیت دارد.جایی که تغییرات در محیط بازار کلان خیلی سریع است که نیاز به اطلاعات و سودمندی را افزایش می دهد.استفاده از اطلاعات ،عدم قطعیت را در فرایند تصمیم گیری نسبت به بازارهای خارجی ،بهبود توانایی شرکت برای برآمدن فرصتها،تهدیدات در بازار صادرات و به طور متوالی شرکت رقابتی را کاهش می دهد.به عبارت دیگر اطلاعات بازاربین الملل مانع عمده ای برای شرکتهای صادراتی و غیر صادراتی است.مطالعات در گزارش ادبیات که فاقد اطلاعات اند یا اطلاعات کافی ندارنددر بازارهای خارجی یکی از دلایل قابل ذکر معمول برای جلوگیری شرکتها از صادرات است.(تسفوم و لوتز۲۰۰۶،لئونیدو۲۰۰۴،سیلوا و روکا۲۰۰۱).

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to help exporting companies to increase the performance of their exporting activities through collecting sound export information and using it effectively. Specifically, the research objective is to determine the effects of the export information sources, information types, export research methods and the way the export information is used within the company on the measures of export company performance, namely export sales, export growth and export profitability. Design/methodology/approach – The study focuses on the above objectives and aims at enlightening them by testing some hypotheses. A structured questionnaire was sent to 350 Turkish exporting companies through the mail, and 102 responses were received. Findings – The research determined that companies collect export information from different sources and use it for various purposes in their decision making. The research also clearly indicated that the differences in export information sources and information types employed, and information usage in decision making, have different effects on their export performance, mainly measured in terms of sales, market share and profitability. Originality/value – Although some of the studies in the literature have focused specifically, and in a piecemeal fashion, on the determination, acquisition and utilization of export information into export information systems, there is a lack of studies integrating all the elements into export marketing information systems and investigating the effects of companies’ export marketing information systems on company performance. The paper tries to bring all the elements of the export information system in a model and tests the effects of the export information elements on export performance. It is hoped that, the findings will help managers and policy makers.

Keywords: Exports, Market research, Company performance, Turkey

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.