اطلاعیه

مقاله ترجمه شده جنسیت و شخصیت در مفهوم رهبری تحول آفرین

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M120

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۲۳

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده جنسیت و شخصیت در مفهوم رهبری تحول آفرین

عنوان انگلیسی:

 Gender and personality in transformational leadership context An examination of leader and subordinate perspectives

چکیده فارسی:

هدف- مطالعات بسیاری در زمینه ی “شخصیت و رهبری” و “جنسیت و رهبری ” وجود دارد اما تعداد اندکی از مطالعات رهبری، هر دو متغیر شخصیت وجنسیت را با هم در نظر گرفته اند. تا حدی شاید علت این باشدکه تعداد مدیران مونث نسبتا کم می باشد، بهرحال ، هدف از مقاله حاضر بررسی این مسئله است که آیا شخصیت های مشابه، رفتار رهبری یکسانی را صرف نظر از جنسیت نشان می دهند.

طرح/روش شناسی/رویکرد- تحلیل کمی ، ۴۵۹ رهبر(۲۸۳ مرد و ۱۷۶ زن) و ۳۷۸ زیر دست شاغل در زمینه های مختلف را در بر می گیرد. رهبران، رفتار رهبری خود را ارزشیابی کرده و زیردستان نیز آنها را ارزیابی کردند.

یافته ها- نتایج، تفاوت های موجود در رفتار رهبری با توجه به جنسیت را نشان دادند که در آن زنان رفتار توانمندسازی تر و مردان رفتار رقابتی تری را از خود نشان دادند. علاوه براین، از نقطه نظر رهبران و زیردستان، جنسیت و شخصیت بر رفتار رهبری موثر است. برای مثال رهبران برونگرا و شهودی مرد و  آنهائی که بعد ادراکی را به نمایش می گذراند خود را رقابتی تر از همتا های مرد  خود که درونگرا، احساسی و قضاوتی می باشند می دانند. این دیدگاه توسط زیردستان در مورد رهبران مرد ادراکی تائید شده است.

محدودیت های تحقیق/کاربردها-  یکی از محدودیت ها این می باشد که شاخص نوع Myers-Briggs فقط یک دیدگاه از شخصیت را بیان  می کنند و برای مطالعات آینده روش های مختلف، امری لازم است. هم چنین این مطالعه عوامل مختل کننده را کنترل نکرده است و باید این مسئله را در مطالعه مد نظر گرفت.

کاربردهای تجربی- از نقطه نظر کاربردی این مطالعه دانش ویژه ای را برای افرادی که به دنبال تقویت خود به عنوان مدیر هستند ارائه می کند.

اصالت/ ارزش- مطالعات بسیار کمی بر ارتباط بین شخصیت و جنسیت در مفهوم رهبری تحول آفرین تمرکز کرده اند و این مطالعه دیدگاهی جدید در این حوزه بیان می کند.

واژگان کلیدی- رهبری تحول آفرین، شخصیت، جنسیت، رهبری

۱-  مقدمه

تعداد قابل توجه ای از مطالعات بر رهبری تحول آفرین (رهبریTF ) و مزایای آ ن برای زندگی تجاری انجام شده است. مزایای بیان شده عبارتند از بهره وری بالاتر، نرخ های جابجائی کارمند کمتر، رضایت شغلی بیشتر. بیان شده سلامتی و انگیزه نیز به طور قوی تری با رهبری TF مرتبط شده اند تا با رهبری تبادلی یا غیر تحول آفرین( مثل Arnold et. al.,2007; Clover,1990;Deluga,1992;Marshall et. al,1992;Masi and Cooke,2000; Medley and Larochlle,1995;Sparks and Schenk,2001)

با توجه به مسلم بودن ماهیت مزایای رهبری TF ، به منظور ارائه دانش گسترده تر در زمان توسعه رهبران، بررسی رهبری TF از دیدگاه های مختلف ضروری است.  محیط های رقابتی کسب و کار امروز با نیاز مداومشان به افزایش همزمان سود و حفظ رفاه کارمند ، تقاضائی برای رهبران بهتر و دانش اینکه چگونه می توان به عنوان یک رهبر رشد کرد را ایجاد می کند. همانطور که Bennis(2009) بیان می کندکیفیت زندگی به کیفیت رهبران ما بستگی دارد.

تحقیق از این مفهوم پشتیبانی می کند که خودآگاهی بالا درمیان رهبران با اثربخشی در ارتباط است.(Atwater and Yammarino,1999)..

رهبران زن و مرد ممکن است با توجه به کلیشه ها و انتظارات متفاوت  و نیز با توجه به انواع شخصیت متفاوت به نظر برسند. مطابق با Eagly et al(1995;Northouse,2007) زنان و مردان با توجه به جنسیت شان در نقش های رهبری موثرتر بودند. در کل مردان برای مدعی بودن، مستقل بودن، منطقی بودن و قاطع بودن جامعه پذیر شدند در حالیکه انتظار می رود زنان برای دیگران اهمیت قائل شوند و نگرانشان باشند، ملایم و یاریگر باشند و پرورش دهند.(Hoyt et al,2009) رهبران مونث نسبت به همتایان مذکرشان برای استفاده از انواع  استقلال عجول تر ارزیابی می شوند.(Eagly et al,1995) هم چنین Neubert and Tagger(2004) بیان می کنند که زنانی که مطابق با نقش های تعریف شده ی اجتماعی شان رفتار نمی کنند ممکن است بازخوری منفی دریافت کنند. بنابراین کلیشه های جنسیتی می توانند به ویژه برای زنان در نقش های رهبری مخرب باشند، چراکه خصیصه های منسوب به مردان ضروری تر از خصیصه های منسوب به زنان می باشد.(Kunda and Spenser,2003) این مسئله می تواند علتی برای مطالعات متعددی باشد که نشان می دهند زنان توسط زیردستان و همکاران مرد بی اهمیت پنداشته می شوند حتی زمانی که رهبری TF را اتخاذ کنند. (Northous,2007)

Abstract:

Purpose – There are many studies of personality and leadership and gender and leadership, but only few leadership studies have taken into account both personality and gender. That may partly be due to the fact that there are relatively few female leaders, however, the aim of this paper is to discover if similar personality types exhibit the same kind of leadership behavior irrespective of gender. Design/methodology/approach – The quantitative analysis involves 459 leaders (283 men and 176 women) and 378 subordinates working in various fields. Leaders rated their leadership behavior and subordinates also appraised them. Findings – Results indicated differences in leadership behavior by gender, in that women exhibited more enabling behavior, and men more challenging behavior. Further, gender and personality had an impact on leadership behavior, as viewed by both leaders and subordinates. For example, extraverted and intuitive male leaders along with those exhibiting the perceiving dimension regarded themselves as more challenging than their introverted, sensing and judging male counterparts, a view confirmed by subordinates in the case of perceiving male leaders. Research limitations/implications – As limitations, the Myers‐Briggs Type Indicator offers only one view of the personality, and future studies would be needed with different methods. Also the study did not control confounding factors, and it should be taken into account with the study. Practical implications – From a practical view point, this study offers specific knowledge for people seeking to develop themselves as leaders. Originality/value – Very few studies have concentrated on the relationship between personality and gender in the transformational leadership context, and this study provides a new perspective on this area.

Keywords: Transformational leadership, Personality, Gender, Leadership

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.