اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M521

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی: شواهد تجربی از یک منطقه با بافت اقتصادی

عنوان انگلیسی:

Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences: Empirical evidence from a region-within-country economy context

چکیده فارسی:

این تحقیق دو هدف عمده دارد. اول توسعه و بررسی یک چهارچوب به منظور بازاریابی و انتخاب حالت ورودی براساس نظریه مبتنی بر منابع و نظریه سازمانی در چار چوب منطقه ای در داخل کشور از لحاظ بازاریابی است. در این مساله تأثیرات مبتنی بر منابع وتاثیرات محیط سازمان محرک های اصلی استراتژی حالت ورودی هستند. به ویژه، مساله اساسی یک شرکت، استراتژی های ورودی به بازار است که منابع آن (مشخصات شرکت، مشخصات محصول،اندازه شرکت) است که میتواند انتخاب را تقویت کند و همچنین این انتخاب به درک شرکت ها از دو محیط (خصوصیات بازار میزبان و بازار داخلی) بستگی دارد.

دوم بررسی چارچوب نظری در وضعیت های ویژه از حالت های ورودی شرکت های هنگ کنگ به سرزمین اصلی چین به عنوان اقتصاد خاص منطقه ای در چارچوب داخل کشوراست. جمع آوری اطلاعات از ۲۰۸ مدیر ارشد شرکت های هنگ کنگ با بررسی پست الکترو نیکی انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که مشخصات شرکت، مشخصات محصول، خصوصیات بازار میزبان و خصوصیات بازار داخلی (اما نه به بزرگی شرکت)به طور قابل توجهی در استراتژی انتخاب و ورود شرکت هایی دارد که از هنگ کنگ به دیگر مناطق در چین می روند.

کلمات کلیدی: تئوری سازمانی، تئوری مبتنی بر منابع، استراتژی حالت ورودی، عملکرد شرکت

۱.         مقدمه

انتخاب حالت ورودی بازار بین المللی شرکت، تبدیل به یک رشته اصلی مورد توجه در بازاریابی بین المللی شده است.

با توجه به اینکه که مطبوعات بازاریابی بین المللی به محدوده مسائل مربوط به حالت ورودی توجه ویژه ای کرده است هنوز هم شکاف هایی در مطبوعات وجود دارد که این پژوهش به درست کردن آن ها می پردازد.

نخست مطبوعات کنونی تاکید زیادی بر روی مطالعه استراتژی حالت ورودی از شرکت هایی (مثلا از یک کشور خاص) که وارد یک یا چند بازار بین المللی (کشور میزبان) دارد.

در این حوزه واسطه(به عنوان مثال، فرهنگی، زبان، سازمانی) بین کشورهای میزبان و داخلی به عنوان یکی از عوامل اصلی انتخاب بازار حالت ورود بین المللی شناخته شده است.

با این حال، به انتخاب ورودی به بازار در چارچوب «منطقه ای در کشور» کمتر توجه شده است که در آن دو منطقه خاص (به عنوان مثال منطقه اقتصادی و استان) در کشور خاص فاصله واسطه ای یا اقتصادی و یا تفاوت سیاسی قابل توجهی دارد.

در این زمینه، تجارت بین مناطق (به عنوان مثال منطقه اقتصادی و استان) در کشور شبیه به تجارت بین دو کشور دیده می شود

دوم، پژوهش حاضر را به دو راه عمده در رابطه با ورود به بازار بین المللی دسته بندی کرده اند.

اولین مسیر تمرکز و استفاده از نظریه های شخصی است که در باره انتخاب های حالت ورودی بازار توضیح می دهد که شامل تئوری هزینه های معامله و تئوریه سازمانی و دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت (RBV)    می باشد.با این حال برخی استدلال کرده اند که هر نظریه بتنهایی در توضیح سوابق حالت ورودی بازار بین المللی ناقص است.

مسیر دوم شامل استفاده از نظریه گلچینی و التقاطی است که انتخاب حالت ورود بازار را که بر نظریه های چندگانه در یک چارچوب یکپارچه ساخته است را توضیح می دهد.

در این حوزه و به ویژه در مطبوعات بازاریابی بین المللی ادغام نظریه سازمانی و RBV به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. ادغام نظریه سازمانی و RBV قدرت کمک و مشاوره به دانش ما در تحقیقات حالت ورودی را دارد. قدرت قوی اکتشافی و قدرت پیش بینی سازمانها هنگامی که دیدگاه مبتنی برسازمان ها با دیدگاه مبتنی بر منابع، به ویژه در اقتصادهای در حال ظهور یکپارچه شود، تقویت می گردد. در پاسخ به تحقیقات بیشتر در مورد ادغام نظریه سازمانی و RBV ما برای بهبود دانش در مورد انتخاب حالت از چشم انداز بازاریابی با دوروش تلاش می کنیم. نخست هنگامی که حالت ورودی بازار بین المللی ارتباط دهنده محصول یک شرکت به بازار بین المللی است انتخاب بازار ورودی نه تنها به ویژگی های محیطی یک کشور بستگی دارد بلکه به خصوصیات یک شرکت و محصولات آن نیز بستگی دارد. در این مفهوم این مطالعه مدعی است که تئوری سازمانی و RBV  مکمل یکدیگرند.

Abstract

This research has two major purposes. The first is to develop and test a framework for market entry mode choice drawing on the resource-based theory and institutional theory in the context of region-within-country from marketing perspective. On this issue resource-based influences and environment influences are key drivers of entry mode strategies. Specifically, the central proposition is that a firm selects market entry strategies that its resources (firm characteristics, product characteristics, and firm size) can support and this selection also depends on the firms’ perception of two environments (home market characteristics and host market characteristics). The second is to test the theoretical framework within the special situation of Hong Kong firms’ entry modes into Mainland China as a specific economic region-within-country context. A mail survey was used to gather data from 208 senior executives of Hong Kong firms undertaken. The results show that firm characteristics, product characteristics, home market characteristics, and host market characteristics (but not firm size) significantly influence the choice of equity mode entry mode strategies for firms from Hong Kong entering other economic zones within Mainland China.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.