اطلاعیه

مقاله ترجمه شده خشم مصرف کنندگان: عکس العمل احساسی به رفتار سازمانی غیر اخلاقی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M415

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۲۶     صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده خشم مصرف کنندگان: عکس العمل احساسی به رفتار سازمانی غیر اخلاقی

عنوان انگلیسی:

Consumer outrage: Emotional reactions to unethical corporate behavior

چکیده فارسی:

هدایت سازمانی غیر اخلاقی غالباً منجر به اعتراض عمومی میشود،که متعاقب آن رفتارهای زیان آور مصرف کننده راه می افتد، از جمله تحریمات مصرف کننده. با این حال، مطالعات اندکی اثرات رفتارهای سازمانی غیر اخلاقی بر روی احساسات مصرف کننده را بررسی کرده است. برای پرداختن به این شکاف، این مقاله مدلی از اعتراض مصرف کننده را توسعه و تاکید میکند. تجزیه و تحلیل ها نشان میدهند که اعتراض مصرف کنندگان یک احساس مرکب است که شامل تجارب عاطفی و شناختی میشود.علاوه بر این ، نتایج نشان میدهد که اعتراضات مصرف کنندگان یک محرک بزرگ از رفتارهای تحریم کننده است که جنسیت بر پیش بینی های مدل اعتراض اثر میگذارد. مقاله مفاهیمی برای مدیریت و پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر فراهم میکند.

کلید واژه ها :تحریمات مصرف کنندگان، احساسات اخلاقی، رفتار سازمانی غیر اخلاقی، تئوری احساسی ادراکی

 ترجمه بخشی از مقاله

۷.نتیجه گیری و بحث

درحالیکه مطالعات قبلی تر بر روی توجه خودشان بر درک کشف مصرف کنندگان از هدایت سازمانی غیراخلاقی تمرکز می کنند، این مقاله چگونگی اثرات هدایت سازمانی غیراخلاقی را بر روی احساسات مصرف کنندگان و رفتار تحریم متعاقب آن بررسی می کند. یافته های این مقاله ادبیات موجود را  درباره ی اثرات رفتار سازمانی غیراخلاقی، رفتار تحریم و خشم اخلاقی غنی می سازد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند که رفتار سازمانی غیراخلاقی در خشم مصرف کننده نتیجه دارد و خشم مصرف کننده ترکیب احساساتی ازپردازش درک و فهم را نشان میدهد.دقیقاً بیشتر، رفتار سازمانی غیراخلاقی خشم مصرف کنندگان را ازطریق یک مکانسیم دوگانه تحت تأثیر قرار میدهد .جاییکه ساختار پاسخ عاطفی اساس احساسات را برای خشم آماده می کند،عدم تأیید هنجارهای اخلاقی بنیاد شناختی آن را نشان میدهد.یک آزمون از مدل های جایگزین سابقه آن را نشان میدهد که اثر قوی تر بر روی خشم مصرف کنندگان به نسبت پاسخ عاطفی دارند .میزان شناخت و سازه اثر عاطفی ممکن است از خشم در نظرگرفته متفاوت باشد. به طور خاص،جنبه های عاطفی باید بیشتر مربوط به رفتار سازمانی غیر اخلاقی باشد که به طور مستقیم مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد.یافته های این مقاله نشان میدهد که خشم مصرف کنندگان یک رفتار از تحریم مشتریان بزرگ از درک پیش بینی شده را نشان میدهد.این نتیجه ممکن است باشد زیرا مصرف کنندگان تحریم ها را به عنوان یک فرصت برای بیرون ریختن خشم خود و بازگرداندن انصاف و عدالت استفاده می کنند.

تجزیه و تحلیل بعدی تفاوت های جنسیتی را نشان میدهد،اول،تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که فرآیندهای شناختی بیان بیشتری ازاثرات خشم مردان را تشکیل می دهد و تمایل بر تحریم یک شرکت است.علاوه بر این،در این نمونه،زنان به نسبت مردان بیشتر خشمگین می شوند.این یافته ها ممکن است منجر به تفاوت در جهت گیری اخلاقی برطبق برونل رنلسون(۲۰۰۰)می شود.یعنی،پاسخ دهندگان زنان در این نمونه به طور فرض احساسات قوی تر از خشم را دارند زیرا آنها بیشتر درباره ی افرادی که رفتارهای غیراخلاقی دارند تا نسبت به مردان صدمه می بینند.دوم،در موقعیت تأیید نشده،هنجارهای اخلاقی و حقوقی هیچ گونه اثرات بر روی درک زنان در این نمونه ندارد.این یافته ها نشان میدهد که درک پاسخ دهندگان زنان براساس درک انحراف ازرفتارهای شرکت از هنجارهای اخلاقی  وحقوقی نمی باشد.

هنجارهای اخلاقی-حقوقی در این نمونه یک اثر قابل توجهی مستقیم برروی خشم مصرف کنندگان در تحقیقات کاپلان دارد.ظاهراً،خشم زنان از  مردان بیشتر است زیرا آنها اهمیت بیشتری به ابعاد اخلاقی از شرکت ها دارند وبنابراین اهمیت بیشتری به اخلاقات کسب و کار دارند.چهار،مطابق با تحقیقات در مورد اثرات رفتار ی از هنجارهای اخلاقی( مثل ویتل ،رالاپالی و بارنس۱۹۹۸)،هنجارهای اخلاقی-حقوقی یک اثر قابل توجهی بر روی قصد رفتارهای مردان در این نمونه دارد. ظاهراٌ،برخلاف زنان،مردان هنجارهای اخلاقی-حقوقی به عنوان یک راهنما برای رفتارهایشان در نظر می گیرند.این تفاوت جنسیتی خاص ممکن است به خاطر حساسیت به تأثیرات اصولی رخ دهد که شاید به خاطر هنجارهای اخلاقی مردان بیشتر از زنان تحت تأثیر قرار گیرند و منجر به نیاز به شناسی یا یک تصویر در یک نظریه دیگران به نسبت به زنان در مردان بیشتر شود.(بردن،نیتییر ئ تیل )در نهایت ،این یافته انگیزه زنان را برای پیوستن به پشتیبانی از تحریم ها که نوعی رفتار اجتماعی است بیشتر می کند.

۸.محدودیت ها،مفاهیم مدیریتی و پیشنهادات برای تحقیقات آینده

هر تفسیر از نتایج این مقاله باید محدود باشد.اول،این تحقیقات بر نیت های رفتاری تمرکز می کند که لزوماً رفتار واقعی در نظر گرفته نمی شود.دوم،نمونه ی سهمیه بندی این مقاله شامل مصاحبه شوندگان مسن تر نیست.سوم،با وجود افق زمانی کوتاه بین اولین مطبوعات و بررسی ،آموزش و اثرات عکس العمل ممکن است پاسخ دهندگان را تحت تأثیر قرار دهد.چهارم،نگرانی ها مربوط به شرایط مطلوب اجتماعی ممکن است نتایج این پژوهش را مثل شرکت کنندگان که تمایل زیادی به تحریم دارند را سردرگم سازد.با این حال نمونه ی lidl برای تحریم ها گسترده نمی شود و در نتیجه؛فشار اجتماعی برای درگیری در رفتار تحریم ها پایین بود.

شرکت ها می توانند به سختی پاسخ های تأثیرگذار خود را برای رفتارهای سازمانی غیراخلاقی کنترل کنند.شرکت ها نمی توانند هنجارهای اخلاقی را به خوبی دستکاری کنند.هنجارهای اخلاقی درطول زمان پایدار هستند و در نتیجه برای ارتباطات یا شرکت های بزرگ حساس نیستند.بنابراین ،شرکت ها که می خواهند خشم شرکت کنندگان را تحت تأثیر قراربدهند باید درک مصرف کنندگان را در راستای نابرابری اخلاقی مورد خطاب قرار دهد.قابل توجه تغییرات ایجاد شده در رفتار شرکت ها در پاسخ به اقدامات فعالان (مثل درخواست برای تحریم)برای اهداف تجارت مضر هستند و بنابراین یک جایگزین تصمیم گیری عملی برای مدیران نشان نمی دهند بنابراین ،شرکت ها باید برای تأثیر گذاری برای درک مصرف کنندگان از طریق ارتباطات شرکت های بزرگ تلاش کنند.شرکت ها اشکال مخلتفی از پاسخ های ارتباطی به اتهامات مربوط به رفتارهای غیراخلاقی در اختیار خود دارند.(برادفورد و گرت ۱۹۹۵).در حالیکه هیچ پاسخ مضری تأیین نشده،امتیازات یک پاسخ ارتباطی مؤثر است.با این حال؛مدیران باید امتیازات خود را تا در حد امکان نگه دارند که ممکن است تصویر یک شرکت مثل یک حریف قدرتمند در طول این دوره مبارزات تحریم و سایر واکنش های ارتباطی ازقبل عذرو بهانه مؤثر باشد.(هیل،بائر  ومورگان۲۰۰۰).بنابراین اگر اتهامات یک گروه اساسی باشد،عذر و بهانه ممکن است نتیجه نامطلوبی داشته باشد(برادفورد و گرت ۱۹۹۵).شرکت ها ممکن است همچنین خشم مصرف کننده را با در نظرگرفتن محیط های اجتماعی از فعالان نظارت کنند.

این مقاله همچنین امکانات متعددی برای تحقیقات بیشتر ارائه میدهد.اول،برخی دیگر ممکن است رفتارهای سازمانی غیراخلاقی ای را در نظر بگیرند که به شدت مربوط به مصرف کنندگان است یا به طور مستقیم مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد.

Abstract

Unethical corporate conduct frequently leads to public outrage, which in turn triggers detrimental consumer behavior, such as consumer boycotts. However, few studies examine the effects of unethical corporate behavior on consumer emotions. To address this gap, the present work develops and validates a model of consumer outrage. The analysis suggests that consumer outrage is a compound emotion that comprises affective and cognitive experiences. Moreover, the results indicate that consumer outrage is a major trigger of boycotting behavior and that gender affects the predictions of the outrage model. The paper provides implications for management and suggestions for further research.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.