اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت عملکردهای استراتژیک : عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M401

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۵۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت عملکردهای استراتژیک : بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی

عنوان انگلیسی:

Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction

چکیده فارسی:

در مدیریت استراتژیک امروزی، هوش عاطفی درارگانهای ایران، نقش اصلی را در میان مدیران و کارمندان ایفا میکند. این مقاله برای درک بهتر از نقش های رفتار و انگیزش استراتژیکی با رابطه میان هوش عاطفی مدیران و کارمندان انجام شده تا اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی را در آنها افزایش و بهبود بخشد. داده ی n=123 در این مطالعه در پرسشنامه هایی جمع آوری گردید که شرکت کنندگان آنها مدیران و پرسنل یانک کشاورزی ایران بودند. هدف اصلی این مقاله، ارزیابی هوش احساسی بهمراه بازده انگیزش ارتباط مدیران در بانک کشاورزی ایران میباشد. مدیریت استراتژیک ، نقش مهمی را در رفتار استراتژیک مدیران و کارمندان در ارگانها ایفا میکند. همچنین از طرف دیگر، مدیریت استراتژیک رابطه ی مثبتی با هم ترازی استراتژیک دارد که این هم ترازی میتواند اثر محرکی برروند این مقاله گذارد. همترازی استراتژیک موثر، دارای اثر مثبتی بر انگیزه مدیران و کارمندان در ارگانهای ایران دارد. به علاوه هوش عاطفی تحت تاثیر رفتار استراتژیکی در این رابطه میباشد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که تشابهی قدرتمند میان انگیزه با رابطه بین هوش عاطفی و بازده ارتباط و همچنین تشابهی میان اثربخشی ارتباط با رضایتمندی شغلی وجود دارد.

 ترجمه بخش ۴ و ۵ مقاله

۴:پیشرفت نظریه ها

طرح جامعی برای این مقاله از ۶ ساختار کلیدی است که شامل : هوش عاطفی ، بازده ارتباطی، انگیزه، مدیریت استراتژیک، رفتار استراتژِک، و همترازی استراتژِک میباشد. بر اساس نوشته های موجود که قبلا بیان شدند، یک رابطه مثبتی میان هوش عاطفی . بازده ارتباط . انگیزه وجود دارد که به عنوان محور تعادل این رابطه میباشد. همچنین بررسی و مرور شواهد نشان میدهد که مدیریت استراتژِک میتواند بر رفتار و همترازی استراتژِک اثرگذار باشد. بنابراین میتوانیم پیشنهاد کنیم که انگیزه ، رابطه میان هوش عاطفی و بازده ارتباطی را متعادل میسازد. از مدل مطرح شده ، نتایج زیر بدست میآیند:

۱:مدیریت استراتژِک رابطه قابل توجهی با رفتار استراتژِکی خواهد داشت.

۲:مدیریت استراتژِک رابطه قابل توجهی با همترازی استراتژِکی حرفه IT خواهد داشت.

۳:همترازی استراتژِکی حرفه آی تی رابطه قابل توجهی با انگیزه خواهد داشت.

۴:رفتار های استراتژِکی رابطه قابل توجهی با هوش عاطفی خواهد داشت.

۵:هوش عاطفی رابطه قابل توجهی با بازده ارتباطی خواهد داشت.

۶:انگیزه ، رابطه میان هوش عاطفی و بازده ارتباطی را متعادل میسازد.

۷:انگیزه رابطه قابل توجهی با هوش عاطفی دارد.

۸:انگیزه رابطه قابل توجهی با بازده ارتباطی دارد.

۹:بازده ارتباطی رابطه قابل توجهی با رضایتمندی شغلی دارد.

۵:روش شناسی

۵. ۱:هدف تحقیق

در این بررسی، هدف ما شناسایی رابطه میان مدیریت استراتژیک و رفتار استراتژیک ، مدیریت استراتژِک و همترازی استراتژیک، همترازی استراتژیک و انگیزش، رفتار استراتژیک و هوش عاطفی، هوش عاطفی و بازده ارتباط، و همچنین بازده ارتباط و رضایتمندی شغلی با متغیر متعادل کننده ی انگیزه در بانک ملی ایران است. برای بررسی سایر جوانب، تحقیقی توسط پرسشنامه ها انجام شد.

۵. ۲:مجموعه داد ها و نمونه ها

جمعیت مورد هدف در این بررسی شامل ۳۰ شعبه از بانک ملی ایران است. نمونه ها از یک جمعیت از کارمندان مشغول به کار در بانک ملی ایران آورده شدند. اندازه نمونه محاسبه گردید و تعداد جمعیت ارزیابی گردید و با ۱۲۳ مدیر و کارمند مصاحبه انجام گردید. از طرف دیگر ، ۱۲۳ نفر بطور تصادفی و با استفاده از روش نمونه گیری وجدول تصادفی انتخاب شدند. ارتباط مدیران و کارمندان به مدت ۱سال از ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۰ جمع آوری شد.

۵. ۳:مقیاس ها

اعتبار ساختار ها برای پرسشنامه ها با استفاده تست Cronbach’s alpha بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد که برخی از سوالها ، دارای مقدار کمتراز ۰. ۸۰ از ضریب کرونباچ بود که در نتیجه این سوالها از پرسشنامه حذف گردید. داده ها توسط ضریب مطابقت کندل پردازش شد که برای درک مقایسه بین متغیرها به کار برده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.