اطلاعیه

مقاله انگلیسی هزینه پاداش مبتنی بر سهام، بازده سهامداران و بحران مالی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H495

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Contemporary Accounting & Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  هزینه پاداش مبتنی بر سهام، بازده سهامداران و بحران مالی

عنوان انگلیسی:

Share-option based compensation expense, shareholder returns and financial crisis

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H495)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله با تجزیه و تحلیل رابطه بین هزینه های پاداش مبتنی بر انتخاب سهام (SOBC) و بازده سهامداران به ادبیات کمک می کند. نمونه ای از شرکت های مالی لیست شده در منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶  برای بررسی تاثیر بحران مالی بر روابط فوق ،مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاله همچنین به بررسی این موضوع می پردازد که آیا سطح رابطه بین هزینه SOBC و بازده سهامداران در طول بحران مالی بر اساس تمرکز مالکیت تغییر می کند. شواهدی مبنی بر  وجود رابطه معنادار مثبت بین هزینه SOBC و بازده سهامداران یافتیم که بیشتر در طول بحران مالی ظاهر می شود. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاران تاکید بیشتری بر ویژگی های نامشهود و ناشناخته  قراردادهای SOBC در طول بحران دارند، حتی اگر هزینه های مربوط به آنها در معرض اختیارات مدیریتی و خطاهای اندازه گیری قرار گیرد. ما همچنین دریافتیم که رابطه مثبت بین هزینه SOBC و بازده سهامداران در طول بحران مالی، هنگامی که  تمرکز مالکیت بیشتر است، بیشتر نمایان می شود. نتایج مطالعات ما پس از ورود متغیرهای کنترل مانند اندازه شرکت، فرصت های بالقوه سرمایه گذاری، فعالیت های بانکی سنتی و جهت گیری خود انتخابی شرکت ،همچنان استوار است.

کلمات کلیدی: IFRS 2، پرداخت مبتنی بر سهام، پاداش مبتنی بر سهام، موسسه مالی، بحران مالی، و سهامداران بزرگ

  1. نتایج و مفاهیم

این مطالعه مفاهیمی را به ادبیات مربوط به ارزش بازاری هزینه های SOBC (به عنوان مثال: Rees and Stott, 2001,  Aboody et al., 2004, Matolcsy et al., 2009) و  و ادبیات مربوط به تاثیر بحران های مالی بر ارزش بازاری اطلاعات حسابداری (به عنوان مثال:. Davis-Friday et al., 2006, Choi et al., 2011, Kousenidis et al., 2013) اضافه می کند. نمونه ای از شرکت های مالی لیست شده در منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶  برای بررسی تاثیر بحران مالی بر روابط بین  هزینه های شناخته شده طرح های SOBC و بازده سهامداران ،مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه همچنین بررسی کرذد که آیا رابطه بین هزینه SOBC و بازده سهامداران در طول بحران مالی بر اساس میزان تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ تغییر می کند…..

Abstract

This paper contributes to the literature that analyses the relationship between Share-Option Based Compensation (SOBC) expense and shareholder returns. It utilises a sample of financial firms listed in the European Economic Area and Switzerland between 2005 and 2016 to make inferences about the impact of the financial crisis on the above-mentioned relationship. The paper also assesses the extent to which the relationship between SOBC expense and shareholder returns during the financial crisis varies with ownership concentration. We find evidence that the positive relationship between SOBC expense and shareholder returns is significantly more apparent during the financial crisis. This suggests that investors place more emphasis on the unrecognised intangible features of SOBC contracts during the crisis, even though their associated expenses are subject to managerial discretion and measurement errors. We also find that the positive relationship between SOBC expense and shareholder returns over the financial crisis is more pronounced when ownership is more concentrated. The results of our study are robust after controlling for firm size, potential investment growth opportunities, traditional banking activities and firm self-selection bias.

Keywords: IFRS 2,Share-based payment,Share based compensation,Financial institution,Financial crisis,And large shareholders

  1. Concluding remarks and implications

This study adds to the literature on the market valuation of SOBC expense (e.g. Rees and Stott, 2001, Aboody et al., 2004, Matolcsy et al., 2009) and to the literature on the effect of financial crises on the market valuation of accounting information (e.g. Davis-Friday et al., 2006, Choi et al., 2011, Kousenidis et al., 2013). It utilises a sample of financial firms listed in the European Economic Area (EEA) and Switzerland between 2005 and 2016 to make inferences about the effect of the financial crisis on the relationship between the recognised expense of SOBC schemes and shareholder returns. The study also assesses whether the relationship between SOBC expense and shareholder returns during the financial crisis varies with the level of ownership concentration by large shareholders.

The results suggest that the relationship between shareholder returns and the recognised expense of SOBC expense over the entire sample period is significantly positive, indicating that investors perceive the latter as a value-increasing intangible asset. The intangible features of this asset are represented in the ability of SOBC contracts to attract and retain highly talented employees, motivate higher efforts and increase the level of risk-taking by managers in a way that contributes towards increasing firms’ performance and value. This finding is consistent with those of a large body of empirical research on the relationship between company market value/return and SOBC expense recognised by US companies (Rees and Stott, 2001, Brown and Yew, 2002, Hanlon et al., 2003, Aboody et al., 2004). More importantly, we find evidence that the positive relationship between the recognised expense of SOBC schemes and shareholder returns is significantly more apparent over the financial crisis. This finding suggests that investors place more emphasis on the unrecognised intangible features of SOBC contracts during the crisis even though their associated expenses are subject to managerial discretions and measurement errors.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقالات علوم اقتصادی

مقالات بازار سهام

مقالات مدیریت مالی

مقالات بازده سهام

مقالات مدیریت سرمایه

مقالات بحران مالی

مقالات پاداش و مشوق های سازمانی