مقاله انگلیسی اثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) توسط موسسات حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H568

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  اثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) توسط موسسات حسابرسی در مالزی

عنوان کامل انگلیسی:

Organizational and environmental influences in the adoption of computer assisted audit tools and techniques (CAATTs) by audit firms in Malaysia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H568)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

علیرغم سودمندی ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) در افزایش بهره‌وری حسابرسی و کاهش هزینه‌ها ، پذیرش این ابزارها توسط شرکت های حسابرسی در کشورهای در حال توسعه ،کم است. هدف از این مطالعه بررسی این موضوع است که آیا عوامل سازمانی و محیطی می توانند به تبیین پذیرش CAATTها در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند مالزی کمک کنند. چارچوب تحقیق بر اساس چارچوب فناوری – سازمان – محیط (TOE) ایجاد شده است. نتایج نشان می دهد که از نظر عوامل محیطی ، پیچیدگی سیستم های اطلاعات حسابداری مشتری (AIS) و سطح درک شده حمایت از نهادهای حسابداری حرفه ای (PAB) بر پذیرش CAATTها تأثیر دارند. از نظر عوامل سازمانی ، اندازه شرکت ، تعهد مدیریت عالی و مهارت های IT در کارکنان مهمترین عوامل بود. علاوه بر این ، اندازه شرکت تا حدی تأثیر پیچیدگی AIS مشتری در پذیرش CAATT ها را تعدیل می کند. این مقاله با توسعه شناخت ما درباره تأثیر عوامل منحصر به فرد در پذیرش CAATTها ، به نظریه های پذیرش موجود کمک می کند.

 ۱.مقدمه

  ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) شامل فناوری هایی مانند کاربرگ های حسابرسی الکترونیکی ، برنامه های کاربردی بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای حسابرسی هوش تجاری می باشند (Braun and Davis، ۲۰۰۳؛ Janvrin، Bierstaker & Lowe، ۲۰۰۹؛ Mahzan and Veerankutty، ۲۰۱۱). علیرغم اهمیت CAATT ها در کاهش هزینه حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی و بهره وری (Bierstaker et al., 2001; Banker et al., 2002; Pincus et al., 2003) و کاربرد گسترده آنها در کشورهای توسعه یافته (Lowe et al., 2017),  CAATT ها در کشورهای در حال توسعه به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرند (Mahzan and Lymer، ۲۰۱۴؛ Omonuk، ۲۰۱۵؛ Widuri et al.، ۲۰۱۶). پیامدهای پذیرش محدود CAATTها ، حسابرسی هایی است که به صورت ناکارآمد انجام می شوند و یا بدتر از آن انتظار حسابرسی با کیفیت دارند. برای تبیین عدم پذیرش CAATTها نیاز به تحقیقات بیشتر وجود دارد …

۶.بحث و نتیجه گیری

  بیشتر تحقیقات در مورد پذیرش CAATTها در کشورهای توسعه یافته متمرکز است. با وجود اهمیت آن ، پذیرش CAATTها در کشورهای در حال توسعه، کم است. این مقاله با بررسی عوامل سازمانی و محیطی موثر بر تبیین پذیرش این فناوری ها، این شکاف را پر کرده است.

 این مطالعه تأثیرگذاری هر دو نوع این عوامل بر پذیرش CAATTها در مالزی را تایید می کند. نتایج نشان داد دو مورد از سه عامل محیطی ، یعنی پیچیدگی AIS مشتری و حمایت از PABها ، عوامل مؤثر در پذیرش CAATT ها هستند. ما هیچ شواهدی برای تایید  تاثیر عامل فشارهای رقابتی از جانب سایر مؤسسات حسابرسی پیدا نکردیم…

Abstract

Despite the usefulness of computer-assisted audit tools and techniques (CAATTs) in increasing audit productivity and reducing costs, their adoption by audit firms is low in developing countries. The aim of this study is to investigate whether organizational and environmental factors can help explain CAATTs adoption in less developed countries, such as Malaysia. The research framework was developed based on the Technology-Organization-Environment framework (TOE). The results reveal that for environmental factors, the complexity of clients’ accounting information systems (AIS) and perceived level of support of professional accounting bodies (PABs) affect CAATTs adoption. For organizational factors, firm size, top management commitment and employee IT competency were found to be significant factors. Moreover, firm size partially moderates the influence of clients’ AIS complexity on CAATTs adoption. This paper contributes to existing adoption theory by extending our understanding of the impact of factors unique to CAATTs adoption.

۱.Introduction

 Computer-assisted audit tools and techniques (CAATTs) include technologies such as electronic audit working papers, database applications and business intelligence audit software (Braun and Davis, 2003; Janvrin, Bierstaker & Lowe, 2009; Mahzan and Veerankutty, 2011). In spite of the importance of CAATTs in lowering audit cost and increasing audit quality and productivity (Bierstaker et al., 2001; Banker et al., 2002; Pincus et al., 2003) and their wide usage in developed countries (Lowe et al., 2017), CAATTs have not been utilized extensively in the developing world (Mahzan and Lymer, 2014; Omonuk, 2015; Widuri et al., 2016). The implications for this limited adoption of CAATTs are audits that are inefficiently performed, or worse, wanting in quality. There is a need for research to explain the lack of CAATTs adoption in this context…

۶.Discussion and conclusion

 Most research on CAATTs adoption is focused on developed countries. Despite its importance, CAATTs adoption in developing countries is low. This paper aims to fill this gap by examining the organizational and environmental factors that might explain this technology adoption in this context.

This study found support for the influence of both these types of factors on CAATTS adoption in the Malaysian setting. Two of the three environmental factors, namely clients’ AIS complexity and PABs support, were found to be significant determinants of CAATTs adoption. We did not find any evidence to support the factor of competitive pressure from other audit firms…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله بیس حسابداری ۲۰۲۰

مقاله بیس حسابرسی ۲۰۲۰

مقالات ۲۰۲۰ درباره محیط های کاری

مقالات ۲۰۲۰ فناوری اطلاعات

مقالات ۲۰۲۰ کیفیت حسابرسی