اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مالکیت مدیریتی ، اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۴۲ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H558

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۲  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۳۶۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  مالکیت مدیریتی ، اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی: شواهد استرالیا

عنوان کامل انگلیسی:

Managerial ownership, audit firm size, and audit fees : Australian evidence

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مطالعه به بررسی میزان ارتباط مالکیت مدیریتی با انتخاب حسابرس و ارزیابی شرکت حسابرسی از ریسک های کلی مشتری های حسابرسی می پردازیم. ما ارتباط بین مالکیت مدیریتی و اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی را در یک نمونه از شرکتهای بورسی استرالیا بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ بررسی می کنیم. ادبیات پیشین که به تحلیل روابط در محیط های ایالات متحده ، انگلستان و هنگ کنگ پرداخته است ، دریافتند که اهمیت و جهت رابطه وابسته به سطح مالکیت مدیریتی است. هنگامی که سطوح مالکیت مدیریتی با منافع سهامداران سازگار است (یعنی ، “همگرایی منافع”) ، رابطه بین مالکیت مدیریتی و اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی منفی است. برعکس ، هنگامی که سطوح مالکیت مدیریتی مغایر با منافع سهامداران باشد (یعنی “تثبیت جایگاه مدیران (ابقاء)”) ، رابطه مثبت است. نتایج ما تا حد زیادی با ادبیات پیشین تطابق دارد ، اما ما به طور ویژه سطح مالکیت را که در آن همگرایی منافع و تداخلات در بازار استرالیا رخ می دهد ، بررسی می کنیم.

واژه‌های کلیدی: مالکیت مدیریتی ، اندازه شرکت حسابرسی ، حق الزحمه حسابرسی ، فرضیه همگرایی منافع ، فرضیه تثبیت جایگاه مدیران  (ابقاء)

۱.مقدمه

این مطالعه به بررسی این موضوع می پردازد که سطوح مالکیت مدیریتی تا چه میزان بر انتخاب حسابرس یک شرکت تاثیر می گذارد. علاوه بر این ، بررسی می کنیم که سطوح مالکیت چگونه بر ارزیابی حسابرسان از ریسک حسابرسی تأثیر می گذارد و محرکی برای حسابرسان خارجی به منظور تجدید نظر در ارزیابی ریسک حسابرسی مشتریان خود است. ما می خواهیم به سؤال ذیل بپردازیم: تا چه میزان مالکیت سهام مدیریتی بر انتخاب حسابرس و ریسک حسابرسی یک شرکت تأثیر دارد؟

 ادبیات موجود تنش های بین مالکیت مدیریتی و ریسک حسابرسی را بررسی می کند. این تنش با یک رابطه مثبت در محدوده های خاص مالکیت مدیریتی و توسط یک رابطه منفی در محدوده های دیگر مشخص می شود. به طور خاص ، در شرایطی که مالکیت مدیریتی در سطحی باشد که منافع مدیریت با منافع سهامداران مطابقت داشته باشد ، به عنوان محدوده همگرایی منافع مالکیت مدیریت تعریف می شود ،به طوری که مدیران احتمالاً در فعالیت هایی مشارکت می کنند که  منجر به عملکرد حداکثری شرکت می شود (مورک ، شلیفر ، و ویشی ، ۱۹۸۸). پیامد اصلی این مسئله این است که احتمالاً ریسک حسابرسی مختص مشتری توسط حسابرسان کاهش می یابد زیرا انگیزه های مدیریت برای تولید صورت های مالی دستکاری شده کاهش می یابد…

۷.نتیجه گیری

ما رابطه مالکیت مدیریتی و حسابرسی خارجی را از دیدگاه مشتری و حسابرس بررسی کردیم (لنوکس ، ۲۰۰۵ ؛ لین و لیو ، ۲۰۱۳ ؛ میترا و همکاران ، ۲۰۰۷). جهت گیری های یکسان گسترده ای در ادبیات وجود دارد که نشان می دهد سطح منافع مالکیت مدیریتی در یک شرکت می تواند بر انگیزه های مدیریت در رابطه با نوع و کیفیت اطلاعات حسابداری تولید شده تأثیر بگذارد. به نوبه خود ، این می تواند بر ترجیحات شرکتها برای حسابرسی با کیفیت بالاتر و ارزیابی حسابرس از ریسک مشتری تأثیر بگذارد (وارفیلد ، وحشی ، و کنت ، ۱۹۹۵)…

Abstract

We analyze the extent to which managerial ownership is associated with auditor selec-tion and the audit firm’s assessed overall risk of audit clients. We test the associationbetween managerial ownership and both audit firm size and audit fees in a sample ofAustralian-listed companies between 2005 and 2015. Prior literature analyzing the rela-tionships in US, UK, and Hong Kong settings found that the significance and direction ofthe relationship is related to the level of managerial ownership. When managerial owner-ship levels are compatible with shareholder interests (i.e., “convergence-of-interests”), therelationship between managerial ownership and audit firm size and audit fees is negative.Conversely, when managerial ownership levels are contrary to the interests of sharehold-ers (i.e., “entrenchment”), the relationship is positive. Our results are largely consistentwith prior literature, but we document more specifically the levels of ownership at whichconvergence-of-interests and entrenchment occur in the Australian market.

Keywords: Managerial ownership, Audit firm size, Audit fees , Convergence-of-interests hypothesis, Entrenchment hypothesis

۱.Introduction

This study investigates the levels at which managerial ownership influences a company’s auditor choice. We furtherargue that the levels of ownership also impact how auditors assess audit risk and are a trigger for external auditors to revisethe audit risk1assessment of their clients. We seek to address the following research question: To what extent does the levelof managerial share ownership impact a company’s auditor choice and audit risk?

Existing literature documents the tension between managerial ownership and audit risk. This tension is characterized bya positive association at certain managerial ownership regions and by a negative association at other regions. Specifically,under conditions when managerial ownership is at levels where the interests of management are aligned with those of theshareholders, defined as the convergence-of-interests region of management ownership, managers are likely to engage inactivities that maximize firm performance (Morck, Shleifer, & Vishny, 1988). A key implication of this is that client-specificaudit risk is likely reduced by auditors because management incentives to produce fraudulent financial statements decrease…

۷.Concluding remarks

We investigated the relationship between managerial ownership and external auditing from both client and auditor per-spectives (Lennox, 2005; Lin & Liu, 2013; Mitra et al., 2007). Broad agreement exists in literature that the level of managerialownership interest in a company can influence management incentives concerning the type and quality of accounting infor-mation produced. In turn, this can affect preferences of companies for higher quality audits and auditor-assessed client risk(Warfield, Wild, & Kenneth, 1995)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ حسابداری با ترجمه

مقالات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ حسابرسی با ترجمه

مقالات انگلیسی جدید درباره حق الزحمه حسابرسی

مقالات انگلیسی جدید درباره اندازه شرکت

مقالات انگلیسی جدید درباره مدیریت سرمایه

مقالات انگلیسی جدید درباره ریسک های مالی

مقالات انگلیسی جدید درباره ساختار مالکیت