مقاله انگلیسی آیا سرمایه گذاری های خارجی ارزش شرکت و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H538

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  آیا سرمایه گذاری های خارجی ارزش شرکت و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد؟ شواهدی از ژاپن

عنوان کامل انگلیسی:

Do foreign investments increase firm value and firm performance? Evidence from Japan

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H538)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

از آنجا که شواهد تجربی در مورد تأثیر بین المللی سازی بر عملکرد شرکت هنوز مبهم است ، ما مجددا به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا سرمایه گذاری های خارجی باعث بهبود ارزش شرکت و عملکرد شرکت می شوند. با استفاده از یک نمونه پانل از شرکتهای سهامی عام در ژاپن طی دوره ۱۹۹۰-۲۰۱۶ ، دریافتیم که سرمایه گذاری های خارجی رابطه منفی با ارزش شرکت دارند. علاوه بر این ، سرمایه گذاری های خارجی در افق های کوتاه و بلند با عملکرد شرکت رابطه منفی دارند. علاوه بر این ، به نظر می رسد که سرمایه گذاری های خارجی رشد درآمد را کاهش می دهد اما هیچ اثری در بهره وری شرکت ندارد ، این  نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری های خارجی لزوماً باعث افزایش رشد درآمد یا بهره وری شرکت نمی شود.

کلید واژگان: ارزش شرکت ، عملکرد شرکت ، سرمایه گذاری های خارجی ، ژاپن ، استراتژی

۱.مقدمه

مطالعات در مورد پیامدهای بین المللی شدن یک شرکت در چندین گرایش رشته بازرگانی مانند استراتژی ، امور مالی و تجارت بین المللی وجود دارد (به طور مثال., Gomes and Ramaswamy, 1999; Kotabe et al., 2002; Doidge et al., 2004; Fauver et al., 2004; Mani et al. 2007; Hsu et al., 2013). یکی از سؤالهای اساسی در ادبیات این است که آیا بین المللی شدن یک شرکت موجب بهبود عملکرد یا تضعیف عملکرد شرکت می شود(به طور مثال., Buckley and Casson, 1976; Kogut and Zander, 1993; Zaheer, 1995; Hsu et al., 2013; Zhou and Wu, 2014). به طور کلی ، یافته های تجربی مشاهده شده در ادبیات آمیخته است، یعنی ،برخی مطالعات قبلی نشان می دهند که رابطه بین عملکرد شرکت و بین المللی شدن یک شرکت مثبت (به طور مثال., Hsu et al., 2013; de Jong and van Houten, 2014), منفی (به طور مثال., Singla and George, 2013; Xiao et al., 2013) و یا نا مشهود است (به طور مثال , Doukas and Lang, 2003; Cosset et al., 2016). در این مقاله ، این سؤال را دوباره بررسی می کنیم که آیا بین المللی سازی در اقتصادهای پیشرفته با ارزش شرکت و عملکرد شرکت رابطه دارد …

۵.نتیجه گیری

مطالعات اخیر نشان می دهد که تأثیر بین المللی سازی بر عملکرد شرکت مبهم باقی مانده است (به عنوان مثال ، Hsu et al.، ۲۰۱۳؛ de Jong and van Houten، ۲۰۱۴؛ Cosset et al.، ۲۰۱۶؛ Vithessonthi and Racela، ۲۰۱۶؛ Hu et al.، ۲۰۱۹). مقاله ما با استفاده از بررسی مجدد کانالهایی که از طریق آنها سرمایه گذاری های خارجی می تواند بر ارزش و عملکرد شرکت تأثیر بگذارد ، به ادبیات کمک می کند. ما به صورت تجربی پیش بینی های خود را با استفاده از یک نمونه بزرگ پانل شرکت های غیر مالی سهامی عام در ژاپن طی دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ ، بررسی کرده ایم.

 نتایج IV-2SLS ما نشان می دهد که شرکتهایی که سرمایه گذاری خارجی بیشتری دارند ، تمایل دارند ارزش شرکت پایین تری داشته باشند. علاوه بر این ، شرکت هایی با سرمایه گذاری های خارجی بیشتر عملکرد ضعیف تری در افق های نسبتاً طولانی دارند. این نتایج گیج کننده است. درک ما به عنوان یک ناظر خارجی ، ممکن است استدلال کند که تصمیم شرکتها برای تقبل سرمایه گذاری های خارجی خود ممکن است منطقی نباشد. با این حال ، ما نمی توانیم بگوییم که بدون سرمایه گذاری های خارجی ، این شرکت ها ارزش شرکت بیشتر یا کمتری خواهند داشت….

Abstract

As empirical evidence on the impact of internationalization on firm performance remains unclear, we revisit the question of whether foreign investments enhance firm value and firm performance. Using a panel sample of publicly listed firms in Japan during the 1990–۲۰۱۶ period, we find that foreign investments are negatively associated with firm value. In addition, foreign investments are negatively related to firm performance at short- and long-horizons. Furthermore, foreign investments appear to reduce revenue growth but have no effect on firm efficiency, suggesting that simply increasing foreign investments does not necessarily enhance revenue growth or firm efficiency.

Keywords: Firm value, Firm performance ,Foreign investments, Japan, Strategy

۱.Introduction

 Studies on consequences of a firm’s internationalization can be found in several business disciplines such as strategy, finance, and international business (see e.g., Gomes and Ramaswamy, 1999; Kotabe et al., 2002; Doidge et al., 2004; Fauver et al., 2004; Mani et al. 2007; Hsu et al., 2013). One of key questions in the literature is whether a firm’s internationalization enhances or weakens its performance (see e.g., Buckley and Casson, 1976; Kogut and Zander, 1993; Zaheer, 1995; Hsu et al., 2013; Zhou and Wu, 2014). Generally speaking, empirical findings observed in the literature are mixed; that is, prior studies show that the relationship between a firm’s internationalization and its performance is positive (see e.g., Hsu et al., 2013; de Jong and van Houten, 2014), negative (see e.g., Singla and George, 2013; Xiao et al., 2013) or not evident (see e.g., Doukas and Lang, 2003; Cosset et al., 2016). In this paper, we revisit the question of whether internationalization is associated with firm value and firm performance in an advanced economy…

۵.Conclusion

Recent studies show that the influence of internationalization on firm performance is unclear (see e.g., Hsu et al., 2013; de Jong and van Houten, 2014; Cosset et al., 2016; Vithessonthi and Racela, 2016; Hu et al., 2019). Our paper adds to the literature by revisiting channels through which foreign investments may exert an influence on firm value and firm performance. We empirically test our predictions using a large panel sample of publicly listed non-financial firms in Japan over the 1990–۲۰۱۶ period.

Our IV-2SLS results indicate that firms with larger foreign investments tend to have lower firm value. In addition, firms with larger foreign investments have poorer firm performance at relatively longer horizons. These findings are puzzling. In hindsight, as an external observer, one may argue that firms’ decisions to undertaking their foreign investments may not be rational. However, what we cannot say is whether without making these foreign investments, these firms would have had higher or lower firm value…

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت مالی با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت سرمایه با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره عملکرد شرکت با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره ارزش شرکت با ترجمه