اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر نامتقارن شوک ها بر شاخص های سهام اسلامی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۸۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H494

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Islamic Marketing

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸۶ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  تأثیر نامتقارن شوک ها بر شاخص های سهام اسلامی: یک تحلیل میان کشوری

عنوان انگلیسی:

Asymmetric impact of shocks on Islamic stock indices: a cross country analysis

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H494)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – مطالعات متعددی بر تأثیر نامتقارن شوک ها بر سهام های متعارف تأکید دارند. با این حال، تنها تعداد کمی از مطالعات، سهام اسلامی را بررسی می کنند، اما هیچ یک از آنها تأثیر نامتقارن شوک ها بر سهام اسلامی را مورد بررسی قرار نداده است. این مطالعه با هدف پر کردن این شکاف به بررسی اثر نامتقارن شوک ها در سهام اسلامی می پردازد. به طور ویژه، آن را اثرات اخبار خوب و بد در بازار سهام اسلامی معرفی می کنند. این مطالعه همچنین با هدف بررسی اثرات خارجی نوسانات و بازده در بازارهای مختلف اسلامی انجام شده است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – برای انجام تجزیه و تحلیل تجربی، نویسندگان ، مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(ARCH) را  در شاخص های روزانه سهام اسلامی ۱۸ کشور به کار بردند. این مطالعه دوره زمانی ژوئیه ۲۰۰۹ تا ژوئیه ۲۰۱۶ را پوشش می دهد. نویسندگان تحلیل های تجربی خود را با بررسی ویژگی های سری زمانی و بررسی حضور اثرات ARCH آغاز کرده اند. علاوه بر این، نویسندگان چندین پس آزمون را برای اطمینان از استواری نتایج به کار برده اند.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که در سهام های اسلامی معامله شده در کشورهای نمونه انتخابی ، اثر اهرمی به طور معناداری وجود دارد . یعنی شوکهای منفی یا اخبار بد تاثیرات قویتری بر نوسانات بازده سهام اسلامی در مقایسه با شوکهای مثبت یا اخبار خوب دارند. نویسندگان همچنین دریافتند که در کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته اند، به طور میانگین اثرات خارجی معناداری وجود دارد. این یافته نشان می دهد که افزایش بازده سهام اسلامی در یک کشور اثرات مثبت و معناداری در بازده سهام اسلامی در دیگر کشورها دارد. به همین ترتیب، نتایج مربوط به اثرات خارجی نوسانات نشان می دهد که اثرات خارجی نوسانات معناداری در همه کشورهای مورد بررسی وجود دارد. با این حال، یافته های نویسندگان هر دو اثر مثبت و منفی نوسانات را در بر داشت. همچنین لازم به ذکر است که در برخی موارد نویسندگان هیچ تأثیر معناداری از اثرات خارجی نوسانات پیدا نکرده اند.

مفاهیم عملی – یافته های این مطالعه چندین مفهوم مهم در زمینه ی خط مشی برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران به همراه دارد. همانطور که یافته ها نشان می دهد که شاخص های سهام اسلامی در بین کشورها هم از لحاظ بازده (میانگین) و هم ریسک (نوسانات) یکپارچه شده است  که برای سرمایه گذاران برای طراحی سبد سهام متنوع مفید می باشد. اثرات خارجی نوسانات به طور معناداری  نشان می دهد سیاست گذاران با طراحی چنین سیاست هایی ، ممکن است به کاهش اثرات زیان بار افزایش نوسانات سهام اسلامی سایر کشورهای خارجی در سهام اسلامی کشورهای اصلی کمک کنند. شواهد قابل ملاحظه ای از اثرات اهرمی (نامتقارن) نشان می دهد که سرمایه گذاران از ابزارهای مؤثر و فعال برای پوشش ریسک ، به ویژه در زمان های بد، استفاده می کنند.

اصالت / ارزش – بر خلاف سایر مطالعات در مورد سهام اسلامی، این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن شوک های مثبت و منفی می پردازد. علاوه بر این، این مطالعه به بررسی میانگین و واریانس اثرات خارجی برای یک گروه بزرگ از کشورهای دارای سهام اسلامی می پردازد. در نهایت، چندین پیش آزمون و پس آزمون برای اطمینان از استواری نتایج انجام شد.

کلیدواژگان: ادغام، اثر ARCH، اثر نامتقارن، بازده سهام اسلامی، اثرات اهرمی

Abstract

Purpose – Several studies focus on asymmetric impact of shocks on conventional stocks. However, only few studies explore Islamic stocks, but none has examined the asymmetric impact of shocks on Islamic stocks. This study aims to fill the gap by investigating the asymmetric impact of shocks on Islamic stocks. Specifically, it identifies the effect of good and bad news on Islamic stock market. The study also aims to examine the returns and volatility spillover effects across different Islamic markets.

Design/methodology/approach – To carry out the empirical analysis, the authors have applied the exponential generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model on daily Islamic stock indices of 18 countries. The study covers the period from July 2009 to July 2016. The authors have started their empirical analysis by examining the time series properties and testing the presence of ARCH effects. Further, the authors have applied several post-estimation tests to ensure the robustness of the results.

Findings – The results indicate that there is significant leverage effect in Islamic stocks traded in the sampled countries. That is, negative shocks or bad news have stronger effects on Islamic stock returns’ volatility as compared to positive shocks or good news. The authors also found that there are significant mean spillover effects for the examined countries. This finding implies that increased Islamic stock returns in country have significant and positive effects in Islamic stocks’ returns in another other. Similarly, the results regarding the volatility spillover effects suggest that there are significant volatility spillover effects across all examined countries. However, the authors found both positive and negative volatility spillover effects. It should also be noted that in some cases, the authors did not find any significant volatility spillover effect.

Practical implications – The findings of this study have several important policy implications for both investors and policymakers. As the findings suggest that Islamic stock indices are integrated across countries both in terms of returns (mean) and risk (volatility), they are useful for investors to design well-diversified portfolios. The significant volatility spillovers suggest policymakers to design such policy that may help in reducing the adverse effects of increased volatility of Islamic stock of other/foreign countries on the Islamic stocks of the home countries. The significant evidence of the presence of leverage (asymmetric) effects suggest investors to use effective and active hedging instruments to hedge risk, particularly, in bad times.

Originality/value – Unlike other studies on Islamic stocks, this study takes into account the asymmetric effects of positive and negative shocks. Further, the study examines the mean and variance spillover effects for a large panel of countries having Islamic stocks. Finally, several pre- and post-estimation tests are applied to ensure the robustness of the results.

Keywords: Integration, ARCH effect, Asymmetric impact, Islamic stock returns, Leverage effects

  1. Conclusion

Studying the asymmetric relation between Islamic stock returns and volatility in many countries offering Islamic stock, we examine the differential effects of positive and negative JIMA Downloaded by University of Louisiana at Lafayette At 21:32 18 October 2018 (PT) shocks on Islamic stock markets. We also examine the mean and variance spillover effects for a larger set of countries having Islamic stocks. To carry out the empirical analysis, we use daily data and estimate the EGARCH model for period July 2009-July 2016. We apply several pre- and post-estimation tests to ensure the robustness of our results.

We find significant evidence of the presence of leverage effects in Islamic stock indices. This finding holds for almost all countries included in the sample. Specifically, we find that negative shocks have greater impact on the volatility of Islamic stocks than positive shocks for all countries, expect Bahrain, where the coefficient of asymmetric terms is positive. These findings have important policy implications for investors and policymakers. As our findings suggest that bad news has strong effects on stock returns’ volatility, investors can optimize their portfolio returns either by avoiding investing in bad times in Islamic stocks or by using different hedging strategies to hedge risk, particularly, during negative events.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مطالعات اسلامی

مقالات ترجمه شده اقتصاد اسلامی