اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه اختیارات حسابداری و پاداش نقدی مدیر اجرایی: بررسی تجربی از حاکمیت شرکتی، رتبه بندی اعتباری و ارزش شرکت

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقاله ISI حسابداری رفتاری با ترجمه

مقالات ترجمه شده حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده حسابداری دولتی

مقالات ترجمه شده پاداش و مشوق های سازمانی

مقالات ترجمه شده ارزش شرکت

مقالات ترجمه شده درباره مدیر عامل اجرایی 

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H360

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۱ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ : اختیارات حسابداری و پاداش نقدی مدیر اجرایی: بررسی تجربی از حاکمیت شرکتی، رتبه بندی اعتباری و ارزش شرکت

عنوان انگلیسی:

Accounting discretion and executive cash compensation: An empirical investigation of corporate governance, credit ratings and firm value

چکیده فارسی:

این مطالعه بر پاداش مدیر اجرایی که به صورت نقدی دریافت می کند، تمرکز دارد. این پژوهش ارتباط بین پاداش مدیر اجرایی و حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود، اقلام تعهدی اختیاری و ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین به بررسی امکان به کارگیری شیوه های دستکاری (تقلب) در درآمد، هنگامی که رتبه بندی اعتباری فعلی با رتبه بندی مورد انتظار متفاوت باشد ، می پردازد. این مطالعه نشان می دهد که پادش نقدی مدیر اجرایی به طور منفی با حاکمیت شرکتی ارتباط دارد.

تحلیل های بعدی نشان داد، اندازه شرکت و بدهی شرکت، رابطه منفی با پاداش مدیر اجرایی دارند در مقابل، یک رابطه مثبت بین پاداش مدیر اجرایی با رشد بالای شرکت گزارش شده است. پاداش نقدی مدیر اجرایی رابطه مثبت با تعهدات اختیاری و رابطه منفی با ارزش شرکت دارد. شرکت هایی که پرداخت پاداش نقدی می کنند، احتمالا درگیر دستکاری درآمدها ، هنگامی که رتبه بندی اعتباری فعلی با رتبه بندی مورد انتظار متفاوت باشد ، می شوند. آنها نیز احتمالا درگیر دستکاری درآمد با قصد بازگشت به رتبه بندی اعتباری مورد انتظار خواهند شد زمانی که رتبه بندی فعلی نامشخص است.

کلید واژگان: پاداش نقدی مدیر اجرایی، حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود، تعهدات اختیاری، رتبه بندی اعتباری، ارزش شرکت

مقدمه

افشای طرح های پاداش مدیران اجرایی و بخشی از سیستم کنترل مدیریت  در گزارشات سالیانه به سرمایه گذاران و سایر طرفین مورد نظر اجازه می دهد تا قضاوت هایی از روی آگاهی راجع به انگیزه مدیر و تعهد به بیشینه کردن ثروت سهام دار انجام شود (Deegan, 2004). افشاهای با کیفیت می توانند نشانی از شفافیت ارائه کنند و شهرت مدیران را افزایش دهند (Simnett و همکاران، ۲۰۰۹). اطلاعات مربوط به ساختار و ماهیت پاداش مدیر و طرح های اختیاری خرید سهام ، عدم قطعیت را کاهش می دهند و مزیت رقابتی  برای شرکت به دست می آورند. بنابراین شفافیت مستلزم مزیت های متعدد برای شرکت می شود از قبیل هزینه حقوق صاحبان سهام  (Cao و همکاران، ۲۰۱۵) و ارزش بالاتر مدیر و چشم اندازها. Chaigneau (2018) استدلال می کند که زمان بندی پاداش مدیران اجرایی ارتباط نزدیکی با زمانی دارد که قیمت سهام به بهترین نحو گرفته شود و عملکردها و اقدامات مدیران را منعکس کند.

سرمایه گذاران نیازمند افشای اطلاعات سودمند مشروح و عددی راجع به پاداش مدیر می باشند (Solomon و Solomon، ۲۰۰۶). برای اینکه افشاها کیفیت بالایی داشته باشند باید اطلاعات آشکاری را راجع به قضاوت های مدیریتی، فرضیات و تخمین ها فراهم کنند. ارائه ی افشاهای دقیق، احتمال دستکاری سود یا تصمیمات مالی کوتاه نظرانه را کاهش می دهد که در بلند مدت هزینه سهامداران خواهند بود. علاوه براین، افشاهای آگاهی دهنده در زمان ارزیابی ارزش شرکت و چشم اندازهای آتی برای سرمایه گذاران مهم هستند. افشاهای پاداش مدیران اجرایی توسط تحلیلگران مالی، سرمایه گذاران، و مقامات بازار به میزانی به شدت ارزشیابی می شوند که معنادار، مربوط به ارزش و بدون خطا یا جانبداری می باشند (Throop وهمکاران، ۱۹۹۳). عدم اطلاعات کافی راجع به پرداخت مدیران اجرایی می توانند باعث افزایش هزینه های نمایندگی و هزینه های سیاسی مهم شوند. این قضیه در مورد شرکت های بزرگ مشهودتر خواهد بود، زیرا اندازه بزرگ، توجه مقرراتی و سیاسی را جلب می کند و به مدیران ردر ارائه ی افشاهای کیفیت بالاتر، انگیزه می دهد.

Abstract

This study focuses on executive compensation that takes the form of cash. It examines the association between executive compensation and corporate governance, income smoothing, discretionary accruals and firm value. It also investigates the possibility of employing earnings manipulation practices when current credit ratings differ from their expected ratings. This study shows that executive cash compensation is negatively associated with corporate governance. Analyst following, company size and debt are negatively related to executive compensation.

In contrast, a positive association has been reported for high growth. Executive cash compensation is positively associated with discretionary accruals and negatively with firm value. Firms that pay cash compensation are likely to engage in earnings manipulation when their actual credit ratings differ from their expected ratings. They are also likely to engage in earnings manipulation with the intent of returning to an expected credit rating when the current ratings have drifted.

Keywords Executive cash compensation,Corporate governance,Income smoothing,Discretionary accruals,Credit ratings,Firm value

Introduction

The disclosure of executive compensation arrangements in annual reports would allow investors and other interested parties to make informed judgements about manager motivation and commitment to maximise shareholder wealth (Deegan, 2004). High quality disclosures would provide a signal of transparency and would enhance managers’ reputation (Simnett et al., 2009). Information about the structure and nature of manager bonuses and stock option schemes would reduce uncertainty and would earn the company a competitive advantage.

Transparency would therefore entail multiple benefits for the company including lower cost of equity (Cao et al., 2015) and higher manager value and prospects. Chaigneau (2018) argues that the timing of executive compensation is closely related to when the stock price best captures and reflects managers’ actions and performance. Investors would require the disclosure of useful narrative and numerical information about manager remuneration (Solomon and Solomon, 2006). To be of high quality, disclosures need to provide explicit information about managerialjudgements, assumptions and estimations. The provision of detailed disclosures would reduce the potential for earnings manipulation or for making short-sighted financial decisions that are at long-term expense of shareholders. Besides, informative disclosures are important for investors when evaluating a company’s value and future prospects.

Executive compensation disclosures would be highly valued by financial analysts, investors and market authorities to the extent that they are meaningful, value relevant and free of error or bias (Throop et al., 1993). Lack of sufficient information about executive pay might give rise to significant political and agency costs. This would tend to be more evident in the case of large companies, since large size would attract political and regulatory attention and would motivate managers to provide higher quality disclosures.