اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده سرمایه گذاری

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقاله بیس حسابداری رفتاری با ترجمه

مقالات ترجمه شده سرمایه گذاری

مقالات ترجمه شده بازده سرمایه

مقالات ترجمه شده درباره تخصص حسابرس

مقاله درباره حسابداری مالی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله در مورد تخصص و مهارت شغلی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H348

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Research in International Business and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ : تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده سرمایه گذاری

عنوان انگلیسی:

Auditor specialization, accounting information quality and investment efficiency

چکیده فارسی

این مطالعه به بررسی چگونگی تعدیل تاثیر کیفیت اطلاعات حسابرسی در بازده سرمایه‌گذاری به واسطه تخصص حسابرسی می‌پردازد، یعنی آیا تاثیر کیفیت اطلاعات حسابرسی بر بازده سرمایه‌گذاری با حضور حسابرس متخصص افزایش می‌یابد یا کاهش؟ نتایج نشان می‌دهند که کیفیت اطلاعات حسابرسی به کاهش مساله سرمایه‌گذاری بیش از حد کمک می‌کند. همچنین، تخصص حسابرس تا حد زیادی به بهبود بازده سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و در عین حال مساله سرمایه‌گذاری نامکفی را کاهش می‌دهد.

همچنین دریافتیم که کیفیت اطلاعات حسابرسی و تخصص حسابرس دو مکانیسم تا حدی جایگزین در تقویت بازده سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. کیفیت اطلاعات حسابرسی بطور مثبت با بازده سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی رابطه دارد که حسابدار آنها یک ویژه‌گر صنعتی است. علاوه بر این، برای بررسی نتایج به دست آمده، این مقاله به بررسی روابط علیت بین بازده سرمایه‌گذاری، تخصص حسابرس و کیفیت اطلاعات حسابرسی با استفاده از مدل‌های معادلات همزمان پویا پرداخته است.

کلمات کلیدی: بازده سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری نامکفی، سرمایه‌گذاری بیش از حد، تخصص حسابرس، کیفیت اطلاعات حسابرسی (AIQ)

۱- مقدمه

ادبیات نظری و تجربی بزرگ، نقش کیفیت اطلاعات حسابرسی را بررسی می کند (بوشمان و همکاران، ۲۰۰۱؛ بوشمان و اسمیت، ۲۰۰۱؛ باگاوا، ۲۰۰۸؛ چان و همکاران، ۲۰۰۹؛ چان و لی، ۲۰۰۹؛ زینگ و همکاران، ۲۰۱۲؛ ران و همکاران، ۲۰۱۵). یک مجموعه از تحقیقات (بیدل و هیلاری، ۲۰۰۶؛ مک نیکلاس و استابن، ۲۰۰۸؛ بیدل و همکاران، ۲۰۰۹؛ چن و همکاران، ۲۰۱۱) نشان می دهند که کیفیت اطلاعات بالاتر، مدیران را قادر می سازد تا فرصت های سرمایه گذاری بهتر را شناسایی کنند.

مطالعات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که تخصص حسابرس می تواند برای کاهش مسائل عدم تقارن اطلاعات استفاده شود (الموتاری و همکاران، ۲۰۰۹؛ دی باسکی و همکاران، ۲۰۱۲؛ دی باسکی و جیانگ، ۲۰۱۲؛ یاگوبنزادا و همکاران، ۲۰۱۴): دانش تخصصی صنعت را می توان از طریق تجربه حسابرسی گسترده، آموزش کارکنان تخصصی و سرمایه گذاری های بزرگ در فن آوری اطلاعات توسعه داد. این دانش صنعتی ویژه امکان می دهد تا حسابرسان متخصص (ویژه گر) به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر بپردازند که با کاهش نامتقارن اطلاعات از طریق توانایی بیشتر آنها برای شناسایی ناهنجاری های قابل توجه همراه است.

مدل های نظری (بالسام و همکاران، ۲۰۰۳؛ لای، ۲۰۱۱) پیش بینی می کنند که علیرغم شواهد محدود، کیفیت بالای حسابرسی به دست آمده برای بهبود بازده های سرمایه گذاری، به ویژه در رابطه با سرمایه گذاری بیش از حد بسیار سودمند است. بر اساس این فرضیه ها، هدف اصلی این مقاله، ترکیب این دو مکانیسم و تجزیه و تحلیل اثر کیفیت اطلاعات حسابرسی (AIQ) و تخصص حسابرس بر بازده سرمایه گذاری می باشد.

چن و همکاران (۲۰۱۱) که رابطه بین کیفیت اطلاعات و سرمایه گذاری را بررسی نمودند، دریافتند که کیفیت گزارشگری مالی، سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی را در کشورهای در حال ظهور افزایش می دهد. ما همچنین انتظار داریم که این اجماع را در یک نمونه از شرکت های صنعتی بیابیم. در رابطه با نقش تخصص حسابرس در بازده سرمایه گذاری، با بهترین دانش ما، این اولین مطالعه است که از نظر تجربی، اثر آن را بر سرمایه گذاری نامکفی و سرمایه گذاری بیش از حد بررسی می کند. به عنوان یک فرایند از تحقیق ما، بررسی می کنیم که چگونه تخصص حسابرس، تاثیر AIQ را بر بازده سرمایه گذاری تعدیل می کند، یعنی اینکه آیا چنین اثر AIQ در بازده سرمایه گذاری با وجود یک حسابرس متخصص افزایش یا کاهش می یابد.

ما می توانیم هر دو اثر را انتظار داشته باشیم: از یک طرف، کاهش نامتقارن اطلاعات و تعداد حسابداری قابل اطمینان با توجه به AIQ بالاتر ممکن است منجر به نظارت موثرتر به علت حسابرسان متخصص شود و در نتیجه، تاثیر AIQ در بازده سرمایه گذاری برای شرکت های با AIQ و تخصص حسابرس بالاتر است. از سوی دیگر، شرکت های با کیفیت حسابداری بالاتر، احتمالا به مدیر کمک می کنند که انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی را کاهش دهد و امکان می دهد که مدیران به شناسایی بهتر فرصت های سرمایه گذاری بپردازند (بیدل و هیلاری، ۲۰۰۶).

Abstract

This study is examined how the auditor specialization moderates the effect of accounting information quality on investment efficiency, i.e., whether the effect of accounting information quality on investment efficiency is increasing or decreasing with the presence of the specialist auditor.The reached result reveals that the accounting information quality appears to help decrease the overinvestment problem. Similarly, the auditor specialization has been discovered to help greatly in improving investment efficiency, while reducing the underinvestment problem.

We further find that the accounting information quality and the auditor specialization are two mechanisms with some degree of substitution in enhancing investment efficiency. The accounting information quality is positively associated with investment efficiency for firms whose auditor is an industry specialist. In addition, to check the robustness of the main results, this paper investigates the causal relationships between investment efficiency, auditor specialization and accounting information quality from the dynamic simultaneous-equation models.

Keywords : Investment efficiency,Underinvestment,Overinvestment,Auditor specialization,Accounting information quality (AIQ)

۱. Introduction

A large theoretical and empirical literature examines the role of the accounting information quality suggests that higher quality information enables managers to identify better investment opportunities. Several studies also propose that auditor specialization can be used to reduce the information asymmetry problems:

A specialist’s knowledge of the industry can be developed through vast auditing experience, specialized staff training, and large investments in information technology. This industry-specific knowledge allows specialist auditors to provide higher quality audit service by reducing the information asymmetry through their greater ability to detect significant anomalies.

Theoretical models (Balsam et al., 2003; Lai, 2011) predict that, despite the limited evidence, a highly acquired audit quality is extremely useful for improving investment efficiencies, especially with respect to overinvestment. Based on these premises, the main purpose of this paper is to combine these two mechanisms and analyze the effect of the accounting information quality (AIQ) and theauditor specialization on investment efficiency. Chen et al. (2011), who examines the relationship between the information quality and investment, find that financial reporting quality enhances investment in private firms in emerging countries. We also expect to find this association in a sample of industrial firms.

In relation to the role of the auditor specialization in investment efficiency, to the best of our knowledge, this is the first study that empirically examines its effect on both underinvestment and overinvestment. As an extension of our research, we examine how the auditor specialization moderates the AIQ effect on investment efficiency, i.e., whether such an AIQ effect on investment efficiency is increasing or decreasing with the presence of a specialist auditor.

We could expect both effects: On the one hand, the reduction of the information asymmetry and more reliable accounting numbers, due to higher AIQ, could lead to a more effective monitoring due to the specialist auditors and, consequently, the AIQ effect on investment efficiency would turn out to be higher for firms with greater AIQ and auditor specialization.

On the other hand, firms with higher accounting quality are likely to help the manager reduce the adverse selection and moral hazard and allow managers to better identify investment opportunities (Biddle and Hilary, 2006). So, under this assumption, we

would expect that the importance of AIQ in reducing information asymmetries will be higher in firms whose auditor is an industry specialist than that with a company whose auditor is not a specialist.