اطلاعیه

مقاله ترجمه شده استفاده از متخصصان در تعاملات حسابرسی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده کیفیت حسابرسی

مقالات ترجمه شده درباره تخصص حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h331

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Accounting Literature

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۶۵ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حسابداری ۲۰۱۷ : استفاده از متخصصان در تعاملات حسابرسی: یک ترکیب تحقیقاتی و دستورالعمل برای تحقیقات آینده

عنوان انگلیسی:

Use of specialists on audit engagements: A research synthesis and directions for future research

چکیده فارسی:

این مقاله ی ترکیبی ، تحقیقات علمی در مورد استفاده از ارزیابی، مالیات، فناوری اطلاعات (IT) و متخصصان قانونی در زمینه حسابرسی را در بر میگیرد. اخیرا اهمیت و نقش متخصصان در تعاملات حسابرسی افزایش یافته است، و استفاده از متخصصان توجه دستگاه های نظارتی و دانشگاهیان را جلب کرده است. با توجه به پیشنهاد اخیر کمیته PCAOB (2017b) برای اصلاح استانداردهای حسابرسی در مورد مشارکت متخصصان، مهم است که نظریه های مرتبط با مشارکت متخصصان را به طور کلی بررسی کنیم.

با ادغام تحقیق در این چهار حوزه، من مشترکات و تفاوت های مربوط به موارد ذیل را شناسایی کردم: (۱) عوامل مرتبط با استفاده از متخصصان در تعاملات حسابرسی (شامل طبیعت، زمان بندی و میزان استفاده)؛ (۲) عوامل موثر بر تعامل حسابرسان با متخصصان (از جمله متخصصان قراردادی که توسط حسابرس یا مدیریت به کار گرفته شدند)؛ و (۳) نتایج مرتبط با استفاده از متخصصان. این تجزیه و تحلیل یکپارچه از ادبیات مربوط به متخصصین، تنوع در استفاده از متخصصان را نشان می دهد،و عوامل مختلفی که بر هر دو آنها (متخصصین و حسابرسان) در صورت درک چگونگی مشارکت و اینکه آیا حسابرسان از متخصصین داخلی یا خارجی برای موسسه حسابرسی استفاده می کنند، تأثیر می گذارد. علاوه بر این، تحقیق گاهی (اما نه همیشه) مشارکت متخصص منجر به بالاتر رفتن کیفیت حسابرسی می شود. مشترکات و حوزه های مختلفی که شناسایی شده اند، برای تحقیقات و عملیات حسابرسی مفید هستند، به ویژه به عنوان شرکت های نظارتی و حسابرسی برای بهبود کیفیت حسابرسی با استفاده از متخصصان. در طول تحقیق، من همچنین چندین دستورالعمل برای تحقیقات آینده ارائه می دهم.

کلیدواژگان: متخصص، کارشناس، متخصص مدیریت، کیفیت حسابرسی

مقدمه

نقش متخصص در کار حسابرسی اخیرا اهمیت بیشتری یافته است و موضوعی برای بحث مداوم در میان دانشگاهیان و نهادهای ناظر از جمله تغییرات پیشنهاد شده برای استانداردهای حسابرسی در رابطه با استفاده از متخصصان می باشد (PCAOB، ۲۰۱۷b). متخصصان کارشناسانی هستند که ممکن است برخی وظایف را در حسابرسی انجام دهند، مانند کمک به حسابرسان برای ارزیابی ریسک و اجرای روش های تست. با این حال، به این دلیل که متخصصان کارکنان رسمی حسابرسی نیستند، حسابرس مسئولیت کار متخصص را در حمایت از نظر حسابرسی به عهده می گیرد و استفاده از متخصصان همیشه به معنای کیفیت حسابرسی بالاتر نیست (بوریتز، کوچتوا کوزلوسکی و رابینسون ، ۲۰۱۵). بنابراین، اهمیت متخصصان در حسابرسی و افزایش علاقه به مشارکت متخصصان، بررسی حاضر را برمی انگیزد.

بر اساس تحقیقات و گزارشات شرکت های حسابداری (بوریتز، رابینسون، وانگ و کوچتوا کوزلوسکی، ۲۰۱۶؛ دلویت ، ۲۰۱۶؛ PwC، ۲۰۱۶)، پر استفاده ترین متخصصان در حسابرسی، متخصصان شاغل در ارزشگذاری، وضع مالیات، حسابرسی فناوری اطلاعات و دادرسی هستند. در حال حاضر تحقیق در این چهار حوزه تخصصی به طور گسترده و مستقل از یکدیگر در حال رشد است. با توجه به افزایش علاقه به مشارکت متخصصان و تجدید نظر در استاندارد PCAOB (۲۰۱۷b) ارزیابی ادبیات مربوط به متخصصان به طور کلی مهم است. بنابراین، هدف اصلی این بررسی، ترکیب تحقیق در این چهار حوزه تخصصی است. من در انجام این کار، مشترکات موجود در این ادبیات ها و (در صورت امکان) یافته های منحصر به فرد را در یک حوزه تخصصی که می تواند به تحقیقات در حوزه های دیگر کمک کند و به این ترتیب تعمیم پذیری یافته های تحقیقات خاص را افزایش دهد، نیز تعیین می کنم. یافته های تخصصی جمعی را بر اساس (۱) عوامل مرتبط با استفاده حسابرسان از متخصصان در کار حسابرسی (از جمله ماهیت، زمان بندی و میزان مشارکت) (۲) عوامل موثر بر تعامل حسابرسان با متخصصان (از جمله متخصصان طرف قرارداد با حسابرس یا مدیریت)؛ و (۳) نتایج مرتبط با استفاده از متخصصان سازماندهی می کنم.

اول از همه، در چهار حوزه تخصصی، پنج عامل زیر معمولا (به تنهایی یا به صورت ترکیبی) در استفاده حسابرسان از متخصصان موثرند که عبارتند از: (۱) نیاز به مهارت ها / تخصص خاص؛ (۲) پیچیدگی؛ (۳) ریسک؛ (۴) بودجه؛ و (۵) راهنمایی / کمک های شرکت. در حالی که سه عامل مشترک اول با استانداردهای حسابرسی در مورد استفاده از متخصصان مطابقت دارد (PCAOB، ۱۹۹۴؛IFAC: AS 1210 ، ۲۰۱۵a، ۲۰۱۵b، ۲۰۱۵c: ISA 620)، این استانداردها چند بعدی بودن این عوامل را نشان نمی دهند. با این حال، در میان تحقیقات تخصصی، “ریسک” با ویژگی های مربوط به حساب، پردازش، حسابرسی و مشتری طبقه بندی می شود و مطالعات این ویژگی ها را به طور متفاوتی بررسی می کنند (مثلا مادی بودن، مشتری جدید، دانش مدیریت). این نشان دهنده عناصر مختلفی است که حسابرسان هنگام استفاده از متخصصان در نظر می گیرند. علاوه بر این، این تحقیق در مورد ماهیت، زمان بندی و میزان استفاده از متخصص اختلافاتی را می یابد، بنابراین رویکردی “همه کاره” نیست.

Abstract

This synthesis covers academic research on the use of valuation, tax, information technology (IT), and forensic specialists on audit engagements. The importance and role of specialists on audit engagements have recently increased, and specialist use has garnered significant attention from regulators and academics. Given the PCAOB’s (2017b) recent proposal to revise auditing standards regarding specialists’ involvement, it is important to review the specialist literature as a whole.

By integrating research across these four domains, I identify commonalities and differences related to: (1) factors associated with the use of specialists on audit engagements (including the nature, timing, and extent of use); (2) factors impacting auditors’ interactions with specialists (including specialists contracted by the auditor or management); and (3) outcomes associated with the use of specialists. This integrated analysis of the specialist literatures shows variation in the use of specialists, and various factors affecting both if and how they are involved and whether auditors use specialists internal or external to the audit firm. Additionally, research has sometimes (but not always) linked specialist involvement to higher audit quality. The commonalities and areas of variation identified are informative to audit research and practice, particularly as regulators and audit firms look to improve the quality of audits using specialists. Throughout the synthesis, I also provide a number of directions for future research.

Keywords : Specialist,Expert,Management’s specialist,Audit quality

Introduction

The specialist’s role on audit engagements has recently assumed greater significance, and is a topic of ongoing discussion among academics and regulators, including proposed changes to the auditing standards regarding the use of specialists (PCAOB, 2017b). Specialists are experts who may perform a range of duties on audits, such as helping auditors to assess risk and performing testing procedures. Yet, because specialists are not formally audit personnel, the auditor assumes responsibility for the specialist’s work in supporting the audit opinion, and using specialists does not always translate to higher audit quality (Boritz, Kochetova- Kozloski, & Robinson, 2015).1 Therefore, the importance of specialists on audits and the increased interest in specialists’ involvement motivate this review.