اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر IFRS-13 بر ارتباط ارزش منصفانه تعدیل شده با ریسک اعتباری

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF و ۲۵ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H327

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Advances in Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۱۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ : تأثیر IFRS-13 بر ارتباط ارزش منصفانه تعدیل شده با ریسک اعتباری: شواهد از اروپا

عنوان انگلیسی:

Effects of IFRS-13 on the relevance of fair value adjusted by credit risk: Evidence from Europe

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هماهنگ سازی حسابداری در اروپا با تصویب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی یک موضوع تکراری در مفهوم حسابداری است. در این مقاله، پیامدهای تصویب استاندارد ۱۳ تجزیه و تحلیل می شوند. بطور خاص، این تحقیق به تجزیه و تحلیل اثرات بر روی (ریسک) گزینه نوسان ضمنی برای شرکت های غیرمالی با ۳ متغیر: اهرم مالی، احتمال پیش فرض شخصی (ارزش بدهی تعدیل شده) و ریسک اعتباری موسسات مالی (ارزش اعتباری تعدیل شده)، قبل و پس از تصویب استانداردهای حسابداری با یک ارزش منصفانه می پردازد.

مطالعه تجربی بر روی شرکتهای عضو منطقه اتحادیه پولی اروپا متمرکز بوده تا از سایر عوامل خطر متفاوت با ریسک بازار (مانند نرخ ارز یا نرخ آزاد بدون ریسک) جلوگیری کرده و در عین حال، به آسانی سهام بازار(EUROSTOXX-50) را شناسایی نماید. به منظور غلبه بر مشکلات داخلی موجود در پانل داده، از روش سیستمی تعمیم یافته گشتاور با متغیرهای ابزاری برای برآورد پارامترها استفاده می شود. نتایج نشان داده که اثر اهرمی بر روی ریسک بیش از حد پس از تصویب استانداردها تغییری نمی کند، با اینحال، احتمال پیش فرض موسسات مالی ازنظر آماری قابل توجه است. بعلاوه، این روش جدید مجاز به برآورد بتای دارایی صنعت بوده و در تمام موارد، بتاهای دارایی کمتر از بتاهای دارایی خالص بوده، و میانگین بتای بدهی برای دوره نمونه ۰.۴ می باشد.

۱.مقدمه

از آغاز فرایند هماهنگ سازی حسابداری در اروپا، مطالعات زیادی به تجزیه و تحلیل اثرات تصویب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) پرداختند. اساسا، این کارها شواهد سودمندی اطلاعات حسابداری را دنبال می کنند. برخی مطالعات هدف خود را با بررسی کیفیت اطلاعات مالی از شرکتها دنبال می کنند. بنابراین، “چن، تانگ، جیانگ و لین” مشاهده کردند که بهبود کیفیت حسابداری با IFRS ، بجای تغییرات انگیزه های مدیریتی، ویژگیهای موسساتی بازارهای سرمایه و محیط کسب و کار عمومی، قابل درک است.

سایر مطالعات تجربی به شناسایی سودمندی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بازار سرمایه پرداختند، و درصورت تغییرات هنجاری، که به معنی جابجایی هزینه قبلی با ارزش منصفانه است، سرایت بین بازار و حسابداری افزایش می یابد. برای مثال، “دوال، اوتالی و مگارینی” نشان دادند که پس از تصویب IFRS، تاثیر درآمدها و ارزشهای دفتری سهام به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. در این راستا، “آبرت و گرادنیتسکی” به ارتباط مهم بین اطلاعات حسابداری و بازده بازار پی برند. “چن، شین، وانگ و یائو” متوجه شدند که تصویب اجباری IFRS با افزایش نرخ بهره در وامهای بانک سندیکا مرتبط است. در مقابل، “فلورو و کوزی” بیان کردند که نرخ بهره برای اوراق عممی صادر شده پس از تصویب اجباری IFRS کمتر است.

از اینرو، اولین سوال توسط “لاکس و لوز” مطرح شد تا مکانیسم های ارتباط متقابل بین حسابداری و بازارها را پس از تصویب IFRS با ارزش منصفانه تجزیه و تحلیل کنند.

در IFRS-13، سازمان استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، برای پایان سال مالی ۱ ژانویه ۲۰۱۳، روش برآورد ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی را ارائه کرد. بنابراین، IASB مکمل استاندارد بین المللی حسابداری ۳۹ (IAS-39) در بدهی ها و دارایی های مالی است.

Abstract

Accounting harmonization in Europe by International Financial Reporting Standard adoption is a recurrent object of study in the accounting literature. In this paper the consequences of the adoption of Standard-13 are analyzed. In particular, this research analyzes the effects on the implied volatility option (risk) for non-financial companies of three variables: financial leverage, own probability default (Debt Value Adjusted) and financial institutions credit risk (Credit Value Adjusted), before and after the adoption of the accounting standard on fair value.

The empirical study focuses on member companies of the European Monetary Union zone to avoid other risk factors different to market risk (such as exchange rate or different risk free rate) and at the same time, easily identify the market portfolio (EUROSTOXX-50). To overcome the problems of endogeneity in the panel data, we use the technique System Generalized Method of Moments with instrumental variables to estimate the parameters. The results show that the leverage effect on excess risk does not change after adopting the Standard, however, its own and the financial institutions default probabilities become statistically significant. Furthermore, this novel methodology allows estimate industry asset betas and, in all cases the asset betas were lower than equity betas and, found an average debt beta of 0.4 for the sample period.

Keywords : Credit Value Adjust; Debt Value Adjust; Fair value; Industry beta; Volatility

۱. Introduction

Since the beginning of the accounting harmonization process in Europe, many studies have analyzed the impacts of International Financial Reporting Standard (IFRS) adoption. Mostly, these works seek evidence of provement in the usefulness of accounting information. Some studies materialize its objective in checking the quality of the financial information from companies. Therefore, Chen, Tang, Jiang, and Lin (2010) observed that improving accounting quality is attributable to IFRS, rather than the changes in managerial incentives, the institutional features of capital markets, and the general business environment, among others.

Other empirical works identify the usefulness of the accounting information influence on the capital market, or if normative changes, which have meant the replacement of historical cost by fair value, have increased the contagion between market and accounting (see Laux & Leuz, 2009). For example, Devalle, Onali, and Magarini (2010) show that, after IFRS adoption, the influence of earnings and equity book values has increased and decreased, respectively. In this line, Aubert and Grudnitski (2011) found a statistically significant relationship between accounting information and market returns. Chen, Chin, Wang, and Yao (2015) found that mandatory IFRS adoption is associated with increases in interest rates in syndicated bank loans. In contrast, Florou and Kosi (2015) find that interest rates are lower for public bonds issued after mandatory IFRS adoption.

Thus the first arising question, as proposed by Laux and Leuz (2009), is to analyze the mechanisms of interrelationship between accounting and the markets after adopting the IFRS on fair value.

Through IFRS-13, the International Accounting Standard Board (IASB) provides, for all fiscal years ending 1 January 2013, the way for estimating the fair value of assets and liabilities. Therefore, IASB supplements the International Accounting Standard 39 (IAS-39) on financial assets and liabilities.

Besides, while there are empirical studies on fair value accounting effects for the banking industry (Allen and Carletti, 2008 ; Barth et al., 2012). Or, more recently, the accounting literature analysis the effects of fair value accounting standards (SFAS-157 and 159) on US non-financial companies (Ayres, 2016; Ayres et al., 2017; Demerjian et al., 2016 ; Elbannan and Elbannan, 2015 and Lin, Lin, Fornaro, & Huang, 2017). There are no studies that show the results of the application of fair value (IFRS-13) for the European non-financial companies. For that, this empirical research is the first analysis on the effects of IFRS-13 adoption by European Monetary Union (EMU).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده ریسک های مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری ارزش منصفانه

مقالات ترجمه شه مدیریت ریسک

مقالات ترجمه شده گزارشگری مالی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد IFRS

مقالات ترجمه شده استانداردهای حسابداری

ترچمه مقاله درباره حسابداری مالی