اطلاعیه

مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده بانکداری

مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی

مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده تصمیم گیری سازمانی

مقالات ترجمه شده اقتصاد رفتاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H286

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Future Business Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری: بررسی بانک های نیجریه

عنوان انگلیسی:

Strategic management accounting and decision making: A survey of the Nigerian Banks

چکیده فارسی:

این مقاله تلاش می کند کاربرد اتخاذ حسابداری مدیریت استراتژیک را در بانک های کشور در حال توسعه ی نیجریه را به صورت عملی آزمایش کند. همچنین، این مقاله میزان مشارکت SMA را بر روی تصمیم گیری استراتژیک بررسی می کند. داده های مطالعه از ۷۱ مدیر بانک در ۲۰ بانک ثبت شده در نیجریه بدست آمد. برای آنالیز داده ها از آزمون تخمین رگرسیون ساده و آزمون خی دو پیرسون استفاده شد. نتایج نشان می دهد که SMA از دو جنبه ی ویژگی و جهت گیری با فرآیندهای حسابداری مدیریت متمایز است نتایج نشان داد که بانک های نیجریه SMA را نه به عنوان یک مفهوم، بلکه به عنوان یک اصل کاربردی مورد استفاده قرار می دهند. و SMA به طور قابل توجهی به تصمیم گیری استراتژیک در زمینه مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار کمک می کند. این مطالعه برای بانک ها در سایر اقتصادهای در حال توسعه ارزشمند است، چرا که در آن استدلال می شود که آنها می توانند از تصویب SMA به عنوان بخشی از استراتژی های بانکی، بهره مند شوند.

واژگان کلیدی: حسابداری مدیریت استراتژیک، تصمیم گیری، سهم بازار، بانک ها، نیجریه

Abstract

This paper attempts an empirical examination of the practicality of strategic management accounting (SMA) adoption in banks in Nigeria, a developing country. It investigates the extent of practice and contributions of SMA to strategic decision making. Survey data were obtained from 71 bank managers across 20 registered banks in Nigeria. Simple regression estimation technique and Pearson Chi-square test were used for data analysis. The results suggest that SMA is distinct in its features and orientation towards the practice of management accounting. The study found out that banks in Nigeria practice SMA; not as a concept, but as a principle of operation, and that SMA contributes significantly to strategic decision making in the area of competitive advantage and increased market share. The study offers value for banks in other developing economies in that it supports the argument that they can benefit from SMA adoption as part of banking strategies

Keywords: Strategic management accounting; Decision making; Market share; Banks; Nigeria