اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه بحث هایی در خصوص حسابداری اکوسیستم

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری محیط زیست 

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H261

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Ecological Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۳۵ صفحه فایل WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ :  بحث هایی در خصوص حسابداری اکوسیستم : تحقیقی از جامعه خبره

عنوان انگلیسی:

Discourses in Ecosystem Accounting: A Survey of the Expert Community

چکیده فارسی:

حسابداری ملی اکوسیستم، یک چارچوب نوظهور برای ارزیابی ارتباطات بین اکوسیستم ها و رفاه انسانی برای برنامه ریزی ملی است . این برنامه به صورت مستقیم هدف توسعه پایدار را بررسی می کند که در آن کشورها برای تجمیع ارزش های اکوسیستم در یک برنامه ریزی ملی توافق دارند . جامعه آزمون برای حسابداری اکوسیستم ملی نه تنها شامل محققان ملی و بین المللی می شود که چنین چارچوبی را ایجاد کرده اند، بلکه تحلیلگران ملی است که آن را توسعه داده و تصمیم گیرندگانی که از آن استفاده می کنند . برای ارتقای حاکمیت در این جامعه بر چنین چارچوب ارزیابی مشترکی، ابتدا لازم است که موضوعات واگرایی ارزشها و اولویتها را در میان دیدگاههای اخلاقی بین المللی و متنوع به همراه اصول و نقشهای موجود بشناسیم . تحلیل خوشه ای از بررسی ۱۳۱ سهامدار خبره در حسابداری اکوسیستم ملی نشان دهنده اشتراک در این جامعه بر نیاز به گسترش این حوزه، بررسی بافتهای مختلف تصمیم و اهمیت به حسابداری اکوسیستم ملی در برنامه ریزی ملی می باشد . مهمترین منابع واگرایی در این جامعه آزمون، مربوط به موقعیت اخلاقی با توجه به پرداخت نقدی بدهی سرویسهای اکوسیستم ، تفاوتها در تفسیر مفاهیم اصلی مختلف ، مانند میراث طبیعی و سرویسهای اکوسیستم و نقش تحلیل فضایی می باشد .

Abstract

National ecosystem accounting is an emerging framework for measuring the links between ecosystems and human well-being for national planning. It directly addresses Sustainable Development Goal 15.9, inwhich countries have agreed to integrate ecosystem values into national planning. The community of practice for national ecosystem accounting includes not only the international and national researchers who develop such a framework, but also the national analysts who implement it and the decision makers who apply it.

To foster convergence within this community on such a common measurement platform, it is first necessary to understand the issues of divergence of values and preferences among the diverse and international ethical perspectives, disciplines and roles involved. A cluster analysis of a survey of 131 expert stakeholders in national ecosystem accounting reveals agreement within this community on the need for broadening the scope, addressing multiple decision contexts and mainstreaming national ecosystem accounting in national planning. The most important sources of divergence in this community of practice are attributed to ethical positions regarding monetization of ecosystem services, differences in the interpretation of several core concepts, such as biodiversity and ecosystem services, and the role of spatial analysis.