اطلاعیه

مقاله ترجمه شده درک حسابداران رسمی از آموزش حسابداری قانونی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده آموزش حسابداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H258

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): Scientific & Academic Publishing

نام مجله:International Journal of Finance and Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۲۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  درک حسابداران رسمی از آموزش حسابداری قانونی: نمونه موردی بحرین

عنوان انگلیسی:

Certified Accountants’ Perceptions of Forensic Accounting Education: The Case of Bahrain

چکیده فارسی:

هدف اصلی این مطالعه؛ گزارشی از درک و فهم حسابداران خبره و رسمی راجع به آگاهی؛ تقاضا؛ منافع؛ ارتباطات و زمینه های آموزش حسابداری قانونی در کشور در حال توسعه بحرین می باشد. یک حسابدار خبره و مورد تایید کسی است که دارایهر گونه صلاحیت حر فه ای در حسابداری است و از طریق یک شرکت حسابرسی در بحرین استخدام شده است. یک پرسش نامه پیمایشی به منظور گردآوری اطلاعات به کار برده شده و در مجموع ۸۰ حسابدار موثق این پرسش نامه ها را تکمیل نموده و آنها را بازگرداندند.

با استفاده از آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل عاملی؛ نتایج نشان داد که تمامی پاسخ دهندگان؛ با حسابداری قانونی آشنایی دارند و آنها این انتظار دارند که تقاضا برای حسابداری قانونی؛ در آینده؛ افزایش یابد. مهم ترین مزایای حسابداری دادگستری(قانونی) این است که: تقویت نمودن و تحکیم اعتبار گزارش گری مالی؛ ارتقای مسئولیت حاکمیت شرکتی؛ و آماده سازی فراگیران به منظور شرکت در آزمون تشخیص کلاه برداری. بیست و شش موضوع مشتق شده از متون مربوطه مطرح گردید تا در یک دوره حسابداری قانونی گنجانده شود.

پاسخ دهندگان؛ تمامی موضوعات را مهم تلقی نمودند و عناوینی که بالاترین نمره و امتیاز را کسب کردند شامل: بررسی رشوه و فساد؛ حاکمیت شرکتی و روش های بررسی تحلیلی بود. این تحقیق پیشنهاد می کند که دانشکده ها و دانشگاه ها در بحرین باید حسابداری قانونی را در برنامه های حسابداری خود؛ بگنجانند. تهیه کنندگان برنامه های حسابداری باید ارزش ورودی های شاغل به وکالت را در زمانیکه در حال تدوین و توسعه محتوای حسابداری قانونی هستند؛ شناسایی نمایند؛ زیرا؛ دیدگاه آنان می تواند ارتباط برنامه ها و قابلیت عرضه در بازار فارغ التحصیلان را پرورش دهد.

کلمات کلیدی: آموزش حسابداری قانونی، برنامه درسی حسابداری؛ درک حسابداران؛ بحرین

ترجمه بخشی از مقاله

۵.۲. محددیت ها

محدودیت این مطالعه این است که محتویات ارائه شده در یک دوره ی حسابداری قانونی به بیست و شش موضوع محدود شده بود. اگرچه این موضوع ها بر پایه ی تحقیقات قبلی و تجزیه و تحلیل محتوای برنامه های درسی بود؛ ممکن است که این فهرست موضوعات شامل تمامی موضوعات مرتبطی که باید پوشش داده شود؛ نگردد. این فهرست؛ برخی از موضوعات مرتبط با تقلب را حذف نمود زیرا؛ آنها توسط دوره های حسابرسی پوشیده شدند و بر همین اساس؛ سعی شد تا از همپوشانی با دیگر دوره ها جلوگیر به عمل آید. با این وجود؛ از پاسخ دهندگان خواسته شد تا هر موضوعی را که احساس می کنند مرتبط و مهم است؛ اضافه نمایند.

۵.۳. جهت دهی برای تحقیقات آتی

این پژوهش می تواند ادراکات دانشگاهیان در خصوص آموزش حسابداری قانونی را بررسی نماید. مسائل مربوط به طراحی برنامه درسی که ایجاد خواهند شد؛ در واقع چه کسی بهترین گزینه برای تدریس دوره هاست؟ آیا باید انتخابی باشد و یا از روی اجبار؟آیا باید در کارشناسی تدریس شود و یا در ارشد؟(رضایی و همکاران؛ ۲۰۰۶). پژوهش همچنین نیازمند است که میزان رشد خدمات دهی حسابداری قانونی و نیز رشد در تقاضا برای چنین سرویس هایی را بررسی نماید.

همچنین به منظور تحقیق و بررسی ارائه خدمات حسابداری قانونی فراهم شده بوسیله ی سازمان های حرفه ای نظیر شرکت های حسابرسی؛ وکلا؛ بازرسان و سرکت های امنیتی؛ این پژوهش جالب و مفید خواهد بود.تحقیقات بیشتر می تواند مهارت های مرتبط را که حسابدار قانوین باید دارا باشد؛ بررسی نماید. این مورد می تواند از نقطه نظر؛ دانشگاهیان؛ شاغلان حقوقی و استفاده کنندکا از خدمات حسابداری قانونی لحاظ گردد. در اخر اینکه؛ پژوهش نیاز دارد با توجه به هزینه ها؛ مزایا؛ و منافع مرتبط با ارائه خدمات حسابداری قانونی؛ تمهیداتی را لحاظ کند.

Abstract

The main purpose of this study is to report the perceptions of certified accountants regarding the awareness, demand, benefits, relevance and contents of forensic accounting education in a developing country, Bahrain. A certified accountant is one who holds any professional qualification in accounting and is employed by an auditing firm in Bahrain.

A questionnaire survey was used to collect the data and a total of 80 certified accountants completed and returned the questionnaire. Using descriptive statistics and factor analysis, the results show that all respondents are familiar with forensic accounting and they expect demand on forensic accounting to increase in the future. The most important benefits of forensic accounting are: strengthen the credibility of financial reporting, promote responsible corporate governance and prepare students to engage in fraud examination.

Twenty six topics derived from relevant literature were proposed to be included in a forensic accounting course. The respondents perceive all topics as important and the topics that received the highest rating are: bribery and corruption investigation, corporate governance and analytical review procedures. The study recommends that colleges and universities in Bahrain should incorporate forensic accounting in their accounting programs. The preparers of accounting programs should recognise the value of practitioners’ inputs when developing the contents of forensic accounting because their views can improve the relevance of programs and foster graduates’ marketability.

Keywords: Forensic accounting education, Accounting curriculum, Accountants’, Perceptions, Bahrain