اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h87

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۷ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی

عنوان انگلیسی:

The Role of Accounting information within the Management Process of Public Utilities Services

چکیده فارسی:

با این مقاله ما نشان می دهیم نقش مربوط به اطلاعات حسابدار ی  از سیستم مالی –  حسابداری اپراتورهای خدمات اجتماعی صنایع عمومی سرچشمه می گیرد که  در فرآیند تصمیم گیری خود   بر تاثیر  این اطلاعات برای مدیران تاکید دارند  در نتیجه مستقیما بر  سطح بالایی از رضایت خدمات ارائه شده به جوامع محلی تاثیر می گذارد. بنابراین  ما نشان می دهیم که ویژگی های معمولی و نیز خصوصیات آنها به طور عمده در رابطه با جنبه های سازمانی  شرایط و مدارک مورد نیاز می باشد  و اطلاعات ارائه شده  و همچنین سیستم های اطلاعاتی   مالی  – و حسابداری این اپراتورها از سایر سیستم های اطلاعاتی متفاوت می باشد.

 کلمات کلیدی: سیستم حسابداری ـ مالی ، اطلاعات حسابداری، اپراتورهای خدمات عمومی، سیستم های اطلاعاتی

مقدمه:

 خدمات  صنایع عمومی جامعه به منظور برآوردن نیازهای عمومی مردم  نسبت به عوامل اقتصادی و نهاد های محلی جامعه، نیاز به تامین امنیت و  محیط زندگی با کیفیت بالا دارد. این نیاز به امنیت با خدمات  عمومی مشترکی از قبیل حمل و نقل، روشنایی عمومی، آب آشامیدنی، بهداشت،  گرما و آب گرم و غیره مرتبط می باشد. روش پژوهش به مشاهده فعالیت های خاص  اپراتورهای خدمات عمومی و نفوذ انها  بر روی سیستم اطلاعاتی می پردازد. در اینجا اطلاعات فراهم آمده توسط سیستم حسابداری  ـ مالی  و نیز  کاربران انها   با تمرکز بر سودمندی اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت و تنظیم و نظارت بر این روند ارائه می گردد. در سیستم مدیریت  یک اپراتور خدمات صنایع عمومی  جزء مهمی از مدار حسابداری مالی اطلاعاتی است .

هدف از این مدار، ارائه اطلاعات حسابداری به مدیریت به منظور اتخاذ برخی تصمیمات مربوط به سازماندهی فعالیت ها و برنامه ریزی سرمایه گذاری است. سیستم حسابداری مالی اطلاعاتی شامل فعالیت های اطلاعاتی نشان دهنده  تولید و استفاده از اطلاعات داده شده توسط کاربران است. بطور دقیقتر، سه نوع  فعالیت هایی که مربوط به اطلاعات اقتصادی می باشد، وجود دارد: جستجوی اطلاعات خصوصی که در دسترس  عموم مردم قرار ندارد ، تجزیه و تحلیل، پردازش و تفسیر اطلاعات با هدف  پیش بینی (تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده) و تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته (تجزیه و تحلیل گذشته نگر) .

Abstract

 With this work we show the relevant role of the accountant information originated within the finance – accountant system of the operators of community services of public utilities, within their decisional process, stressing the influence of this information for the managers, with direct outcome on the security of a high level of fulfilment of the services provided to the local communities. Thus, we show the typical features, as well as the peculiarities which vary, mainly, in relation with the organizational aspect, by the conditions and the records needed to be drawn and the provided information, the finance – accountant informational systems of these operators from other informational systems.

Introduction

 The community services of public utilities are meant to satisfy the common needs of the population, of the economic agents and the local institutions of the community, needs translated into securing the high quality living environment. These needs are connected to the security of the common means of transportation, of public lighting, of drinking water, of sanitation, of heating, and hot water etc. The research methodology is to observe the specific activities of the operators of public utilities and their influence on the informational system. Here are presented the information provided by the financial-accounting system, as well as their users, focusing on the usefulness of accounting information in the management process and the regulation and monitoring process. In the management system of an operator of public utilities services, an important component is the informational financial-accounting circuit. The purpose of this circuit is to furnish accounting information to the management in order to adopt some decisions related to the organizing of the activities and planning of the investments. The informational financial-accounting system includes informational activities represented by the production and utilization of information by the users. More precisely, there are three types of activities related to the economic information: searching for private information that are not available to the public, analysis, processing and interpretation of information with the purpose of prevision (predictive analysis) and past performances analysis (retrospective analysis). At the level of the operators of communitarian services of public utilities the financial-accounting information, in the form of specific data, is obtained from some internal and external sources and serve for the communication inside the organization with some receivers. In order for the accounting information to be useful in the managerial system, it needs to have four main qualitative characteristics: intelligibility, relevance, credibility and compatibility. Every society, micro or macro-economically, or when it comes to services operators of public utilities, it cannot last lacking the information and accurate reporting systems, the organizations lack the appropriate resources for an adequate management (Mates & Rusu, 2009). The securing and communication of information comprise the existence of a system providing both data collection and processing, and their distribution. The system is (or should be) acting upon the organizational structure of the society where it operates, involving an organized compound of resources needed for achieving the purposes for which it was created. The finance – accountant system represents a sub – system of one body informational system, and the information provided to the managers play a relevant role within the management of the peculiar activities of the field of activity, which in our research is represented by the services of public utilities.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.