پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

PZ11- تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران

کد محصول PZ11

فایل WORD

135 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول : طرح تحقیق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مساله 4
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-4. اهداف تحقیق 10
1-5. متغیرهای تحقیق 11
1-6. فرضیات تحقیق 11
1-7. محدودیتهای تحقیق 12
1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق13
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق15
2-1. مقدمه 16
2-2. مبانی نظری تحقیق 16
2-2-1. کراتین 16
2-2-1-1. تاریخچه کراتین 16
2- 2-1-2. منابع کراتین 17
2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین18
2-2-1-4. نقش کراتین در بدن21
2-2-1-5. عوارض جانبی 23
2-2-2. آمونیاک  25
25 2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
25 2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
26 2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین
27 2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
29 2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی
32 2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
32 2-2-2-6-1. خستگی مرکزی
35 2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی
40 2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
44 2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
47 2-2-4. وزن
48 2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن
50 2-2-5. وزن بدون چربی 
52 2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی
53 2-2-7. سرعت
55 2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن
56 2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت
58 2-2-8. چابکی
59 2-2-8-1. آزمون های چابکی
60 2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
60 2-3-1. تحقیقات داخلی
61 2-3-2. تحقیقات خارجی
61 2-3-2-1. مکمل سازی کوتاه مدت
63 2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت
66 2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت
69 2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان
74 2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی
76 2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
80 2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک
84 فصل سوم : روش شناسی تحقیق
85 3-1. مقدمه
85 3-2. روش تحقیق
85 3-3. مشخصات آزمودنیها
86 3-4. مکمل سازی آزمودنیها
87 3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها
88 3-6. متغیر های تحقیق
88 3- 7. ابزار های اندازه گیری
89 3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها
89 3-8-1. قد
89 3-8-2. خونگیری
90 3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی
90 3-8-3. ترکیبات بدن
90 3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت
91 3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز
92 3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها
93 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
94 4-1- مقدمه
94 4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
95 4-2-1. آمونیاک
96 4-2-2. سرعت
97 4-2-3. چابکی
98 4-2-4. وزن بدن
99 4-2-5. توده بدون چربی
100 4-2-6. مایعات بدن
101 4-2-7. کراتینین
102 4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
103 4-3. آزمون فرضیه های تحقیق
103 4-3-1. فرضیه اول
105 4-3-2. فرضیه دوم
106 4-3-3. فرضیه سوم
107 4-3-4. فرضیه چهارم
108 4-3-5. فرضیه پنجم
109 4-3-6. فرضیه ششم
110 4-3-7. فرضیه هفتم
111 4-3-8. فرضیه هشتم
113 4-3-9. فرضیه نهم
114 4-3-10. فرضیه دهم
118 4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق
121 فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری
122 5-1. مقدمه
122 5-2. خلاصه تحقیق
124 5-3. بحث و بررسی
129 5-4. نتیجه گیری
129 5-5. پیشنهادات

پیوستها
142 پیوست 1. فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها
143 پیوست 2. مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند
144 پیوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن 
فهرست جدولها 
45 جدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی............................................................................
53 جدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد 
86 جدول 3-1 . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها
95 جدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما 
96 جدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..
97 جدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..
98 جدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما 
99 جدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما 
100 جدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما 
101 جدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون
102 جدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه 
104 جدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین105
جدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین106
جدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین107
جدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین 108
جدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما109
جدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما110
جدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما112
جدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما113
جدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما115
جدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما116
جدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما117
جدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما118
جدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما 120
فهرست شکلها
شکل 2- 1. سنتز کراتین 21
شکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز92
نمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما110
نمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما111
نمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما112
نمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما114
نمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما115
نمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید