تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران

متن کامل مقاله موجود نمی باشد

فهرست مطالب
فصل اول : طرح تحقیق ۱
۱-۱. مقدمه ۲
۱-۲. بیان مساله ۴
۱-۳. ضرورت و اهمیت تحقیق ۷
۱-۴. اهداف تحقیق ۱۰
۱-۵. متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۶. فرضیات تحقیق ۱۱
۱-۷. محدودیتهای تحقیق ۱۲
۱-۸. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق۱۳
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق۱۵
۲-۱. مقدمه ۱۶
۲-۲. مبانی نظری تحقیق ۱۶
۲-۲-۱. کراتین ۱۶
۲-۲-۱-۱. تاریخچه کراتین ۱۶
۲- ۲-۱-۲. منابع کراتین ۱۷
۲-۲-۱-۳. سنتز درونی و مکانیزم کراتین۱۸
۲-۲-۱-۴. نقش کراتین در بدن۲۱
۲-۲-۱-۵. عوارض جانبی ۲۳
۲-۲-۲. آمونیاک  ۲۵
۲۵ ۲-۲-۲-۱. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
۲۵ ۲-۲-۲-۲. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
۲۶ ۲-۲-۲-۳. سایر حامل های بنیان آمین
۲۷ ۲-۲-۲-۴. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
۲۹ ۲-۲-۲-۵. پالایشNH3پلاسمائی
۳۲ ۲-۲-۲-۶. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
۳۲ ۲-۲-۲-۶-۱. خستگی مرکزی
۳۵ ۲-۲-۲-۶-۲.خستگی پیرامونی
۴۰ ۲-۲-۲-۷.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
۴۴ ۲-۲-۳. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
۴۷ ۲-۲-۴. وزن
۴۸ ۲-۲-۴-۱. عوامل مؤثر در وزن
۵۰ ۲-۲-۵. وزن بدون چربی
۵۲ ۲-۲-۶. چربی و مهارتهای ورزشی
۵۳ ۲-۲-۷. سرعت
۵۵ ۲-۲-۷-۱. انواع سرعت و آزمونهای آن
۵۶ ۲-۲-۷-۲. عوامل موثر بر سرعت
۵۸ ۲-۲-۸. چابکی
۵۹ ۲-۲-۸-۱. آزمون های چابکی
۶۰ ۲-۳. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
۶۰ ۲-۳-۱. تحقیقات داخلی
۶۱ ۲-۳-۲. تحقیقات خارجی
۶۱ ۲-۳-۲-۱. مکمل سازی کوتاه مدت
۶۳ ۲-۳-۲-۲. مکمل سازی کراتین و قدرت
۶۶ ۲-۳-۲-۳. مکمل سازی کراتین و سرعت
۶۹ ۲-۳-۲-۴. مکمل سازی کراتین و توان
۷۴ ۲-۳-۲-۵. مکمل سازی کراتین و چابکی
۷۶ ۲-۳-۲-۶. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
۸۰ ۲-۳-۲-۷. مکمل سازی کراتین و آمونیاک
۸۴ فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۸۵ ۳-۱. مقدمه
۸۵ ۳-۲. روش تحقیق
۸۵ ۳-۳. مشخصات آزمودنیها
۸۶ ۳-۴. مکمل سازی آزمودنیها
۸۷ ۳-۵. تمرینات ورزشی آزمودنیها
۸۸ ۳-۶. متغیر های تحقیق
۸۸ ۳- ۷. ابزار های اندازه گیری
۸۹ ۳-۸. روشهای اندازه گیری متغیرها
۸۹ ۳-۸-۱. قد
۸۹ ۳-۸-۲. خونگیری
۹۰ ۳-۸-۲-۱. تحلیل نمونه های خونی
۹۰ ۳-۸-۳. ترکیبات بدن
۹۰ ۳-۸-۴. آزمون ۴۰ یارد سرعت
۹۱ ۳-۸-۵. آزمون چابکی ایلینویز
۹۲ ۳-۹. روشهای آماری تحلیل داده ها
۹۳ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
۹۴ ۴-۱- مقدمه
۹۴ ۴-۲. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
۹۵ ۴-۲-۱. آمونیاک
۹۶ ۴-۲-۲. سرعت
۹۷ ۴-۲-۳. چابکی
۹۸ ۴-۲-۴. وزن بدن
۹۹ ۴-۲-۵. توده بدون چربی
۱۰۰ ۴-۲-۶. مایعات بدن
۱۰۱ ۴-۲-۷. کراتینین
۱۰۲ ۴-۲-۸. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
۱۰۳ ۴-۳. آزمون فرضیه های تحقیق
۱۰۳ ۴-۳-۱. فرضیه اول
۱۰۵ ۴-۳-۲. فرضیه دوم
۱۰۶ ۴-۳-۳. فرضیه سوم
۱۰۷ ۴-۳-۴. فرضیه چهارم
۱۰۸ ۴-۳-۵. فرضیه پنجم
۱۰۹ ۴-۳-۶. فرضیه ششم
۱۱۰ ۴-۳-۷. فرضیه هفتم
۱۱۱ ۴-۳-۸. فرضیه هشتم
۱۱۳ ۴-۳-۹. فرضیه نهم
۱۱۴ ۴-۳-۱۰. فرضیه دهم
۱۱۸ ۴-۴. متغیرهای وابسته به تحقیق
۱۲۱ فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری
۱۲۲ ۵-۱. مقدمه
۱۲۲ ۵-۲. خلاصه تحقیق
۱۲۴ ۵-۳. بحث و بررسی
۱۲۹ ۵-۴. نتیجه گیری
۱۲۹ ۵-۵. پیشنهادات

پیوستها
۱۴۲ پیوست ۱. فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها
۱۴۳ پیوست ۲. مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند
۱۴۴ پیوست ۳. نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن
فهرست جدولها 
۴۵ جدول۲-۱ ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی………………………………………………………………….
۵۳ جدول۲-۲. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد
۸۶ جدول ۳-۱ . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها
۹۵ جدول ۴-۱. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما
۹۶ جدول ۴-۲. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..
۹۷ جدول ۴-۳. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..
۹۸ جدول ۴-۴. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما
۹۹ جدول ۴-۵. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما
۱۰۰ جدول ۴-۶. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما
۱۰۱ جدول ۴-۷. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون
۱۰۲ جدول ۴-۸. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه
۱۰۴ جدول ۴-۹. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول ۴-۱۰. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین۱۰۵
جدول ۴-۱۱. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین۱۰۶
جدول ۴-۱۲. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین۱۰۷
جدول ۴-۱۳. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین ۱۰۸
جدول۴-۱۴. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما۱۰۹
جدول۴-۱۵. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما۱۱۰
جدول۴-۱۶. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما۱۱۲
جدول۴-۱۷. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما۱۱۳
جدول۴-۱۸. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما۱۱۵
جدول ۴-۱۹. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما۱۱۶
جدول ۴-۲۰. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما۱۱۷
جدول ۴-۲۱. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما۱۱۸
جدول ۴-۲۲. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما ۱۲۰
فهرست شکلها
شکل ۲- ۱. سنتز کراتین ۲۱
شکل ۳-۱. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز۹۲
نمودار ۴-۱. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما۱۱۰
نمودار ۴-۲. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما۱۱۱
نمودار ۴-۳. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما۱۱۲
نمودار ۴-۴. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما۱۱۴
نمودار ۴-۵. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما۱۱۵
نمودار ۴-۶. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما