پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

PZ11- تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران

کد محصول PZ11

فایل WORD

135 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول : طرح تحقیق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مساله 4
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-4. اهداف تحقیق 10
1-5. متغیرهای تحقیق 11
1-6. فرضیات تحقیق 11
1-7. محدودیتهای تحقیق 12
1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق13
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق15
2-1. مقدمه 16
2-2. مبانی نظری تحقیق 16
2-2-1. کراتین 16
2-2-1-1. تاریخچه کراتین 16
2- 2-1-2. منابع کراتین 17
2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین18
2-2-1-4. نقش کراتین در بدن21
2-2-1-5. عوارض جانبی 23
2-2-2. آمونیاک  25
25 2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
25 2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
26 2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین
27 2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
29 2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی
32 2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
32 2-2-2-6-1. خستگی مرکزی
35 2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی
40 2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
44 2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
47 2-2-4. وزن
48 2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن
50 2-2-5. وزن بدون چربی 
52 2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی
53 2-2-7. سرعت
55 2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن
56 2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت
58 2-2-8. چابکی
59 2-2-8-1. آزمون های چابکی
60 2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
60 2-3-1. تحقیقات داخلی
61 2-3-2. تحقیقات خارجی
61 2-3-2-1. مکمل سازی کوتاه مدت
63 2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت
66 2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت
69 2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان
74 2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی
76 2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
80 2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک
84 فصل سوم : روش شناسی تحقیق
85 3-1. مقدمه
85 3-2. روش تحقیق
85 3-3. مشخصات آزمودنیها
86 3-4. مکمل سازی آزمودنیها
87 3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها
88 3-6. متغیر های تحقیق
88 3- 7. ابزار های اندازه گیری
89 3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها
89 3-8-1. قد
89 3-8-2. خونگیری
90 3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی
90 3-8-3. ترکیبات بدن
90 3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت
91 3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز
92 3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها
93 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
94 4-1- مقدمه
94 4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
95 4-2-1. آمونیاک
96 4-2-2. سرعت
97 4-2-3. چابکی
98 4-2-4. وزن بدن
99 4-2-5. توده بدون چربی
100 4-2-6. مایعات بدن
101 4-2-7. کراتینین
102 4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
103 4-3. آزمون فرضیه های تحقیق
103 4-3-1. فرضیه اول
105 4-3-2. فرضیه دوم
106 4-3-3. فرضیه سوم
107 4-3-4. فرضیه چهارم
108 4-3-5. فرضیه پنجم
109 4-3-6. فرضیه ششم
110 4-3-7. فرضیه هفتم
111 4-3-8. فرضیه هشتم
113 4-3-9. فرضیه نهم
114 4-3-10. فرضیه دهم
118 4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق
121 فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری
122 5-1. مقدمه
122 5-2. خلاصه تحقیق
124 5-3. بحث و بررسی
129 5-4. نتیجه گیری
129 5-5. پیشنهادات

پیوستها
142 پیوست 1. فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها
143 پیوست 2. مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند
144 پیوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن 
فهرست جدولها 
45 جدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی............................................................................
53 جدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد 
86 جدول 3-1 . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها
95 جدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما 
96 جدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..
97 جدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..
98 جدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما 
99 جدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما 
100 جدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما 
101 جدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون
102 جدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه 
104 جدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین105
جدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین106
جدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین107
جدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین 108
جدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما109
جدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما110
جدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما112
جدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما113
جدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما115
جدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما116
جدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما117
جدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما118
جدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما 120
فهرست شکلها
شکل 2- 1. سنتز کراتین 21
شکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز92
نمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما110
نمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما111
نمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما112
نمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما114
نمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما115
نمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید