مروری بر نقش Router در مسیریابی

کد محصول T63

فایلWORD

۵۸ صفحه

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

  چکیده   .   ۴
مقدمه   .    ۵
تاریخچه   ….   ۶
۱  فصل اول     ۸

۱-۱ مسیر یابی و اینترنت  .    ۸
۱-۲ غناصر اصلی در یک روتر  ….    ۹
۱-۲-۱ اینترفیس .     ۹
۱-۲-۲ پردازنده       ۱۱
۱-۳ وظائف مسیر یابها  …    ۱۲
۱-۳-۱ استفاده از روتر برای ارتباط به اینترنت .       ۱۳
۱-۳-۲ استفاده از روتر در یک شبکه lan    ۱۴

۲ فصل دوم      ۱۶

۲-۱ آشنائی با سخت افزار مسیر یابها   ۱۶
۲-۲ سخت افزار خارجی مسیر یاب  … ۱۷
۲-۲-۱ بدنه …. .۱۷
۲-۲-۲ مؤلفه هائی که در پشت بدنه مسیریاب تعبیه شده اند …..  ۱۹
۲-۲-۳ پورت کنسول  …  ۲۰
۲-۲-۴ پورت های توسعه wan  .. ۲۱
۲-۲-۵ flash memory  ….. ۲۱

۴-۳ سخت افزار داخلی    ۲۲

۲-۴ سخت افزار خاص و ویژه هر سری  .  ۲۴
۲-۴-۱ سری ۸۰۰  …..   ۲۵

۲-۴-۲ مسیر یابهای سری ۱۶۰۰  ….   ۲۵ ۲-۴-۳ مسیر یابهای سری ۲۵۰۰ …..   ۲۶
۲-۴-۴ مسیر یابهای سری enter price  .   ۲۷
فصل ۳      ۲۸  ۳-۱ آشنائی با سیستم عامل مسیر یاب ….    ۲۸
۳-۲ تهیه نسخه های ارتقاء Ios     ۳۰
۳-۳ معماری حافظه مسیر یابها ..  ۳۱
۳-۳-۱ مسیر یابهای RFF  .. ۳۲
۳-۳-۲ مسیر یابهای RFR … 34       ۳-۴ ارتقاء سیستم عامل IOS  …. ۳۷       ۳-۴-۱ ارتقاء سیستمهای عامل IOS در مسیر یابهای RFF … 37
۳-۴-۲ ارتقاء سیستمهای عامل IOS در مسیر یابهای RFR … 37
۳-۵ آشنائی با مدها و فرمانها ….. .۳۹
فصل ۴ …  ۴۱  ۴-۱ فراگیری واسط کاربری در سیستم عامل IOS ..  ۴۱
۴-۲ پیام های سیستم عامل IOS در هنگام راه اندازی مسیر یاب …  ۴۴
۳-۴ مسیریابها و لایه شبکه… ۴۵
۴-۴ protocol routing…. 47
۴-۵ بسته بندی داده ها…. ۴۸
۴-۶ روش های مسیر یابی….. ۴۹
۴-۷ جداول مسیریابی….. ۵۰
کلید واژگان. ۵۳
منلبع.. ۵۷