اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه بررسی آمادگی ویژگی های فرهنگ سازمانی برای اجرای مدیریت کیفیت جامع

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۸ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۲۸ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M953

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: The TQM Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۳۱۰۰۰   تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  بررسی آمادگی ویژگی های فرهنگ سازمانی برای اجرای TQM

عنوان کامل انگلیسی:

Testing the readiness of an organisational culture profile to a TQM implementation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مقاله ، استفاده از یک مدل نظری موجود از فرهنگ سازمانی بسترسازی شده برای مدیریت کیفیت جامع (TQM) به عنوان ابزاری برای ارزیابی آمادگی برای اجرای TQM در محیط کار می باشد. این “مدل آمیخته” ترکیبی است که ویژگی های فرهنگ سازمانی و مشارکت نسبی آنها را به عنوان شاخص هایی برای اجرای مؤثر TQM در نظر می گیرد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – برای بررسی مدل نظری ، پرسشنامه ای طراحی شد و بین یک جامعه نمونه در یک مرکز تولید واقع در اروپای مرکزی در سازمان X توزیع شد.

یافته ها – مشخصه ای از سازمان استخراج شده است که نقاط قوت و ضعف سازمان در رابطه با ویژگی های فرهنگی مدل نظری را نشان می دهد.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق – جامعه پژوهش فقط از کارمندان مدیریتی و سرپرستی تشکیل شده است و بنابراین نمای جزئی از سازمان X را ارائه می دهد.

مفاهیم عملی – برای متخصصان ، به ویژه افرادی که در مدیریت کیفیت تخصص دارند ، مفاهیم عملی این تحقیق دو بخش است: اول ، بینشی از جنبه های فرهنگ سازمانی و اجرای TQM ارائه می دهد. و دوم ، نشان می دهد که چگونه می توان چارچوب نظری را در محیط کار برای ارزیابی آمادگی لازم برای اجرای TQM به کار گرفت .

ابتکار / ارزش – این تحقیق با استفاده از یک مدل نظری جدید در زمینه ارزیابی آمادگی برای اجرای TQM به ادبیات کمک می کند.

واژه‌های کلیدی: مدیریت کیفیت جامع ، فرهنگ سازمانی ، مدیریت کیفیت

مقدمه

به ما اجازه دهید با یک سؤال جذاب شروع کنیم: “آیا سازمان می تواند از مشخصه های فرهنگ سازمانی خود برای ارزیابی آمادگی برای اجرای مدیریت کیفیت جامع در سازمان استفاده کند؟” دو دلیل اصلی برای درستی این باور وجود دارد. اول ، فرهنگ سازمانی “پدیده ای چند وجهی” است (اِهلرز ، ۲۰۰۹) که ماهیت سازمان است – این امر به جای گذرا بودن به موقعیت بستگی دارد. دوم ، در مراحل اولیه اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) وقتی فرهنگِ کیفیت هنوز قویا برقرار نشده است ، این فرهنگ سازمانی است که تأثیر بسزایی در رفتار کارکنان دارد (وو و همکاران ، ۲۰۱۱). بنابراین ، به نظر می رسد فرهنگ سازمانی یک پیش بینی کننده پایدارتر و مناسب تر نسبت به  فرهنگ کیفیت می باشد. متخصصان کاملاً آگاه هستند که اگر طرح های TQM موفقیت آمیز نباشد ، تطمیع افراد به سمت مدیریت کیفیت دشوار خواهد شد یا ، همانطور که بیر (۲۰۰۳) بیان کرد ، “[…] برنامه های TQM ناموفق، سازمان را در برابر یادگیری و تغییر در آینده مقاوم می کند” (صفحه ۶۳۱) ….

محدودیت ها و تحقیقات آینده

علیرغم تلاش های محقق برای اطمینان از دقت روش شناسی و انجام آنالیز کامل ، این مطالعه محدودیت هایی دارد.

اول ، جامعه هدف فقط شامل متخصصان بخش سازمانی مورد مطالعه می باشد. این بدان معناست که این نظرسنجی فقط با کارکنان یقه سفید(کارکنان اداری) انجام می شود و بنابراین ، فرهنگ سازمانی تصویر شده ممکن است به کل سازمان تعمیم پیدا نکند. برای تعمیم ، می توان تحقیق را برای کارکنان یقه آبی (کاکنان فنی و غیر اداری) سازمان یا به طور گسترده تر در بخش های دیگر در سازمان X انجام داد.

دوم ، فقط از یک روش واحد برای جمع آوری داده های اولیه استفاده شده است. چنین طرحی برای اهداف توصیفی برای نشان دادن مشخصه های دقیق فرهنگ سازمانی کافی است ، اما برخی ممکن است ابهاماتی را نسبت به مناسب بودن آن برای اهداف توضیحی مطرح کنند. همانطور که وود و ولچ (۲۰۱۰ ، ص ۵۷) می گویند ، “تحقیقات سودمند به یک دسته کمی یا کیفی محدود نمی شوند”. برای بهبود اهداف توضیحی مطالعات آینده ، ، باید از روشهای ترکیبی به عنوان یک روش جایگزین برای جمع آوری داده ها استفاده شود. جمع آوری داده های کمی و کیفی به طور موازی منجر به افزایش کیفیت و قابلیت اطمینان نتایج ، اعتماد بیشتر به جمع بندی ها و تشریح بهتر پدیده مورد بررسی ، می شود (ساندرز و همکاران.، ۲۰۱۵، صفحات. ۱۷۷-۲۰۰)…

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to apply an existing theoretical model of organisational culture contextualised for total quality management (TQM) as a means of assessing the readiness for implementing TQM in the workplace. The “Amalgamated Model” is a hybrid that encapsulates organisational culture traits and their relative contribution as indictors of effective TQM implementation.

Design/methodology/approach – A questionnaire that would test the theoretical model was devised and administered to a sample population in a production facility located in Central Europe, Organisation X.

Findings – A profile of the organisation was derived which revealed the strengths and weaknesses of the organisation in relation to the cultural traits of the theoretical model.

Research limitations/implications – The research population comprised management/supervisory staff only and thus provides a partial view of Organisation X.

Practical implications – For practitioners, particularly those who specialise in quality management, the practical implications of this research are twofold: first, it provides insights into aspects of organisational culture and TQM implementation; and second, it demonstrates how a theoretical framework may be applied in the workplace to assess readiness for TQM implementation.

Originality/value – This research contributes to the subject area body of knowledge by applying a recent theoretical model to assess readiness for implementing TQM.

Keywords: Total quality management, Organizational culture, Quality management

Introduction

Let us start with an intriguing question: “Could an organisation use its organisational culture profile to assess the readiness for implementing Total Quality Management in the organisation?” There are two key reasons to believe that may be so. First, organisational culture is “a multifaceted phenomenon” (Ehlers, 2009) which is the very essence of the organisation – it prevails rather than being transient depending on circumstances. Second, at the early stage of total quality management (TQM) implementation when a quality culture is not yet firmly established, it is organisational culture that has a strong influence on employee behaviour (Wu et al., 2011). Thus, organisational culture seems a more stable and appropriate predictor than quality culture. Practitioners are acutely aware that if TQM initiatives are not successful, it becomes all the more difficult to get people’s buy-in to quality management or, as Beer (2003) puts it, “[…] failed TQMprograms inoculate the organisation against learning and change in the future” (p. 631)….

Limitations and future research

Despite the researcher’s efforts to ensure methodological rigour and a thoroughly conducted analysis, this study has some limitations.

First, the target population comprises only professionals of the researched organisational Site. It means the survey is conducted only with white-collar workers and, therefore, the depicted organisational culture may not be generalised to the entire Site. To address the generalisation issue, it would be useful to expand research to blue-collar workers of the Site or more widely to other sites in Organisation X.

Second, only the mono method was used to collect primary data. Such a design seems sufficient for descriptive purposes to depict an accurate profile of the organisational culture, but some may question its suitability for explanatory purposes. As Wood and Welch (2010, p. 57) say, “useful research does not fall into a single quantitative or qualitative category”. To improve the explanatory purpose of the future study, as an alternative, mixed methods should be used for data collection. Collecting quantitative and qualitative data in parallel increases quality and reliability of results, offers greater confidence in the conclusion and a better explanation of the phenomenon under examination (Saunders et al., 2015, pp. 177-200)…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ رشته مدیریت

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت صنعتی

مقالات ۲۰۲۰ مهندسی صنایع

مقالات جدید مدیریت کیفیت

مقالات ۲۰۲۰ رفتار سازمانی

مقالات جدید فرهنگ سازمانی