اطلاعیه

مقاله انگلیسی شیوه های مدیریت استعداد و عملکرد شغلی کتابداران در کتابخانه های دانشگاهی در نیجریه

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1152

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   The Journal of Academic Librarianship

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  شیوه های مدیریت استعداد و عملکرد شغلی کتابداران در کتابخانه های دانشگاهی در نیجریه

عنوان کامل انگلیسی:

Talent management practices and job performance of librarians in university libraries in Nigeria

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1152)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

عملکرد شغلی کتابداران در کتابخانه های دانشگاه یکی از نگرانی های عمده ی جامعه دانشگاهی و ذینفعان این حرفه می باشد. این نشان دهنده ناتوانی کتابدار در بکارگیری دانش حرفه ای و فنی برای مسائل کاربردی و بهره وری پایین در تحقیقات است. مطالعات موجود تعداد کمی از عوامل موثر بر عملکرد شغلی کتابداران را بررسی کرده اند. با این وجود ، مطالعات اندکی در زمینه مدیریت استعداد مرتبط با عملکرد شغلی کتابداران انجام شده است. بنابراین این مطالعه عملکرد شغلی کتابداران و ارتباط آن با شیوه های مدیریت استعداد کتابداران در کتابخانه های دانشگاه های جنوب غربی ، نیجریه را بررسی کرده است.

برای این مطالعه طرح تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی به کار گرفته شد. از روش سرشماری برای پوشش دادن ۳۶۴ کتابدار کتابخانه دانشگاه های جنوب غربی نیجریه استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای با عنوان: مقیاس مدیریت استعداد و عملکرد شغلی کتابداران (TMJPLS) بود. ابزارها با استفاده از سازه و روایی صوری اعتبارسنجی شدند. از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین قابلیت اطمینان سازه های اصلی استفاده شد: ارزیابی شیوه های مدیریت استعداد ۸۶۷/۰ = α و سطح عملکرد شغلی ۹۷۳/۰ = α. در مجموع ۲۷۷ نسخه از پرسشنامه (۱/۷۶٪) جمع آوری شد و قابل استفاده بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و همبستگی گشتاوری پیرسون تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها نشان داد که سطح عملکرد شغلی کتابداران متوسط است (۱/۶۳٪). برنامه ریزی جانشینی کمترین روش مورد استفاده در  مدیریت استعداد در کتابخانه های دانشگاه (۶/۴۶ درصد) بود. عمده ترین مشکلات موثر بر مدیریت استعداد در کتابخانه های دانشگاه بودجه اندک (۳/۶۵ درصد) ، از دست دادن مداوم افراد مستعد (فرار مغزها)(۳/۶۰ درصد) و ارتباطات ضعیف (۵۱.۳ درصد) بود. یافته ها نشان داد که بین عملکرد مدیریت استعداد و عملکرد شغلی کتابداران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r = 0.58, p < 0.05).

این مطالعه نتیجه گرفت که شیوه های مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کتابداران تأثیر دارد. بنابراین توصیه می شود که مدیریت کتابخانه بیشتر بر توسعه و مدیریت پتانسیل های کتابداران در کتابخانه های دانشگاه متمرکز باشد تا کارایی آنها را در کار افزایش داده و فرار مغزها را در کتابخانه کاهش دهد.

واژه های کلیدی: عملکرد شغلی ، مدیریت استعداد ، کتابداران و کتابخانه های دانشگاه

Abstract

Job performance of librarians in university libraries has been a major concern to the university community and stakeholders within the profession. This is evidenced by librarian’s inability to apply professional and technical knowledge to practical issues and low productivity in research output. Studies have investigated some factors which influence librarian’s job performance. However, there is a dearth of studies on talent management as it relate to job performance of librarians. This study therefore, investigated the job performance of librarians and its relationship with talent management practices of librarians in university libraries in South-West, Nigeria.

The survey research design of the correlational type was adopted for the study. Total enumeration method was used to cover all the 364 librarians in university libraries in South-West, Nigeria. The instrument used for data collection was the questionnaire titled: Talent Management and Job Performance of Librarians’ Scale (TMJPLS). The instruments were validated using construct and face validity. Cronbach’s alpha test was used to determine the reliability of the main constructs: Assessment of talent management practices α = ۰.۸۶۷ and level of job performance α = ۰.۹۷۳ respectively. A total of 277 copies of the questionnaire (76.1%) were returned and found usable. Data collected were analyzed with the use of descriptive statistics and Pearson Product Moment Correlation.

The findings showed that librarians’ level of job performance was moderate (63.1%). Succession planning was the least of talent management practices employed in university libraries (46.6%). The major problems affecting talent management in university libraries were poor funding (65.3%), constant loss of best brains (60.3%) and poor communication (51.3%). The findings revealed that there was a positive significant relationship between talent management practices and job performance of librarians (r = 0.58, p < 0.05).

The study therefore, concluded that talent management practices had an effect on job performance of librarians. It is therefore recommended that library management should focus more on developing and managing the potentials of librarians in university libraries so as to increase their performance on the job and reduce brain drain in the library.

Keywords: Job performance, Talent management, Librarians’ and university libraries

Academic library has traditionally been seen as the ‘heart of the institution’ with serves render to the academic community of its parent institution. Aina, 2004 asserted that the quality of teaching and research in a university is reflected in the services provided by an academic library. Presently, the roles of universities all over the world are changing in order to respond to the needs of the society. Likewise, the role of university libraries is changing to provide a competitive advantage for the university. The activators of this change in libraries are library personnel. In other words, its workforce, they contribute immensely to the overall development of the university community by advancing learning and research. Hence, focus on performance of library personnel cannot be underestimated…

Conclusion

 University libraries are established to support learning, teaching, research and services by providing high quality information service delivery for academic staff members as well as acquisition of knowledge by the student. Thus, strategy on how well to attract, train, develop and retain librarians with the right skills, knowledge, life experience, motivation and capability should be considered necessary in managing librarians’ performance in university libraries in Nigeria. A structured model for talent management practices with a high level of implementation and involvement should be integrated in university libraries in Nigeria so as to effectively manage potential librarians…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مدیریت

دانلود مقاله مدیریت آموزشی

دانلود مقاله در مورد مدیریت استعداد

دانلود مقاله درباره رفتار سازمانی

دانلود مقاله در مورد منابع انسانی

دانلود مقاله درباره عملکرد شغلی

دانلود مقاله انگلیسی