اطلاعیه

مقاله انگلیسی احساسات قبل و بعد از توسعه محصول جدید

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M881

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  احساسات قبل و بعد از اقدام به توسعه محصول جدید: بینش هایی از تجزیه و تحلیل توییتر از سه محصول

عنوان کامل انگلیسی:

Pre- and post-launch emotions in new product development: Insights from twitter analytics of three products

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M881)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله نشان می دهد که کاربرد تجزیه و تحلیل رسانه های اجتماعی در توسعه محصول جدید (NPD) امکان پذیر است. این پژوهش به مقایسه احساسات کاربران قبل و بعد از راه اندازی سه محصول جدید در بازار- یک پیتزا، یک ماشین و تلفن هوشمند- برای ورودی های احتمالی برای NPD می پردازد. محتوای تولید شده توسط کاربران ،یک راه حل جایگزین برای داده های نظرسنجی متعارف ارائه می دهد  و ماهیتی بین فرهنگی ، نسبتا ارزان و اطلاعات به روز در مورد رفتار کاربر ارائه می دهد. در مجموع ۳۰۲،۶۳۲ توییت در مورد سه محصول جدید قبل و بعد از راه اندازی ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل احساسات توییت ها در دو دوره زمانی انجام و مقایسه شده است. پاسخ کاربران در پیش و پس از راه اندازی سه محصول متفاوت است. نارضایتی از محصولات جدید که به وسیله احساسات منفی نشان داده می شود همسو با عملکرد بازار است. در دوران پیش از راه اندازی، اعتماد و لذت برای پیتزا شایع تر بود، لذت بیشتر برای خودرو ، و اعتماد بیشتر برای گوشی رایج بود. در دوره پس از راه اندازی، خشم و نفرت برای پیتزا شایع تر بود، لذت و اعتماد بیشتر برای خودرو ، و لذت فقط برای یک جنبه از تلفن رایج بود. تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان داد که ، شرکت ها نیاز به تمرکز بیشتر بر نگرش کاربران نسبت به ویژگی های محصول در مورد ماشین و تلفن دارند، در حالی که برای پیتزا، شرکت ها باید بر تغییرات فیزیولوژیکی متمرکز شوند، به عنوان مثال تغییرات در ویژگی های محصول، خدمات و جنبه های تبلیغاتی. با استفاده از رویکردهای جایگزین پیشنهادی، کسب و کارها می توانند بازخورد بلادرنگ در مورد انتظارات و تجربه های محصولات جدید کسب کنند. فرآیند NPD را می توان بر اساس آن تعدیل کرد.

کلمات کلیدی: رسانه های اجتماعی، محتوای تولید شده توسط کاربر، طراحی محصول جدید، طبقه بندی احساسات

  1. نتیجه گیری

این تحقیق بینش هایی را با توجه به رفتار احساسی کاربران برای محصولات جدید با استفاده از رویکرد تحلیلی SM ارائه می دهد. رابطه ای نیز بین احساسات کاربر و جنبه های محصول جدید که از طریق طبقه بندی احساسات متنی در یک پلتفرم میکروبلاگینگ (مثلا توییتر) کشف شده است، ایجاد شده است. این نشان می دهد که احساسات نقش مهمی در شناسایی ماهیت درونی ویژگی های محصول ایفا می کنند. این نشان از الگوهای مختلف سرایت عاطفی و اهمیت آنها در فرایندهای NPD، به ویژه در زمان پیش از راه اندازی، دارد. مقایسه احساسات در قبل و پس از راه اندازی نشان می دهد تغییر نیات رفتار کاربران نسبت به محصول جدید با توجه به عملکرد بازار آن است. علاوه بر این، نتایج ، توانایی بهبود روش های متعارف برانگیختن احساسات کاربر با دانش و روش ها در زمینه محصولات جدید را برجسته می کند……

Abstract

The paper showcases the possible application of social media analytics in new product development (NPD). It compares users’ emotions before and after the launch of three new products in the market—a pizza, a car and a smart phone—for possible inputs for NPD. The user-generated content offers an alternative to conventional survey data and is cross-cultural in nature, relatively inexpensive and provides real-time information about user behaviour. A total of 302,632 tweets that mentioned the three new products before and after the launch were collected and analysed. Sentiment analysis of the tweets from two time periods was conducted and compared. The users’ responses to the pre- and post-launch of three products vary. The dissatisfaction with the new products represented by negative emotions aligns with the market performance. In the pre-launch period, trust and joy were more common for pizza, joy was more common for the car, and trust was more common for the phone. In the post-launch period, anger and disgust were more common for pizza, joy and trust were more common for the car, and joy was more common for only one aspect of the phone. Further analysis showed that for the car and the phone, firms need to focus on user attitudes towards product attributes, whereas for pizza, firms should concentrate on physiological changes, i.e., changes in product attributes, service and promotional sides. By using the proposed alternative approach, businesses can obtain real-time feedback about the expectations and experiences of the new products. The NPD process can be adjusted accordingly.

Keywords: Social media, User-generated content, New product design, Emotion classification

Introduction

Before making purchasing decisions, users usually have expectations in terms of their wants and needs (Acharya, Singh, Pereira, & Singh, 2018). Users are increasingly sharing such information on various sources as well as relying on these sources (Li, Zhang, Tian, & Wang, 2018). Social media (SM) platforms are attracting more interest than alternative sources of information among users (Aladwani & Dwivedi, 2018; Alalwan, 2018; Dwivedi, Kapoor, & Chen, 2015; Ngai, Tao, & Moon, 2015; Nisar, Prabhakar, & Patil, 2018; Shiau, Dwivedi, & Lai, 2018; Simon, Goldberg, & Adini, 2015). This paper compares users’ emotions before and after the launch of three new products in the market—a pizza, a car and a smartphone—for possible inputs for new product development (NPD). The increasing pervasiveness of SM platforms has shifted the approach that users feel for new products (Jeong, Yoon, & Lee, 2017). The emotions are captured from the user-generated content (UGC) present in the SM platforms (Rathore, Ilavarasan, & Dwivedi, 2016; Shirdastian, Laroche, & Richard, 2017) and linked with the outside world. SM analytics include different ways to analyse the UGC, such as pattern of communication and behaviour and change in pattern over a period of time in relation to the external phenomena (Gandomi & Haider, 2015; Grover, Kar, & Davies, 2018; Grover, Kar, Dwivedi, & Janssen, 2018; Rathore, Kar, & Ilavarasan, 2017; Stieglitz, Mirbabaie, Ross, & Neuberger, 2018; Yates & Paquette, 2011).

  1. Conclusions

This research provides insights regarding the emotional behaviour of users for new products using a SM analytical approach. A relation has also been developed between user emotions and new product aspects exploring textual emotion classification on a microblogging platform (e.g., Twitter). It shows that emotions play an important role in identifying the subjective nature of product attributes. It demonstrates diverse emotion contagion patterns and their significance in NPD processes, especially in pre-launch duration. Comparison of emotions in pre-launch and post-launch indicates the shift of users’ behavioural intentions towards the new product by considering its market performance. Moreover, the promising outcome highlights the potential to improve traditional ways of capturing user emotions with knowledge and methods in the context of new products.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت

مقالات مدیریت بازرگانی

مقالات رسانه های اجتماعی

مقالات رفتار مشتری

مقالات فناوری اطلاعات

مقالات تجارت الکترونیک