خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / مدیریت / مقاله انگلیسی با ترجمه درک سیاست های سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای

مقاله انگلیسی با ترجمه درک سیاست های سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده سیاست های سازمان

مقالات ترجمه شده مدیریت دانش

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده خلاقیت کارکنان

مقالات ترجمه شده تعهد سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M814

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  درک سیاست های سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای

عنوان انگلیسی:

Perceptions of organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity: The moderating role of professional commitment

چکیده فارسی:

در این مقاله، به بررسی روابط بین درک سیاست های سازمانی ، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارمندان می پردازیم. علاوه بر این، هدف ما بررسی نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و پنهان سازی دانش می باشد. نمونه مورد مطالعه از ۳۱۶ عضو دانشگاهی و ناظران هماهنگ از سه دانشگاه بخش دولتی بزرگ در اسلام آباد پاکستان تشکیل شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود اظهاری جمع آوری شد و فرضیات با رگرسیون خطی مورد سنجش قرار گرفت. پی بردیم که درک سیاست های سازمانی به طور مثبتی پنهان سازی دانش را پیش بینی می کنند که به نوبه خود به صورت منفی خلاقیت کارمند را نیز پیش بینی می کنند. علاوه بر این، تعهد حرفه ای ارتباط مثبت بین درک سیاست های سازمانی و پنهان سازی دانش  را کاهش می دهد. ما با کمک بررسی منابع سعی در نشان دادن این موضوع کردیم که درک سیاست های سازمانی دارای اثرات منفی بر خلاقیت کارمند به طور مستقیم و همچنین به طور غیرمستقیم از طریق اثر آن بر رفتارهای پنهان سازی دانش می باشند. تعدادی از پیامدهای عملی این موضوع نیز در این مطالعه مورد بحث قرار گرفته است

مقدمه

تحقیقات نشان داده است که خلاقیت کارکنان – تولید ایده های جدید و مفید – ( آمابیل ، کونتی ، کان ، لازنبی ، هرون ۱۹۹۶) یک مولفه کلیدی در نوآوری و موفقیت سازمان است ( ژو، هور ۲۰۱۴). با توجه به اهمیت خلاقیت کارکنان در پیش بینی نتایج مثبت در کار، محققان متعددی پیشینه آن را از قبیل توانمندسازی رهبری  ( ژانگ و ژو ۲۰۱۴) گرایش یادگیری کارکنان ( گانگ ، هانگ  و فرح ۲۰۰۹) سیستم کاری با عملکرد بالا ( تانگ ، یو ، کوک و چن ۲۰۱۷) انگیزه درونی ( دوت ۲۰۰۷)  و نارضایتی شغلی ( ژو و جرج ۲۰۰۱)را مورد بررسی قرار دادند. با این حال، مطالعات محدودی اثرات موانع محیط کاری مانند سیاست های سازمانی تاثیر گذار بر خلاقیت کارکنان (مثلا آریی ، ژو ، سان و لو ، ۲۰۰۹)، به ویژه مکانیزم های تعدیل کننده که این رابطه را تحت تأثیر قرار می دهد را مورد بررسی قرار داده اند.

Abstract

In this paper, we examine the relationships between perceived organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity. In addition, we aim to examine the moderating role of professional commitment in the relationship between perceived organizational politics and knowledge hiding. The sample of the study comprised 316 faculty members and matched supervisors from three large public sector universities in Islamabad, Pakistan. Data were collected using a self-administered questionnaire and hypotheses were tested with linear regressions. We found that perceived organizational politics positively predicts knowledge hiding that, in turn, negatively predicts employee creativity. Further, professional commitment attenuated the positive relationship between perceived organizational politics and knowledge hiding. We contribute to the literature by demonstrating that perceived organizational politics exerts its negative effects on employee creativity directly as well as indirectly through its impact on knowledge hiding behaviors. A number of practical implications are also discussed.

Introduction

Research has demonstrated that employee creativity – the generation of novel and useful ideas (Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996) – is a key determinant of organizational innovation and success (Zhou & Hoever, 2014). Given the importance of employee creativity in predicting positive work outcomes, numerous researchers have examined its antecedents, such as empowering leadership (Zhang & Zhou, 2014), employee learning orientation (Gong, Huang, & Farh, 2009), transformational leadership (Gumusluoglu & Ilsev, 2009), highperformance work system (Tang, Yu, Cooke, & Chen, 2017), intrinsic motivation (Dewett, 2007), and job dissatisfaction (Zhou & George, 2001). However, limited studies have examined the influence of work environment impediments such as organizational politics on employee creativity (e.g., Aryee, Zhou, Sun, & Lo, 2009), particularly the mediating and moderating mechanisms underlying this relationship.