اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه درک سیاست های سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویرمربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M814

سال نشر: ۲۰۱۸

ناشر : الزویر

نام مجله:Personality and Individual Differences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  درک سیاست های سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای

عنوان انگلیسی:

Perceptions of organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity: The moderating role of professional commitment

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله، به بررسی روابط بین درک سیاست های سازمانی ، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارمندان می پردازیم. علاوه بر این، هدف ما بررسی نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای در ارتباط بین درک سیاست های سازمانی و پنهان سازی دانش می باشد. نمونه مورد مطالعه از ۳۱۶ عضو دانشگاهی و ناظران هماهنگ از سه دانشگاه بخش دولتی بزرگ در اسلام آباد پاکستان تشکیل شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه خود اظهاری جمع آوری شد و فرضیات با رگرسیون خطی مورد سنجش قرار گرفت. پی بردیم که درک سیاست های سازمانی به طور مثبتی پنهان سازی دانش را پیش بینی می کنند که به نوبه خود به صورت منفی خلاقیت کارمند را نیز پیش بینی می کنند. علاوه بر این، تعهد حرفه ای ارتباط مثبت بین درک سیاست های سازمانی و پنهان سازی دانش  را کاهش می دهد. ما با کمک بررسی منابع سعی در نشان دادن این موضوع کردیم که درک سیاست های سازمانی دارای اثرات منفی بر خلاقیت کارمند به طور مستقیم و همچنین به طور غیرمستقیم از طریق اثر آن بر رفتارهای پنهان سازی دانش می باشند. تعدادی از پیامدهای عملی این موضوع نیز در این مطالعه مورد بحث قرار گرفته است

۱.مقدمه

تحقیقات نشان داده است که خلاقیت کارکنان – تولید ایده های جدید و مفید – ( آمابیل ، کونتی ، کان ، لازنبی ، هرون ۱۹۹۶) یک مولفه کلیدی در نوآوری و موفقیت سازمان است ( ژو، هور ۲۰۱۴). با توجه به اهمیت خلاقیت کارکنان در پیش بینی نتایج مثبت در کار، محققان متعددی پیشینه آن را از قبیل توانمندسازی رهبری  ( ژانگ و ژو ۲۰۱۴) گرایش یادگیری کارکنان ( گانگ ، هانگ  و فرح ۲۰۰۹) سیستم کاری با عملکرد بالا ( تانگ ، یو ، کوک و چن ۲۰۱۷) انگیزه درونی ( دوت ۲۰۰۷)  و نارضایتی شغلی ( ژو و جرج ۲۰۰۱)را مورد بررسی قرار دادند. با این حال، مطالعات محدودی اثرات موانع محیط کاری مانند سیاست های سازمانی تاثیر گذار بر خلاقیت کارکنان (مثلا آریی ، ژو ، سان و لو ، ۲۰۰۹)، به ویژه مکانیزم های تعدیل کننده که این رابطه را تحت تأثیر قرار می دهد را مورد بررسی قرار داده اند…

۴.بحث

هدف اصلی ما در این مطالعه بررسی ارتباط بین POP، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان و همچنین بررسی نقش مدون تعهد حرفه ای در رابطه پنهان کردن دانش است. ما نشان دادیم که POP به صورت مثبت، پنهان سازی دانش را پیش بینی می کند همچنین به صورت منفی خلاقیت کارکنان را پیش بینی می کند. یافته ها با تحقیقات قبلی سازگاری دارد و این نشان می دهد که در یک محیط کاری با کارکنان متعهد احتمال دارد که کارکنان در پنهان سازی دانش دخالت داشته باشند، زیرا آنها می ترسند دانش هایی که ممکن است با اهداف خوب به اشتراک بگذارند ممکن است باعث مشکلات غیر منتظره شود (سو و همکاران۲۰۱۶). با پنهان سازی دانش، کارکنان نیز ممکن است به این باور برسند که همکاران آنها قادر به کشف و بهره برداری از نقاط ضعف شان نیستند. به نوبه خود، این رفتار دفاعی ممکن است منجر به مهار خلاقیت پنهان کننده دانش شود…

Abstract

In this paper, we examine the relationships between perceived organizational politics, knowledge hiding, and employee creativity. In addition, we aim to examine the moderating role of professional commitment in the relationship between perceived organizational politics and knowledge hiding. The sample of the study comprised 316 faculty members and matched supervisors from three large public sector universities in Islamabad, Pakistan. Data were collected using a self-administered questionnaire and hypotheses were tested with linear regressions. We found that perceived organizational politics positively predicts knowledge hiding that, in turn, negatively predicts employee creativity. Further, professional commitment attenuated the positive relationship between perceived organizational politics and knowledge hiding. We contribute to the literature by demonstrating that perceived organizational politics exerts its negative effects on employee creativity directly as well as indirectly through its impact on knowledge hiding behaviors. A number of practical implications are also discussed.

۱.Introduction

Research has demonstrated that employee creativity – the generation of novel and useful ideas (Amabile, Conti, Coon, Lazenby, & Herron, 1996) – is a key determinant of organizational innovation and success (Zhou & Hoever, 2014). Given the importance of employee creativity in predicting positive work outcomes, numerous researchers have examined its antecedents, such as empowering leadership (Zhang & Zhou, 2014), employee learning orientation (Gong, Huang, & Farh, 2009), transformational leadership (Gumusluoglu & Ilsev, 2009), highperformance work system (Tang, Yu, Cooke, & Chen, 2017), intrinsic motivation (Dewett, 2007), and job dissatisfaction (Zhou & George, 2001). However, limited studies have examined the influence of work environment impediments such as organizational politics on employee creativity (e.g., Aryee, Zhou, Sun, & Lo, 2009), particularly the mediating and moderating mechanisms underlying this relationship.

۴.Discussion

Our main aim in this study was to investigate the associations between POP, knowledge hiding, and employee creativity as well as to examine the moderating role of professional commitment in the POPknowledge hiding relationship. We demonstrated that POP positively predicts knowledge hiding that, in turn, negatively predicts employee creativity. The findings are consistent with previous research suggesting that in a politically charged work environment employees are likely to engage in knowledge hiding as they fear that the knowledge that they may share with good intentions may cause unexpected problems (Cui et al., 2016). By hiding knowledge, employees may also tend to believe that their coworkers will not be able to discover and exploit their weaknesses. In turn, this defensive behavior may result in inhibiting the knowledge hider’s creativity…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی مدیریت

مقالات انگلیسی درباره سیاست های سازمان

مقالات انگلیسی مدیریت دانش

مقالات انگلیسی رفتار سازمانی

مقالات انگلیسی درباره خلاقیت کارکنان

مقالات انگایسی تعهد سازمانی