اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر رفتارهای نوموفوبیک (بی موبایل هراسی) پرستاران اورژانس بر ادراک تصمیم گیری بالینی آنها

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1416

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Computers in Human Behavior

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : تأثیر رفتارهای نوموفوبیک (بی موبایل هراسی) پرستاران اورژانس بر ادراک تصمیم گیری بالینی آنها: یک مطالعه مقطعی

عنوان کامل انگلیسی:

The effects of the nomophobic behaviors of emergency room nurses on their clinical decision-making perceptions: A cross-sectional study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1416)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف این مطالعه بررسی تأثیر رفتارهای نوموفوبیک (بی موبایل هراسی :اضطراب شدید ناشی از عدم اتصال به آنتن مخابراتی یا قطع تماس یا قطع ارتباط با اینترنت یا تمام شدن انرژی باتری یا گم کردن تلفن همراه) پرستاران  اورژانس بر ادراک تصمیم‌گیری بالینی آن‌ها می باشد. این مطالعه توصیفی و مقطعی با مشارکت ۱۸۶ پرستار شاغل در اورژانس های بیمارستان های مشخص واقع در شرق ترکیه انجام شد. در فرآیند جمع آوری داده ها از فرم اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه نوموفوبیا و مقیاس تصمیم گیری بالینی در پرستاری استفاده شد.  مشخص شد که شرکت‌کنندگان دارای سطح متوسطی از نوموفوبیا (۳۶/۲۵ ± ۶۴/۶۶) و ادراک تصمیم‌گیری بالینی (۳۳/۲۶ ± ۰۰/۱۴۹) بودند.یک رابطه منفی قوی بین نوموفوبیا و ادراک تصمیم گیری بالینی شناسایی شد (r: – 0.730، P <0.01). علاوه بر این، مشخص شد که متغیر پیش‌بینی‌کننده (نوموفوبیا) ۵۳ درصد از واریانس  متغیر پیش‌بینی‌شونده یعنی ادراک تصمیم‌گیری بالینی را تبیین می کند (R2: 0.530، p: 0.000). در این مطالعه، مشخص شد که پرستاران اورژانس دارای سطح متوسطی از نوموفوبیا در و ادراک تصمیم گیری بالینی هستند. علاوه بر این، مشاهده کردیم که سطوح ادراک تصمیم‌گیری بالینی شرکت‌کنندگان با افزایش سطح نوموفوبیا کاهش یافت.از آنجایی که احتمال اشتباهات پزشکی همراه با افزایش سطح نوموفوبیا افزایش می یابد، توصیه می شود که برنامه های آموزشی سازماندهی شود تا رفتارهای نوموفوبیک پرستاران اورژانس تحت کنترل باشد.

کلیدواژه ها: اعتیاد به گوشی های هوشمند، نوموفوبیا، پرستار اورژانس، تصمیم گیری بالینی

Abstract

This study analyzed the effects of the nomophobic behaviors of emergency room nurses on their clinical decisionmaking perceptions. This descriptive and cross-sectional study was performed with the participation of 186 nurses working in emergency rooms of certain hospitals located in eastern Turkey. In the data collection process, a sociodemographic data form, the Nomophobia Questionnaire, and the Clinical Decision-Making in Nursing Scale were used. It was discerned that the participants had medium-level nomophobia (66.64 ± ۲۵.۳۶) and clinical decision-making perceptions (149.00 ± ۲۶.۳۳). A strong negative relationship was identified between nomophobia and clinical decision-making perceptions (r: -.730, p < 0.01). Moreover, it was found that the predictor variable, nomophobia explained 53% of the variance in the predicted variable, clinical decision-making perceptions (R2: 0.530, p: 0.000). In the study, it was found that emergency room nurses had medium-level nomophobia and clinical decision-making perceptions. Besides, we observed that the clinical decision-making perception levels of the participants decreased as their nomophobia levels increased. As the risk of making medical errors is likely to increase along with an increase in nomophobia levels, it is recommended that education programs be organized to get emergency room nurses’ nomophobic behaviors under control.

Keywords: Smartphone addiction, Nomophobia, Emergency nurse, Clinical decision-making

۱.Introduction

In recent years, as smartphones have provided users with numerous opportunities such as internet access, data storage, and social connection, there has been a rapid growth in the number of smartphones used across the world (Notara et al., 2021). As a matter of fact, in 2019, 65% of the world’s population stated that they were using smartphones. It is estimated that by 2025, this figure will go up to 80% in the world and 90% in countries with high rates of smartphone use (GSM Association, 2020). The high rate of smartphone use leads to increases in attention deficit and worry levels in the short term whilst it gives rise to personality disorders, anxiety in social interactions, and harmful levels of internet and telephone addiction in the long term (Bragazzi & Del Puente, 2014; Mendoza et al., 2018). Likewise, most humans develop certain negative habits such as checking their smartphones constantly for missed calls and messages, checking the availability of an internet connection, leaving their smartphones on for 24 h, and never going out without their smartphones (Ayar et al., 2017). The transition from real interaction to social media interaction has begun to negatively affect individuals and cause problems, for instance, behaviors causing dependence (Copaja-Corzo et al., 2022).

۴.۱.Conclusion

It was found that the ER nurses who were included in this study had medium-level nomophobia and clinical decision-making perceptions. As the nomophobia levels of the participants increased, their clinical decision-making perceptions decreased. Accordingly, as nomophobia levels increase, nurses may get distracted, work accidents may occur, and nurses may make medical errors. In this respect, it is recommended that efforts be made to identify the smartphone dependence and nomophobia levels of ER nurses, and organizing education programs may be recommended…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله مدیریت با ترجمه

مقاله انگلیسی روانشناسی شغلی

مقاله انگلیسی روانشاسی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد IT با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت رفتار سازمانی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت خدمات بهداشت و درمان

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی