اطلاعیه

مقاله انگلیسی سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های بیمه دولتی انجمن توسعه آفریقای جنوبی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1158

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Heliyon

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های بیمه دولتی انجمن توسعه آفریقای جنوبی

عنوان کامل انگلیسی:

Intellectual capital and financial performance of South African development community’s general insurance companies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1158)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی برای دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ بررسی شده است. در مجموع ۶۹۶ مشاهده از داده های جمع آوری شده از ۵۶ شرکت بیمه دولتی در ۱۲ سال حاصل شده است. برای این منظور از مدل ضریب هوشمند ارزش افزوده استفاده شد و داده ها با استفاده از دو روش استاتیک (روش دو مرحله ای حداقل مربعات ، اثر ثابت و تصادفی) و تحلیل رگرسیون پانل پویا (روش گشتاور تعمیم یافته سیستم دو مرحله ای) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که رابطه معنی داری و مستقیم بین بازده دارایی دوره قبل ، سرمایه فکری و عملکرد مالی بیمه گذاران در انجمن توسعه آفریقای جنوبی وجود دارد. به جز مولفه های سرمایه فکری ، مولفه های  سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری نیز به طور معنی دار و مستقیم با بازده دارایی رابطه دارند در حالی که سرمایه به کار رفته با بازده دارایی رابطه معکوس و غیر معنادار دارد. متغیرهای کنترلی – ریسک صدور بیمه نامه ، اندازه بیمه گر و اهرم هستند که همگی به طور معکوس و معنادار بر بازده دارایی تأثیر می گذارند. بنابراین ، یک رابطه U شکل بین سرمایه فکری و عملکرد مالی در شرکت های بیمه دولتی در انجمن توسعه آفریقای جنوبی وجود دارد. بنابراین ، سیاست گذاران و مدیران بیمه باید سرمایه فکری خود را به حداکثر برسانند زیرا مزیت رقابتی ای ایجاد می کند که منجر به بهبود عملکرد مالی و تولید ثروت می شود. مدلی که در این مطالعه استفاده شده الگویی مهم است که تصمیم گیرندگان می توانند برای جذب سرمایه فکری در رویه های تصمیم گیری خود استفاده کنند. این امر به طور ناخواسته به بیمه گران اجازه می دهد خود را با توجه به کارایی سرمایه فکری درجه بندی کنند و در استراتژی هایی که عملکرد مالی شرکت آنها را بهبود می دهد، پیشرفت کنند.

واژه های کلیدی: درون زایی ، ضریب هوشمند ارزش افزوده ، پانل استاتیک ، پانل پویا ، سرمایه فکری ، عملکرد مالی

Abstract

The effect of intellectual capital on financial performance was investigated in this paper for the period 2008 to 2019. A total of 696 observations were generated from data collected from 56 general insurance companies in 12 years. The Value Added Intelligent Coefficient Model was used and data was analysed using both static (two stage least square, fixed and random effect) and dynamic panel regression analysis (two step system generalised method of moments). The findings showed a significant and direct relationship between lagged return on assets, intellectual capital and financial performance of insurers in the South African Development Community. Out of the components of intellectual capital, human capital and structural capital are significantly and directly related with return on assets while capital employed is inversely and insignificantly related with return on assets. The control variables-underwriting risk, insurer size and leverage are all inversely and significantly affecting return on assets. Thus, a U-shape relationship exists between intellectual capital and financial performance in general insurance companies in the South African Development Community. Thus, the policy makers-cum-insurers’ managers should maximise their intellectual capital as this creates competitive advantage that leads to financial performance drive and wealth generation. The Model used in this study is an important model decision-makers can use to assimilate intellectual capital in their decision-making procedures. This will inadvertently permit insurers to scale themselves according to the intellectual capital efficiencies and advance in strategies that will boost their company’s financial performance.

Keywords: Endogeneity, Value Added Intelligent Coefficient, Static panel, Dynamic panel, Intellectual capital, Financial performance

۱.Introduction

 A stable insurance industry promotes economic growth and development because a well-functioning insurance sector simplifies business and economic relationships by spreading risk and offers lasting investment and financial stability (Wang et al., 2017). Intellectual capital is now one of the main factors in the market climate that promotes growth and competitiveness (Lamond et al., 2010). An intangible asset is Intellectual Capital, and it can be difficult to assess its worth. In order to identify and explain Intellectual Capital, it is necessary to take into account value development, competitive advantage and organisational success (Obeidat, Tarhini, Masa’deh and Aqqad, 2017)…

۶.Concluding remark

 Intellectual Capital majorly triggers businesses’ competitive advantage. Based on the fact that the world is growing fast and there is an increasing need for knowledge and information in all sectors, only the firms that outrun and see ahead of others can recognise their Intellectual Capital and grow it. Thus, management of Intellectual Capital is a crucial competence in this knowledge-based era and this study attempts to examine the effect of Intellectual Capital and its three components on the financial performance of the SADC insurance sector with a focus on general insurance. This study provides the clear understanding of these components (Value Added Capital Employed, Value Added Human Capital and Value Added Structural Capital) in the SADC insurance sector using the Value Added Intellectual Coefficient Model for the period 2008 to 2019…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات ISI رشته مدیریت

دانلود رایگان مقالات ISI مدیریت دولتی

مقاله انگلیسی در مورد سرمایه فکری

 مقاله انگلیسی در مورد عملکرد مالی

مقاله انگلیس در مورد مدیریت مالی

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت بیمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی